Наталија АНДРИЈЕВСКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ            Наталија Андријевска

Датум и место на раѓање:        1. 2. 1968, Скопје

Научно звање:            научен советник

Потесна област на научноистражувачки интерес:
лексикологија, лексикографија, семантика, зборообразување, старословенски јазик, црковнословенски јазик, македонски јазик

Докторска дисертација:
Зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин

Постдипломски студии:        
Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови

Високо образование:
Филозофско-историски факултет, група Класични студии,
дипл. работа: Дигамата во старогрчкиот со посебен акцент на ѕета пеење

Учество на научноистражувачки проекти:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели
Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky (Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници)
Дигитализација на текстот на Радомировото евангелие од картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
SlaVaComp – COMPutergestützte Untersuching von VAriabilität im KirchenSLAvischen
Дигитализација на текстот на Верковиќевиот апостол од Картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, 1r–49v

Студиски престои:
март 2000, 2004, 2005 и декември 2008 – Курс по општа лингвистика Vilém Mathesius, Прага, Чешка.

Монографии:
       Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови, Скопје 2003.
       Аргировски М. (редактор), Андријевска Н., Ѓуркова А., Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели, Скопје 2003.
       Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. I. Вовед, Fa - b4d4]ii, Скопје 2006.
       Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., св. 8, Fv - vitani§, св. 9, vitasii - v7ediniti 9s30, Скопје 2008.
       Зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин, Скопје 2009.
       Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., св. 10, v7edinovati s3 - v7zmr7z6stvovati, Скопје 2009.
       Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., св. 11, v7zm7ysliti - v7sklan5ti s3, Скопје 2013.


Научни трудови во списанија, зборници и др.:
       na=3t7k7 (ajparchv) и неговите синоними во црковнословенските текстови, Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997, стр. 217–223.
       Преводот на ajrchv во македонските црковнословенски текстови, Македонски јазик 1997–1999, Скопје 2000, стр. 311–319.
       Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови, Македонски јазик 2002, Скопје 2002, стр. 113–121.
       Именки со префиксите ne- и bez- во македонските црковнословенски ракописи, Studia linguistica Polono-Meridianoslavica, tom 11, Poznań 2003, стр. 167–179.
       Зборообразувачката функција на суфиксот -6c6 во Крнинскиот дамаскин,         Кирилометодиевистика 2, Скопје 2004, стр. 135–143.
       Називи на дејства (nomina actionis) во Крнинскиот дамаскин, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 16–17 август 2004 г., Скопје 2005, стр. 167–180.
       Од проблематиката на калкираните грчки модели во црковнословенскиот јазик, Slavia 74, Praha 2005, стр. 245–250.
       Називи на вршители на дејства (nomina agentis) во Крнинскиот дамаскин, Кирилометодиевистика 3, Скопје 2006, стр. 5–19.
       Деривати со суфиксот -ica 9-6nica0 во Крнинскиот дамаскин, Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина. Реферати од научниот собир по повод одбележувањето на 50-годишнината од основањето на Институтот, Скопје 2008, стр. 205–213.
       Зборообразувањето на прилозите во Крнинскиот дамаскин, Кирилометодиевистика 4, Скопје 2008, стр. 61–73.
       Зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин, (резиме на истоимената докторска дисертација), Македонски јазик LVIII–LIX (2007–2008), Скопје 2008, стр. 139–152.
       За зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин, Литературен збор LVI, 1–3, Скопје 2008, стр. 19–26.
      Word-Formation In The Krnino Damaskin, Systasis 12 (апстракти), 2008.
      Сложените именки во Крнинскиот дамаскин, Studia linguistica Polono-Meridianoslavica, tom 12–13, Скопје 2008, стр. 9–24.
       Баењето и исцелувањето во старите македонски текстови, Трет македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Зборник на трудови, Штип 2008, стр. 348–354.
       Кон семантиката на глаголскиот префикс po- (традиција и континуитет), Riječ, god. 15, sv. 2, Rijeka 2009, стр. 29–43.
       За образувањето и семантиката на некои hapax legomena во Крнинскиот дамаскин, Кирилометодиевистика 5, Скопје 2009, стр. 87–95.
       Зборообразувачката функција на суфиксот -6stvo (-6stvie) во Крнинскиот дамаскин, Зборник во чест на проф. д-р К. Конески по повод 80 години од раѓањето, Скопје 2009, стр. 7–18.
       Семантиката и синонимијата на глаголскиот префикс v7z- во македонските црковнословенски текстови, Зборник во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Скопје 2009, стр. 9–17.
       За некои ретки зборови од Крнинскиот дамаскин во РЦЈМ (Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција), Slavia 78, Praha 2009, стр. 219–226.
во коавторство со Катица Трајкова, Од префиксната глаголска синонимија во македонските црковнословенски ракописи, XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 24–25 август 2009, Скопје 2010, стр. 121–126.
       Кон развојот на значењата на глаголскиот префикс pr5- (врз материјалот од Крнинскиот дамаскин и македонските црковнословенски ракописи), Меѓународен македонистички собир (во рамките на манифестацијата 2008 – Година на мекедонскиот јазик), Реферати од научниот собир одржан 29–31 август 2008 г. во Охрид, Скопје 2010, стр. 25–32.
       Глаголскиот префикс s7-/s7n- во македонските црковнословенски ракописи,      Кирилометодиевистика 6, Скопје 2010, стр. 47–62.
       Антонимијата и образувањата со ne- во македонските црковнословенски ракописи, Македонски јазик LXII, Скопје 2011, стр. 65–74.
       Образувањата со bez- во македонските црковнословенски ракописи од аспект на антонимијата, Македонски јазик LXIII, Скопје 2012, стр. 177–186.
       Од проблематиката на образувањата со ne- во старите македонски текстови, Кирилометодиевистика 7, Скопје 2013, стр. 43–49.
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225