Александра ЃУРКОВА


•    Име и презиме: д-р Александра Ѓуркова
•    Датум и место на раѓање: 1971, Скопје
•    Интернет адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
•    Научно звање: Научен советник/ редовен професор
•    Потесна област на научноистражувачки интерес:
Црковнословенска и историска синтакса; социолингвистика; стилистика,     уметнички преводи
•    Докторска дисертација:
Сврзувачките средства во црковнословенските ракописи од македонска редакција,     11.01.2006, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје
•    Постдипломски студии:
Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин, 2001, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

•    Високо образование: Класични студии 1996, Философски факултет- Скопје, дипломска работа: Споредба на Арматолос и Сердарот од Григор Прличев
•    Учество во научноистражувачки проекти:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција;
Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели
Јазичното планирање и јазичните политики во Република Македонија (главен истражувач)
Правопис на македонскиот стандарден јазик
Речник на синоними во македонскиот јазик

•    Студиски престои:
Лингвистички курс „Вилем Матезиус“ 1998, 2006, 2008
Институт за славистика, Универзитет Виена, Австрија 1999/2000
Институт за славистика, Универзитет Лозана, Швајцарија 2002/2003
Меѓународен семинар за хрватски јазик и литература, Дубровник, Хрватска 2004
Старословенски институт во Загреб, Хрватска, 2010

•    Монографии:
-Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2002.
-Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели, ред. Мито Аргировски,     сор. Андријевска Н., Ѓуркова А., Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2003.
-Синтакса на сложената реченица во македонските црквонословенски ракописи,     Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.
-Поетиката на Григор Прличев: Стилскиот израз во Арматолос и Сердарот, Македонска реч, Скопје 2009.
•    Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Преведувачката постапка на Прличев, во: Втор научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1995, стр.231-236.
Споредба на споредбите, во: Спектар г.14 бр.28, Институт за македонска литература, Скопје, 1996, стр.73-88.
Формулаичноста кај Прличев во: Трет научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1997, стр.257-273.
On the characters in the Odyssey’s translation by Grigor Prlichev, In Spectrum ann.15, Vol.30, Institute for Macedonian Literature, Skopje, 1997, p. 35-44.
Некои карактеристики на јазичниот израз во Библијата (врз примери од македонскиот јазик), Stylistika VIII, Polish Academy of Sciences, Opole, 1999, p. 307-312.
Арматолос наспрема Сердарот, во: XXIV научна дискусија на XXX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1998, стр.257-269.
Еgda(že) во Крнинскиот дамаскин во: Македонски јазик г. XLVIII-L, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 1997-1999, стр.287-310.
Музиката и јазикот, во: Зборник Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен 3, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2000, стр.102-107.
Престижот и јазиците, во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на РМакедонија, Скопје, 2002, стр.109-117.
Речениците со radi da во Крнинскиот дамаскин, во: Македонски јазик г. LI-LII, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2000-2001, стр.163-180.
Предлогот radi во Крнинскиот дамаскин, во: Македонски јазик г. LIII, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2002, стр.101-112.
За македонските состојби: јазичната политика или политика на јазикот, во: Литературен збор г. XLIX, 3-4, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје, 2002, стр.77-80.
Препевот и автопрепевот (на примерот на Скендербеј од Григор С. Прличев), во: Спектар 39-40, Институт за македонска литература, Скопје, 2002, стр.123-135.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција том I- 5, Андријевска Н., Ѓуркова А. (ašte - ašte li), Рибарова Зд.(ур.), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2003.
„Целните зависносложени реченици од дијахрониски аспект“, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2005.
„Адверсативните независносложени реченици во македонските средновековни ракописи“ во: Cyrillo-Methodiana 2005 ad honorem Zd. Ribarova et L. Pacnerová, Slovanský ústav, Euroslavica; / Slavia, 74 (2005) Praha, p. 191-203.
Bilingualism and language policies, Abstracts ISB5 2005: p. 211-212, 5th International Symposium on Bilingualism, Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, March 2005.
Македонскиот јазик и светските јазични тенденции, во: Литературен збор г. LII 1-3, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје 2005 (Македонскиот јазик- минато, сегашност, иднина, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, стр.57-65)
Билингвизмот и јазичната политика, во: Литературен збор г. LIII 1-3, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје 2006, стр.42-50.
„Македонскиот јазик и јазикот на масовната култура“ во: XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2006.
Теориски аспекти на црковнословенската синтаксичка анализа во: Кирилометодиевистика 3, Менора, Скопје, 2006.
„Стилскиот израз на Григор Прличев во беседата ‘Чувај се себеси’“ во: Зборник трудови Денови на Благоја Корубин кн.14 Функционалните стилови во македонскиот јазик Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006, стр.114-125.
„Лексикографска обработка на сврзувачките средства во македонските црковнословенски ракописи“, XXXIII научна конференција на XXXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2007, стр.203-211.
Сврзувачките средства во македонските црковнословенски ракописи, во: Македонски јазик г. LVII, 2006, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2007, стр.121-135.
Прличевите беседи- стилистички аспекти, во: Stylistyka XVI, Polish Academy of Sciences, Opole, 2007, p. 321-330.
„Грчкото влијание во црковнословенската и во македонската синтакса“ во: Зборник трудови Денови на Благоја Корубин кн. 16 „Јазиците во контакт некогаш и денес“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008, стр.114-120.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, том II- 9 (vъ стр.145-150) Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.
„Македонскиот јазик и јазиците на Европа“, во: Реферати на македонските слависти за XIV-от меѓународен славистички конгрес во Охрид, септември 2008, МАНУ, Скопје, 2008, стр.109-122.
„Европската интеграција: перспектива и предизвик за јазиците и културите“, во: Зборник од меѓународната конференција „Историја, историографија и настава по историја“, Сојуз на историчари на РМакедонија, Скопје, 2008.
Социолингвистички аспекти на македонскиот јазик: од стандардизацијата до актуелните тенденции, во: Филолошки студии 2008 том 2, Скопје, Загреб, Перм, Љубљана, www.philologicalstudies.org
„Македонскиот јазик и актуелните јазични тенденции“, во: Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина, Посебни изданија кн.54, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008. стр. 57-66.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, том. II-10 (vъz), Андријевска, Макаријоска, Рибарова, Угринова-Скаловска (ред.), ИМЈ „Крсте Мисирков“-Скопје, 2009.
Актуелните состојби во македонскиот јазик од 1991 год. до денес, во: Med jezikami in kulturami. Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije, ured. V. Požgaj Hadži, T. Balažic Bulc, V. Gorjanc, Filozofska fakulteta, 2009, Ljubljana. p. 97-111.
Стилот и семантиката во македонските црковнословенски ракописи од синтаксички аспект, во: Македонски јазик, год. LX,2009, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2009. стр.147-155.
Англицизмите во македонскиот јазик, во: Литературен збор, год. LVII,4-6, 2009, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМ, Скопје. стр.14-23.
Креативноста и насловот, во: Stylistyka XVIII, 2009. Polish Academy of Sciences, Opole.
„Збор-два за новинарскиот потстил денес“, во: Годишен зборник на Филолошкиот факултет посветен на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2009, стр.149-161.
Аспекти на македонската историска синтакса, во: Филолошки студии 8/2010, 1, Историја и филологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб. стр.205-215.
„Сврзничка синонимија: споредбено-историски аспекти“, Зборник од меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2010. стр. 275-284.
„Прличевите препеви на Хомеровите епови – дел од античкото наследство во словенскиот свет“, Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova 3, Filozofski fakultet, Rijeka, 2011, str. 291-301.
"Upravni i neupravni govor u hrvatskoj i makedonskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezika" (koavtorstvo so Milan Mihaljević), Zbornik u čast akademiku Radoslavu Katičiću u povoda njegova 80. rođendana, 2014, Zagreb. (во печат)
Речениците со директен и индиректен говор во македонските црковнословенски ракописи, во: Македонски јазик, год. LXIII, 2012, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
Contemporary Changes in Macedonian language from a sociolinguistic perspective, In: H. Kurek (ed.), Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym; (Slavonic Languages from the Sociolinguistic Perspective), Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, Księgarnia Akademicka, 2012, Kraków. p.23-33.
„Актуелни тенденции во македонскиот публицистички стил“, Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.1. Slavistički komitet, Sarajevo, 2012. стр. 351-360.
„Современи промени во македонскиот стандарден јазик“, во: Филолошки студии 10/2012, том 2, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб. стр.53-61.
„Конјункцијата во уметничколитературната проза на Блаже Конески: лингвостилистички аспекти“, во: Зборник од меѓународната конференција Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите на Блаже Конески во Корпусот Гралис, Тошовиќ Бр. (ур.), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Филолошки факултет „Блаже Конески“, ИМЈ „Крсте Мисирков“-Скопје, 2013.
„Проблеми на збороредот во современиот македонски јазик“, XXXIX научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје,2013. стр.125-135.
Sociolingvistička situacija u Makedoniji od 1991. do danas. Jezik između lingvistike i politike. V. Požgaj Hadži (ur.), Biblioteka XX vek, Beograd, 2013. str.159-181.
„Кохезијата и сврзувачките средства во библиските преводи“, во Зборникот Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2013. стр.255-263.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција том II- 11, Андријевска, Макаријоска, Рибарова, Угринова-Скаловска (ред.), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“,Скопје, 2013.
Кон текстстилистиката на македонскиот јазик, во: Стилистика сегодня и завтра, Кафедра стилистики русского языка, Стилистическа комиссия международного комитета славистов, Факультет журналистики МГУ, Москва, 2014. стр.103-107.
Културни репрезентации и ставови за јазиците во РМ, во: Култура, Ми-Ан, Скопје, 2014.
Актуелните проблеми на јазичното планирање во РМ, (соавторство), во Македонски јазик, год.LXV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2014 .
Реченицата на Блаже Конески од лингвостилистички аспект, во Македонски јазик, год. LXV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2014.


•    Членства во научни и други професионални асоцијации:

-член на редакцијата на сп. Македонски јазик
-Комисија за социолингвистика при Меѓународниот славистички комитет;
-Комисија за стилистика при Меѓународниот славистички комитет;
-Здружение на класични филолози „Антика“
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225