Лилјана МАКАРИЈОСКА

 • Датум и место на раѓање:
15. 06. 1963 год., Скопје

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 • Научно звање:
научен советник

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
палеославистика, црковнословенски јазик, историска лексикологија и лексикографија, историско зборообразување,

 • Докторска дисертација:
Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи од XII-XVI век (образување и семантика), Скопје 1999, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Постдипломски студии:
Јазичните особености на Радомировиот псалтир (со посебен акцент врз фонетиката и морфологијата), Скопје 1993, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група македонски јазик – еднопредметна

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски ракописи
Орбелски триод

 • Главен истражувач:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски ракописи

 • Монографии:

Радомиров псалтир, Стари текстови кн. V, Скопје 1997, стр. 330.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, св. 2, Содржина на текстовите, Скопје 2001 (со група автори)

Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија, кн. 32, Скопје 2002, стр. 510.

Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски ракописи, Скопје 2003, 451 стр. + 35.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, св. 6. biica - bogol5p6no (соавтор, член на ред.), Скопје 2004, 375-454.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (гл. уредник). св. 7. bogol5p6n7 - b4d4]ii (соавтор, член на ред.), Скопје 2004, 455-532.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А-Б, Скопје 2006 (соавтор, член на ред.), стр. 542.

Студии од историската лексикологија, Посебни изданија, кн. 48, Скопје 2007, стр. 373.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II, св. 8, Fv - vitani§, Скопје 2008.

Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо (со И. Велев, Е. Црвенковска), Скопје 2008, стр. 127.

Macedonian literary monuments in Glagolitic and Cyrillic script, contributors: I. Velev, L. Makarijoska, E. Crvenkovska, Skopje 2008 p. 126

Студии од историското зборообразување, Посебни изданија, кн. 67, Скопје 2009, стр. 240.

Поимник на македонски зборови од областа на информатичката терминологија, Министерство за информатичко општество при Владата на РМ, Скопје 2009 и на http://www.mio.gov.mk/files/pdf/KONECNI_Zborovi.pdf (група автори).

Орбелски триод, Стари текстови, кн. X, Скопје 2010, стр. 394 (со Е. Црвенковска).

Лексиката од областа на историјата на медицината, Посебни изданија, кн. 70, Скопје 2011, стр. 426.

Библиографии:

Библиографија, Литературен збор 1979-2003, Литературен збор, L, кн. 3-4, Скопје 2003, 3-127, регистри 129-151 (со В. Тоциновски, Е. Црвенковска)

Библиографија (селективен преглед), Македонскиот јазик во глобалниот свет, Скопје 2008, 96-106 (со Е. Црвенковска)

Библиографија, Македонски јазик, МЈ LX, додаток, Скопје 2009, 2-100.


 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Консонантските секвенци на префиксалната граница, Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри, Скопје 1989, 57-65 (со Георги Георгиевски).

Кон деназализацијата во македонските ракописи од втората половина на 13 век (врз основа на материјалот од Радомировиот псалтир), Зб. Прв научен собир на млади македонисти, Скопје 1993, 125-135.

За префиксираните глаголи во македонските псалтири, Зб. XXI научна дискусија на XXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1995, 35-44.

Црковнословенските елементи во лексиката на македонската проза (1945-1955), Зб. Македонскиот јазик од 1945 до 1955, Скопје 1995, 131-139.

Девербативните именки со суфиксот -lo во македонските црковнословенски ракописи, Зб. Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, 149-159.

Индивидуалните особености на Радомировиот псалтир, Литературен збор XLII, кн. 3-4, Скопје 1995, 27-30.

За Радомировиот псалтир, Македонски јазик, XLII-XLIV (1991-1993), Скопје 1998, 359-370.

Конкуренцијата на суфиксите -nik7 и -tel6 при образувањето nomina agentis во македонските црковнословенски ракописи, Зб. Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997, 179-188.

За девербативните именки со суфикс -6c6 во македонските црковнословенски ракописи, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје 1999, 173-190 .

За називите за деловите од облеката, обувките и накитот во македонските црковнословенски ракописи, Литературен збор, XLVI, кн. 1-2, Скопје 1999, 25-33.

За глаголите со префикс v7z-?9v7s-0 во македонските црковнословенски ракописи, Зб. Македонскиот глагол синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2000, 214-221.

За семантичките категории кај девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Литературен збор XLVII, кн. 3, Скопје 2000, 43-47.

За Светото писмо, 2000 години од Христовото раѓање и појавата на христијанството, Литературен збор XLVII, кн.4, Скопје 2000, 9-12.

Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Македонски јазик, LI-LII Скопје 2001, 137-152.

Црковнословенската лексика како одраз на средновековната материјална култура, Зб. Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2002, 144-153.

Семантичката група оружје во македонските средновековни ракописи, XXVIII Научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2002, 315-322.

Придонесот на Конески во македонската наука за јазикот, Блаже Конески (осумдесет години од раѓањето), МАНУ, Скопје 2002, 43-49.

Роднинската терминологија од историски аспект, Литературен збор, XLIX, кн. 1-2, Скопје 2002, 29-37.

Блаже Конески за црковнословенската лексика и зборообразување, XXIX Научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2003, 113-124.

Црковнословенската лексика од областа на храната, Литературен збор, XLIX, 3-4, Скопје 2002, 53-67.

За Лесновскиот паренезис од аспект на преведувачката постапка, Зб. Преводите през XIV столетие на Балканите, София 2004, 413-427.

Црковнословенската лексика како огледало на материјалната култура, Предавање на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2004 , 139-154.

Варирањето на грчката и словенската лексика во црковнословенската писменост, XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2004, 347-358.

За некои зборообразувачки тенденции кај придавките во црковнословенската писменост, Кирилометодиевистика, 1/2003, Скопје 2003, 99-118.

Црковнословенската традиција и делото на Мисирков, МАНУ, Зб. Делото на Крсте Мисирков, Скопје 2004, 187-195.

Лексиката – сведоштво за јазичното и културното единство низ вековите, Јазикот во практиката, IX, бр. 21, Скопје 2004, 17-23.

Кон именувањето на црковниот инвентар, на садовите и предметите со религиозна употреба, Црквене студије, I, бр. 1, Ниш 2004, 227-240.

Лексичките особености на Кратовското евангелие, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик..., Скопје 2005, 145-157.

Ретките зборови во Ваташкиот минеј, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2005, 415-424 (со М. Цубалевска).

Номинацијата на роднинско-семејните односи во црковнословенските ракописи, Кирилометодиевистика, 2/2004, Скопје 2004, 47-64.

Номинацијата на брачните односи во средновековните ракописи Литературен збор, LI, кн. 1-3, Скопје 2004, 15-28.

Четири децении дејност на Олга Иванова Македонски јазик LIV-LV (2003-2004) Скопје 2004, 31-38 (со акад. З. Тополињска).

За именската деривација во македонските црковнословенски ракописи, Slavia roč. 75, seš. 2, Praha 2006, 157-164.

Варирањето на грчката и словенската лексика во некои многукратни јужнословенски преводи, Зб. Многукратните преводи во јужнославянското Средновековие, София 2006, 189-198.

Дериватите со суфиксите -6stvo, -6stvie во македонските средновековни текстови, Литературен збор, LI, кн. 3-6, Скопје 2004, 25-32.

МПЦ и македонскиот јазик, Зб. Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 13, Скопје 2006, 107-119.

Односот кон заемките во македонските текстови од XIX век, XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2006, 279-285.

Деривацијата на придавките во Орбелскиот триод, Литературен збор, LII, кн. 1-3, 2005, 3-14 (со Е. Црвенковска).

За структурата на сложенките, Славистички студии, 12, Скопје 2006, 149-158.

Научната дејност на д-р Зденка Рибарова (по повод 60-годишнината), Македонски јазик LVI, Скопје 2005, 41-48.

Од средновековната мерна терминологија, Кирилометодиевистика, 3/2006, Скопје 2006, 51-58.

Зборообразувачки особености на Орбелскиот триод (Именска деривација), Кирилометодиевистика, 3/2006, Скопје 2006, 135-155 (со Е. Црвенковска).

Орбелски триод, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, кн. 32, Скопје 2006, 357-385 (со Е. Црвенковска).

Зборообразувањето во текстовите со црковнорелигиозна содржина, Зб. Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2007, 104-109.

Македонско-чешките врски во проучувањето на старата словенска писменост, Трета македонско-чешка научна конференција, Скопје 2007, 91-98.

Историјата на медицината во светлината на средновековната писменост, Предавања на XXXIX семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2007, 59-70.

Лексичкиот систем на црковнословенскиот јазик во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, XXXIII научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2007, 195-202.

Глаголската префиксација во Орбелскиот триод (со Е. Црвенковска) Литературен збор, LIV, кн. 1-3, Скопје 2007, 21-29.

Концепцијата на македонскиот грчко-црковнословенски индекс, Slavia roč. 76, seš. 1, Praha 2007, 47-55.

Концепцијата на македонскиот грчко-црковнословенски индекс, Církevněslovanská lexikografie, 2006, Akademie věd České Republiky, Praha 2007, 27-35.

Јазичниот израз на религиозните текстови, Културен живот, 3-4 Скопје 2006, 34-39.

Антонимијата во македонските средновековни текстови Македонски јазик, LVII, Скопје 2007, 85-95 (со Б. Павлеска).

По повод 80-годишнината на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска. Македонски јазик LVII, Скопје 2007, 15-18 (со. Е. Црвенковска).

Јазикот и стилот на текстовите со црковно-религиозна содржина, Croatica et Slavica Iadertina, Zadar 2007, 119-130

За антонимијата од историски аспект, Croatica et Slavica Iadertina, Zadar 2007, 131-141 (со Б. Павлеска)

Термини за сродство во средновековната писменост, Црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш 2007, 247-264

Кон именувањето на боите во средновековните текстови, Спектар, год. 25, бр. 49, Скопје 2007, 39-50.

За лексиката на химнографските текстови од македонска редакција, Филолошки студии/Филологические заметки, 5/2007, вол. 1, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб, 2007, 208-221

Языковыe и стилистические особенности религиозных текстов, Стереотипность и творчество в тексте, Перм 2007, 280-292.

Несловенските лексички елементи во средновековните текстови, Зб. Јazicite vo kontakt nekoga{ i denes, Јазикот наш денешен кн. 16, Skopje 2008, 162-169.

За средновековните монети во македонија (од јазичен аспект), Зб. Македонија помеѓу Византискиот комонвелт и Европската унија (Denovi na Justinijan I, Скопје 11 и 12 мај 2007), Скопје 2008, 69-78.

Македонската народна медицина во балкански контекст, Фолклорот и заедничките културни вредности на Балканот, Македонски фолклор, год. XXXIII, бр. 64, Скопје 2007, 161-166.

Јазичните особености на македонските црковнословенски ракописи, Предавање на XL семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2008, 65-96.

Деривацијата на прилозите во македонските црковнословенски текстови од XIII и XIV век, XXXIV научна конференција на XL семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2008, 243-251.

55-godi{en raste` na Institutot za makedonski jazik Krste Misirkov(1953-2008), Македонски јазик LVIII-LXIX, Скопје 2008, 7-12.

Климентовото творештво и лексиката на химнографските текстови од македонска редакција, Реферати на македонските слависти на XIV меѓународен славистички конгрес во Охрид, Скопје 2008, 165-190.

Leksički fond u Rječniku crkvenoslavenskog jezika makedonske i hrvatske redakcije, Zbornik radova Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, Rijeka 2008, 285-298.

Именувањето на болестите во средновековните текстови, Зб. Трет македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип 2008, 284-307.

Номинацијата на роднинските односи - некогаш и денес, Riječ (časopis za slavensku filologiju), god. 15, sv. 1, Rijeka 2009, 59-75.

Географската терминологија во македонските средновековни текстови, Кирилометодиевистика, бр. 4/2008, Скопје 2008, 21-43 (со Б. Павлеска)

Зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Научен собир Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина, Скопје 2008, 195-202 (со М. Цубалевска).

Структурата на сложенките во македонските средновековни текстови, Научен собир Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина, Скопје 2008, 165-174.

Македонскиот јазик во современиот библиски превод и во изданијата на МПЦ, „Македонскиот јазик во современиот превод на Библијата, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје, Скопје 2008, 23-38.

Односот кон облеката низ вековите (во светлината на лингвистичките проучувања), Зб. Меѓународна научна конференција „Транзициите во историјата и културата“, Скопје 2008, 393-403.

Македонскиот јазик во богослужбата и изданијата на МПЦ, Меѓународна научна конференција „Македонија – Полска, историја, јазик и култура“, Скопје 2008, 161-174.

Црковнословенската писменост сведоштво за историскиот континуитет на материјалната култура, VI македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика, Скопје 2008, 283-290.

Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, За активностите на Институтот за македонски јазик и на Советот за македонски јазик, Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, Скопје 2008, 9-10, 43-46.

Заемките во јазикот на македонските иселеници, Македонски фолклор, год. XXXIV, бр. 66, Скопје 2008, 15-26.

Именувањето на јадењата од тесто традиција и иновации, Културата и јазикот, Скопје 2009, 137-145 (со Б. Павлеска).

Влогот на Драганов во одбраната на македонската самобитност, Зб. Петар Драганов и Македонија и Македонците, МАНУ, Скопје 2009, 111-119.

Именувањето на небеските тела и природните појави во средновековните текстови, Кирилометодиевистика, бр. 5/2009, Скопје 2009, 105-130 (со Б. Павлеска).

Воената терминологија во македонските средновековни текстови, Кирилометодиевистика, бр. 5/2009, Скопје 2009, 47-66.

Влогот на Блаже Конески во проучувањето на историјата на македонскиот јазик, Литературен збор, год. LVI, кн. 1-3, Скопје 2009, 5-12.

Континуитетот на турското влијание врз македонскиот лексички систем, Македонистика 10, Скопје 2009, 189-238.

Кон роднинската терминологија (македонско-украински паралели), Украïнсько-македонський науковий збiрник, випуск 4, Киïв 2009, 230-239 / Украинско-македонски научен зборник, бр. 4, Украинско-македонски научен зборник, бр. 4, Киев 2009, 230-239.

Глаголската префиксација и збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, Зборник во чест на проф. д-р Кирил Конески по повод 80 години од раѓањето, Скопје 2009, 113-128.

Кон современите состојби во македонскиот јазик, Зборник во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Скопје 2009, 193-200.

Именувањето на болестите во македонските средновековни текстови, Филолошки списки, Филологические заметки, Пермский государственн∫й университет, Россия 2009 (UDC811.163.1’373)

Основни карактеристики на Орбелскиот триод, Croatica et Slavica Iadertina, 5/2009, Zadar 2009, 213-233 (со. Е. Црвенковска)

За сложенките во македонските средновековни текстови (од структурен и семантички аспект), SLOVO, sv. 59 (2009), 1-462, Zagreb 2009, 167-187.

Кон глаголската префиксација во македонските црковнословенски текстови, Slavia, roč. 78, seš. 3-4, Praha 2009,  397-406.

Македонска енциклопедија, гл. ред. Ристовски Б., МАНУ, т. 1, т. 2, Скопје 2009 (одредници: Македонски јазик, Македонистика, Радомиров псалтир).

Нови изданија од областа на македонистиката, Opera Slavica, Slavistické rozhledy jazykovědný sešit, Ročnik XIX, 4, Brno 2009, 38-44.

Лексичкото варирање во македонските средновековни текстови, Литературен збор, год. LVI, кн. 4-6, Скопје 2009, 29-36.

Кон роднинската терминологија (македонско-украински паралели), Славистички студии 13, Скопје 2009, 89-98.

Зборообразувањето во македонските и хрватските средновековни текстови, Македонско-хрватски книжевни и културни врски, Зборник на трудови, 2, Скопје 2009, 315-327.

Турските заемки во јужнословенските јазици (современи состојби), Балканскиот јазичен светоглед, Скопје 2009, 73-83 (со Б. Павлеска)

Турските заемки во јужнословенските јазици денес, Riječ, god. 16, sv. 1, Rijeka 2010, 83-97 (со Б. Павлеска)

Одразот на глобализацијата врз македонскиот лексички систем, Riječ, god. 16, sv. 1, Rijeka 2010, 72-82.

Анатомската лексика во македонскиот и во словенечкиот јазик, Во: Трета македонско-словенечка научна конференција, Македонско-словенечки јазични, книжевни и културни врски, Скопје 2009, 59-68.

Што има ново во македонската наука за јазикот, Предавања на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2010, 17-25.

Лексичката синонимија во средновековните текстови, XXXVI Научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2010, 113-120.

Македонските записи како културно-историски извори, Меѓународен научен собир „Македонскиот идентитет низ историјата“, Институт за национална историја, Скопје 2011

Списанието „Македонски јазик“ – сведоштво за развојот на македонистиката (по повод шеесетгодишнината на списанието), Литературен збор, LVII, кн. 1-3, Скопје 2010, 5-8.

Кон именувањето на атмосферските и природните појави во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Литературен збор, LVII, кн. 1-3, Скопје 2010, 17-27 (со М. Цубалевска)

Лексичките подновувања во македонските средновековни текстови, Меѓународен македонистички собир, Скопје 2010, 197-210.

Називите од областа на растителниот и животинскиот свет во коментарот кон Погодиновиот псалтир, Македонски јазик LXI, Скопје 2010, 117-131 (со М. Цубалевска)

Зборообразувачките тенденции во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Кирилометодиевистика, бр. 6/2010, Скопје 2010, 17-33 (со М. Цубалевска).

Лексиката на македонските записи, Кирилометодиевистика, бр. 6/2010, Скопје 2010, 85-113 (со Б. Павлеска).

Турското влијание врз македонскиот и албанскиот лексички систем, Литературен збор, LVII, кн. 4-6, Скопје 2010, 5-18 (со В. Нестор).

Кон лексиката на македонските химнографски текстови, p5nie malo gewrgijo Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, Софийски университет Св. Климент Охридски, Богословски факултет, София 2010, 226-237.

Охридските традиции во развојот на македонската црковнословенска писменост, Четврта научна средба „Св. Климент Охридски и охридската духовна и книжевна школа“, НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје 2010, 35-50.

Обредната лексика како потврда за македонското културно и јазично единство, XXXVII Научна конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 5-6. 7. 2010, Скопје 2011, 243-257.

Лексичките и зборообразувачките особености на Шафариковиот триод, Св. Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција, Охрид 4-7 ноември 2010, Скопје 2011, 285-294 (со М. Цубалевска)

Дејноста на Охридската книжевна школа и јазикот на црковнословенската писменост во Македонија, Св. Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција, Охрид 4-7 ноември 2010, Скопје 2011, 213-228.

Кон развојот на хроматската терминологија, Славистички студии 14, Скопје 2011, 57-78.

Турското влијание врз балканските јазици, IV меѓународен конгрес на тема Исламската цивилизација на Балканот, МАНУ и Истражувачки центар за исламска историја, Скопје 13-17. 10. 2010, Скопје 2011 (во печат) (со Б. Павлеска)

Кон македонската и хрватската историска фитонимија, Peti hrvatski slavistički kongres, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 7-10 септември 2010 (во печат)

Туѓојазичните влијанија врз македонскиот лексички систем (современи состојби), 7-th Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies, Salt lake Sity, Utah, USA (5-8 XI 2009) (во печат)

Лексиката на македонските и на хрватските стари текстови како извор за историјата на медицината, Трет симпозиум Hrvatsko-makedonske književne, jezicne i kulturne veze“, Риека 23-25 март 2011 (со М. Шимиќ) (во печат)


 • Членства во научни и други професионални асоцијации

член на редакцијата на списанието Литературен збор (2000-2003)
главен и одговорен уредник на списанието Македонски јазик (2003- )
член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (2000- )
член на Македонскиот национален славистички комитет (2003-)
член на Комисијата за проучување на Библијата при Меѓународниот славистички комитет (2003-2005)
член на Комисијата за црковнословенски речници при Меѓународниот славистички комитет (2005-)
член на Комисијата за култура при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ (2004-2007)
член на тимот за изработка на ИКТ-лексиконот при Министерството за информатичко општество на Р Македонија

 • Општествени и професионални должности

Директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје (2006-)
Член на Советот за македонски јазик при Министерството за култура (2008-)
Председател на советот на институтот (2001-2004)

Заменик- председател на советот на институтот, два мандатни периода
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225