Мери МОМИРОВСКА

Мери Момировска
•    Датум и место на раѓање:
28. 11 1968, Скопје
•    Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
•    Научно звање:
научен соработник
•    Потесна област на научноистражувачки интерес:
ономастика
•    Докторска дисертација:
Топонимијата на Крушевско, Скопје 2013, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
•    Постдипломски студии:
Антропонимискиот систем во Крушевско, Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
•    Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, група македонски јазик со полски јазик и книжевност
•    Учество во научноистражувачки проекти:
1) Речник на презимињата кај Македонците;
2) Речник на лични имиња во македонското народно творештво;

3) Речник на топонимите од Воденско.
•    Студиски престои:
1)    Лингвистички камп на тема јазик и фолклор при Здружението за јазична култура, Мазовше, Полска, 1988;
2)    Летна школа за полски јазик и култура при Јагелонскиот универзитет, Краков, Полска, 1989;
3)    Курс по лингвистика Матезиус, Прага, Република Чешка, 1996;
4)    XXIV ICOS INTERNATIONAL CONGRESS OF ONOMASTIC SCIENCE, Барселона, Шпанија, 2011.
•    Монографии:
Речник на личните имиња во македонското народно творештво, Проект на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (коавтор).
•    Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Личното име Георги(-ј,-ја) и неговите деривати во македонскиот јазик. Во: Зборник на трудови од Првиот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 303-312.

Драгоцени податоци. Во: в. Нова Македонија, ЛИК, Скопје 18. 01 1995.

Прекарите во селото Бучин, Крушевско. Во: Зборник на трудови од Вториот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 297-203.

Имиња од животинскиот свет засведочени во презимињата кај Македонците (врз материјал од I том од Речникот на презимињата кај Македонците). Во: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1996, 211-217.

Именувањето на близнаци. Во: Зборник на трудови од Вториот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997, 307-315.

Личното име и нормата. Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000, 108-118.

Имиња од животинскиот свет засведочени во презимињата кај Македонците (врз материјал од II том од Речникот на презимињата кај Македонците). Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001, 224-230.

Отстапувања од правилото за едначење по звучност кај личните имиња. Во: Норма и речник, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002, 45-49.
Македонските хрематоними од современ аспект. Во: Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn 2003, 556-572 (коавторство).

Преведување на онимите. Во: Стандардизацијата на географските имиња во Република Македонија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004, 59-62.

Антропонимискиот систем во Крушевско (автореферат). Во: Македонски јазик LVI, Скопје 2006, 197-202.

Личните имиња во поезијата на Блаже Конески. Во: Функционалните стилови во македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, 98-104.

За некои пофреквентни лични имиња и нивните деривати во македонскиот и во влашкиот антропонимиски систем (врз материјал од Крушево). Во: Македонски јазик LXI, Скопје 2010, 139-143.

Нови тенденции во именувањето кај Македонците. Во: Литературен збор LVII, Скопје 2010 (4-6), 29-33.

Почитувањето/ непочитувањето на културното наследство во ономастиката. Во: Македонски јазик LXII, Скопје 2011, 181-187.

Ономастиката и стандардизацијата. Во: Современите лингвистички истражувања во македонистиката (Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик), Скопје 2012, 59-66.

Топонимијата на Крушевско (автореферат). Во: Македонски јазик LXIV, Скопје 2013, 85-91.

Преглед на прекарите во Крушевско. Во: Македонистика 12, Скопје 2013, 75-105.

Language Contacts and Names: The Current Situation in Macedonian Onomastics. E-book on: www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225