Лидија Тантуровска

Лидија Тантуровска

•    Датум и место на раѓање:
1964, Скопје
•    Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  
•    Научно звање:
научен советник
•    Потесна област на научноистражувачки интерес:
синтакса, морфологија, стилистика, социолингвистика, лексика, лексикографија
•    Докторска дисертација:
Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандарден јазик, Скопје 2002, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
•    Постдипломски студии:
Директниот и индиректниот објект во јазикот на македонските автори од XIX век, Скопје 1995, Филолошки факултет „Блаже Конески“
•    Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“, група Македонски јазик – еднопредметна
•    Главен истражувач:
Речник на антонимите во македонскиот јазик
•    Учество во научноистражувачки проекти:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи
Толковен речник на македонскиот јазик
Функционална реченична перспектива
Антропонимите во македонското народно творештво
Речник на синоними во македонскиот јазик
Речник на антонмите во македонскиот јазик


•    Монографии:
Директниот и индиректниот објект во јазикот на македонските автори од XIX век, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 28, Скопје, 1998
Интенцијанло-синтаксички речник на македонските глаголи, том III, Скопје 2001 (група автори)
Интенцијанло-синтаксички речник на македонските глаголи, том V, Скопје 2001 Толковен речник на македонскиот јазик, том I (A-Ж), гл. редактор: К. Конески, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)
Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандарден јазик“, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 44, Скопје, 2005
Вежби и игри, Прирачник за учење македонски јазик како странски/ Games and Exercises Handbook for the Acquisition of Macedonian as a Foreign Language”, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2005
Законодавно-правниот потстил на административниот функционален стил врз примери од македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 58, Скопје, 2008
Јазичен бележник, Јазикот наш денешен, кн. 22, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“,  2013

•    Дел од научните трудови во списанија, во зборници и др.:
Законодавно-правниот функционален потстил низ примери од македонскиот јазик, Stylistyka XIV, Ополе, 2005, 403-418.
Социолингвистичките аспекти на македонскиот јазик, Вo: Украинско-македонски зборник, бр. 1, Киев, 2005, 224-232.
Општење меѓу продавачите и купувачите, Вo: Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен, кн. 13, Скопје 2006, 81-90.
„Убавите жени“ на Блаже Конески, Синтези, 2006-4, Скопје 2006, 29-31
Уставите на Република Македонија како јазични текстови, Македонски јазик, LVI 2005, Скопје 2006, 89-106.
Поздравувањето во купопродажните односи, Вo: XXXII научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2006, 137-144.
Разговор со/за жената (обид за едно читање), Stylistyka XV, Opole 2006, 319 - 329.
Европската повелба за регионални или малцински јазици како законски акт и како јазичен текст, Науката во приближување на Македонија и Украина кон ЕУ, Ukrainian-Macedonian scientific collection, Issue 2, Kyiv 2006, 345-355.
СМС на МС, Вo: Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен, кн. 14, Скопје 2006, 69-82
„Законъу соундыи людьмъ“ и законодавно-правниот функционален потстил, Славистички студии 12 (Посветен на акад. Рина Усикова), Филолошки факултет, 2006: 255-265.
Крушевскиот манифест во рамките на стилистичките проучувања, Македонски јазик LVII/2006, Скопје, 2007, 103-108.
Каде е достоинството на професијата?, Литературен збор, LIV, Скопје 1-3, 2007, 93-98.
Јазичната традиција и јазичните подновувања во јазикот на законите, Филолошки студии, Македонија, Россия, Словенија, Хрватска, кн. 2, 5/2007, 99-110.
Языковой аспект коммерческой рекламы (вывески в г. Скопье), Стереотипность и творчество в тексте, Пермь 2007, 337-342.
Законодательно-юридический подстиль в македонском языке, Проблемы социо- и психолингвисики, Выпуск 9, Пермский государсвенный университет, 2007, 145-152.
Општењето меѓу продавачите и купувачите, Stil 6, међународни čасопис, Београд, 2007, 285-292.
Употребата на една лексема во различните функционални стилови на македонскиот стандарден јазик, Megjunarodni chasopis Stil, 7, Beograd 2008, 363-370.
Законодавно-правниот функционален потстил во текстовите од македонскиот јазик, Stylistyka XVII, Ополе, 2008, 259-272.
Лексема закон и ее использование, Актуальные направления современной лингвистики, Перм, 2008: 163-166.
Можните кратки личнозаменски форми при удвојувањето на тривалетните глаголи, Меѓународно списание „Филолошки студии”, Македонија, Россия, Словенија, Хрватска, 2008: кн. 2 (UDC 811.163.3’367.626.1): philologicalstudies.org
Законските акти низ призмата на меѓународните преводи, Вo: Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен, кн. 16, Скопје 2008, 29-31.
За некои јазични проблеми во преведените законски акти од Европската унија, Вo: Македонија помеѓу Византискиот комонвелт и Европската унија, Евро-Балкан, Скопје, 2008, 135-140.
Без влакно на јазикот - Нема влакно/влакна на јазикот, Вo: Трет македонски конгрес, Штип 2008, 276-283.
Законодавно-правниот потстил и македонскиот јазик, Вo: Транзициите во историјата и културата”, ИНИ и ЕИМ при БАН, Скопје 2008, 717-722
Дефинирањата за директниот и за индиректниот објект во некои словенски и несловенски јазици, Вo: Зборник за Меѓународниот славистички конгрес, Скопје 2008, 279-294.
На патот кон Европа – европски, Македонски јазик LVIII (2007-2008), Скопје 2008, 59-64.
Јазикот и средствата за јавно информирање – авторизиран текст, ИМЈ, 2008-ГМ
Лексемата закон и нејзината употреба, Културата и јазикот, Денови на Благоја Корубин, Јазикот наш денешен, кн. 17, 2009: 191-200.
Стихотворение Блаже Конеского „Караорман“ (попытка прочтения), Река и Гора: локальные дискурсы. Сб.материалов международной научной конференции "Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей" (Пермь, 29-30 октября 2009 г.) /отв. ред. В.В.Абашев; Перм. гос.ун-т; Лаб.политики культурного наследия Перм.гос.ун-та; Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края. Пермь, 2009: 125-135.
За глаголските форми во законодавно-правниот потстил, XXXV научна конфернција на XLI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, (Охрид, 25. VIII – 26. VIII 2008), Скопје, 2009: 79-88.
Синтаксата и стилистиката во списанието „Македонски јазик“ низ прилозите од професорката Лилјана Минова-Ѓуркова, МЈ LX, 2009: 137-146.
Затскриеноста на фразеолошките изрази, Зборник во чест на проф. Кирил Конески по повод 80 години од раѓањето, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2009:155-161.
Македонскиот јазик и неговото приклучување во европското семејство, Зборник во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2009:263-282.
Песната „Патник“ на Петар Прерадовиќ во превев на Крсте Петков Мисирков (со лингвостилистичка анализа), II меѓународен научен собир „Македонско-хрватски книжевни и културни врски, Охрид (10 и 11 октомври 2007), Институт за македонска литература, Скопје, 2009: 329-334.
Два научни прилога од д-р Марија Најческа-Сидоровска, Славистички студии 13, ФФ „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2009: 55-58.
За некои јазични појави во македонскиот јазик во балканистички контекст, Во: Балкански јазичен светоглед (Зборник на трудови од научениот собир одржан на 15 и на 16 април 2009), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2009:13-20.
За еден вид сложенки во законодавно-правниот функционален потстил, III македонско-словенечка научна конференција, (Охрид 12 -15 септември 2007), Скопје, 2010: 211-216.
Стари и нови значења во една лексема (кон историјата на семнатиката на зборот „академија“) Филологические заметки/Филолошки студии, Филолошкиот факултет при Пермскиот државен универзитет, Филозофскиот факултет од Универзитетот во Љубљана, Институтот за македонска литература кој функционира во составот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ од Скопје и Филозофскиот факултет во Загреб, Пермъ-Скопье-Любляна-Загреб, Выспуск 7, Частъ 2, 2009:176-181.
Има ли уште нешто да се каже за јазикот на Крсте Петков Мисирков?, Денови на науката на Република Македонија во Украина, Одеса (4-8 јуни 2008),Украинско-македонски научен зборник, бр. 4, Киев, 2009: 361-367.
(Не)оправданоста на дијалектните форми надвор од нивната сфера на употреба, Македонски јазик, LXI, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2010: 180-187.
Делата зборуваат сами по себе (Васил Дрвошанов, Лингвистичките дела на Олга Иванова), Македонски јазик, LXI, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2010: 226-230.
Фразеолошките изрази – сведоштво за јазичната поврзаност меѓу македонскиот и хрватскиот јазик / Frazeološki izrazi – svjedočanstvo jezične povezanosti makedonskoga i hrvatskoga jezika (2008 година), Rijechki filoloshki dani 8, pregledni članak, RFD 8, Rijeka 2010:597-603.
Употребата на интерпункциските знаци во насловите од печатените медиуми, Меѓународен македонистички собир (2008), Филолошки факултет, 2010: 365-376.
NON-JUSTIFICATION OF DIALECT FORMS OUTSIDE THEIR SPHERE OF USE, VIth Congress of Dialectology and Geolinguistics, Марибор (14 do 18 septemvri 2009)

Македонскиот јазик низ општествените промени, Меѓународно списание „Филолошки студии“, Македонија, Россия, Slovenija, Hrvatska, 2010  (електронска верзија), Филолошки студии, Скопје, Перм, Љубљана, Загреб, 8/2010, вол. 2.: 163-173.

Употребата на интерпукциските знаци во насловите од печатените медиуми,  Меѓународен македонистички собир (Охрид, 2008 г.), Скопје, 2010: 365 -376.

Скратено за скратениците, Македонскиот јазик во историски и во современ контекст (што направивме и што треба да направиме во македонската наука за јазикот), 25. – 26. II 2010.

Општествените промени и македонскиот јазик,  Власт и кодификация, (Варна, 2010), Пловдив 2011, 135-144.

Традицијата, идентитетот и идентитетот на македонскиот јазик, Зброник: Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик, Јазикот и идентитетот, (15 април 2010), Јазикот наш денешен кн. 20, Скопје, 2011: 51-61.

Промене у друштву, промене у језику, Зборник: Jezik, knjizhevnost, promene, Jezichka istrazhivanja, Nish, 2010, објавено 2011: 356-362.

Јазичниот израз на св. Климент, Стил, Београд, 2011: 225-232.

Улогата на „Речникот на македонски јазик со српскохрватски толкувања, südslavistik•onlliine Nr. 3 (April 2011), 109–117 issn 1868-0348 c Lidija Tanturovska, 2011 http://www.suedslavistik-online.de/03/tanturovska.pdf,  http://www.suedslavistik-online.de/03/

Во потрага по идентитетот на македонскиот јазик, Меѓународен научен собир Македонскиот индентитет, литература, јазик, историја, култура, 30 години Институт за литература, Спектар, книга 2, 2011: 537-543

Мисирков - за јазиците, Македонски јазик, год. LXII, Скопје, 2011: 95 – 103.

За традицијата, за идентитетот и за современата состојба на македонскиот јазик, Предавања на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 28 јуни -13 јули 2010, Скопје 2011: 41-50.

Нешто за извиците во детската литература/литаратурата за деца, XXXVII научна конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 15-16 јули, 2010, Скопје, 2011: 203-206.
Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања – основа за специјализирани речници, Зборник на трудови од научниот собир „Современи лингвистички истражувања во македонистиката; Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик“ (11-12 мај 2011), Јазикот наш денешен, 2012, кн. 21: 67 – 76.

Нешто за македонско-хрватската лексиколошко-лексиколошка поврзаност, Hrvatsko-makedonske knjizhevne, jezichne I kulturne vreze, Zbronik radova 3, Filozofski fakultet, Rijeka, 2011: 365-375.

За антонимите во македонскиот јазик, XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, јули, 2011), Скопје, 2012:151-161.

Во потрага по идентитетот на македонскиот јазик, Меѓународен научен собир: Македонскиот индентитет, литература, јазик, историја, култура, (30 години Институт за литература, 7 и 8 ноември 2011)., Спектар, книга 2,  537-543.

Македонскиот јазик и евроинтеграцијата, Меѓународен научен собир: Jazyková politika a slovanské jazyky (25  28  V  2011, Praga).

Европа, Европејци, евро, европски ... English Studies in the European / Global Context: Current Issues, Future Trends, Skopje, 2011: 41-48.

Битола – во делото и во животот на Крсте Мисикров, Зборник од Меѓународниот научен собир „Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р Македонија и Р Србија“ (21-22 октомври 2011 година, Битола), Битола, 2012: 171-178.

Индивидуалноста во текстови од научниот функционален стил,  УДК 811.163.3’38  / УДК 811.163.3’42 http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=128

За граматичката категорија лице, Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, 15 и 16 декември 2011, Филолшки факултет „Блаже Конески“, Скопје.

За удвојувањето на објектите кај Блаже Конески како нормативно и стилско обележје, Меѓународен симпозиум „Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите на Блаже Конески во корпусот Гралис“,Грац,  2012.

За македонското прашање од поинаков агол, Прилози XXXVII 1-2, МАНУ, прилози посветени на акад. Бл. Ристовски по повод неговата 80-годишнина, Скопје, 2012: 313 – 322.

Предлогот на по глаголската именка, XXXIX научна конференција, на XLV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Лингвиситка (Охрид, 20-21 јуни 2012), УКИМ, Скопје, 2013: 173-180.

Вежбите и игрите - важен фактор за учењето на македонскиот јазик како странски, Меѓународен собир на соработка, Прв, втор, друг јазик: македонски-хрватско споредби, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet и Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 14 и 15 мај 2010, Zagreb, 2013: 240-251.

За лековитоста во преданијата на Цепенков, IV македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Скопје, 2013.

Индивидуалниот јазичен израз во текстовите од научниот функционален стил, Зборник трудови од научниот собир „Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата“(10 и 11 мај 2012), Јазикот наш денешен, кн. 23, Скопје, 2013: 129 -138.
Определувачки тест – тест за определување на степенот на познавање на македонскиот како странски, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје,  2012.
Jazykové právo v jednotlivých slovanských zemích Комисија за литературни јазици, Македонија, Прилог, Práce Filozovické fakultety university Karlovy (eds. Hana Glatkova, Kina Vachkova), Univerziteta Karlova v Praze, 2013: 413 – 421.
Општествени и професионални должности:
член на Меѓународната комисија за литературни јазици
член на Меѓународната комисија за стилисика
член на редакцијата на меѓународното списание „Филолошки студии“
лектор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура
држи предавања во спомен-собата на Крсте Мисирков
член (претседател) на Комисијата за постдипломски и за докторски студии во Институтот

Била и:
вклучена во проектот на ЦЕТИС
координатор на Меѓународна научна конференција Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, организирана по повод 60 години од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“
член на организациски одбор, како и член на редакција, на манифестацијата „Денови на Благоја Корубин“
координатор на XXVIII научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура
член на Редакцијата на списанието „Литературен збор“
член на редакцијата на „Македонски јазик“
секратар на Сојузот на друштвата за македонски јазик
член на Советот на Институтот за македонски јазик
еден од приредувачите на „Јазикот наш денешен” од Бл. Корубин, кн. 5 (2000) и кн. 6 (2001)
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225