Катица Трајкова

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ            Катица Трајкова

Датум и место на раѓање:        2. 8. 1966, Скопје

Научно звање:            научен советник/редовен професор

Потесна област на научноистражувачки интерес:
лексикологија, лексикографија, семантика, старословенски јазик, црковнословенски јазик, македонски јазик

Докторска дисертација:
Nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“


Постдипломски студии:        
Лексиката во Станиславовиот пролoг, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“


Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“, група македонски јазик и јужнословенски книжевности

Учество на научноистражувачки проекти:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
Фонетско-фонолошки истражувања  во македонскиот и во словенечкиот јазик


Студиски престои:
март 1998, 2000, 2004, 2005 – Курс по општа лингвистика Vilém Mathesius, Прага, Чешка.

Монографии:
Лексиката на Станиславовиот пролог, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 34, Скопје 2002.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. I, Вовед, A-Б, Скопје 2006 (група автори).
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 8, v - vitanija, св. 9, vitasii - v7ediniti (s3), Скопје 2008 (група автори).
Nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 57, Скопје 2008 (група автори).
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 11, v7zm7ysliti - v7sklan5ti s3,  Скопје 2013 (група автори).
Македонска енциклопедија, МАНУ, т. 2, Скопје 2009, стр. 1416.
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., св. 11, Скопје 2013.

Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Називи на делови од куќата во македонските црковнословенски текстови, Прв научен собир на млади македонисти, Скопје 1993, стр. 157–162.
За некои имиња на празници во старите текстови, Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, стр. 185–192.
Имиња на занаети во Станиславовиот пролог, Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997, стр. 209–216.
Лексика поврзана со креветот во македонските библиски ракописи, Литературен збор, г. XLIII, 1–2, Скопје 1996 , стр. 19–23.
За прекарите во Станиславовиот пролог, Литературен збор г. XLV, 1–2, Скопје 1998, стр. 71–74.
Животинскиот и растителниот свет во Станиславовиот пролог, Литературен збор г. XLVI, 1–2, Скопје 1999, стр. 33–37.
Блаже Конески за лексиката на Станиславовиот пролог, зборник: Придонесот на Блаже Конески за македонската култура, Скопје 1999, стр. 119–124.
За лексичките особености на Станиславовиот пролог, Македонски јазик XLVIII–L, 1997–1999, Скопје 2000, стр. 279–286.
За некои називи на садови во црковнословенските текстови, зборник: Македонската лексикологија и лексикографија, Скопје 2001, стр. 154–159.
За магијата во старите македонски текстови, Riječ, časopis za filologiju, s. 2. god. 6, Rijeka 2000, стр. 92–98.
За називите на облеката, обувките и накитот во Станиславовиот пролог, Riječ, časopis za filologiju, s. 1. god. 8, Rijeka 2002, стр. 113–117.
Називи на алати во македонските црковнословенски текстови, XXVIII Научна конференција на XXXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13–14 август 2001, Скопје 2002, стр. 323–328.
За некои именувања на болести во старите ракопис, Прв балкански конгрес по историја на медицината, 23–25 октомври, 2003, Охрид.
Паричните единици, единиците мерки и трговската терминологија во Станиславовиот пролог, Studia linguistica Polono-Meridiano slavica, t.11, Poznań 2003, стр. 209–214.    
Јазичната политика во Република Македонија од периодот на нејзиното осамостојување, Riječ, časopis za filologiju, s. 1, god. 8, Rijeka 2003, стр. 96–100.
Начини на именувања на болестите во старите ракописи, Кирилометодиевистика 1, Скопје 2003, стр. 191–195.
Лексичките заемки во категоријата називи на орудија за вршење дејства во македонските црковнословенски ракописи, XXXI Научна конференција одржана на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид од 16–18 август 2004,  Скопје 2005, стр. 159–166.
Nomina instrumenti според нивната намена, Кирилометодиевистика 2, Скопје 2004, стр. 129–133.    
Лексичките слоеви во Станиславовиот пролог, Slavia, časopis pro slovanskou filologii, r. 74, Praha 2005, стр. 239–244.
Деривација на именките од категоријата Називи на орудија (средства) за вршење на дејства во македонските црковнословенски ракописи, Кирилометодиевистика 3, Скопје 2006, стр. 127–134.
Кон категоријата nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови, Riječ, časopis za filologiju, s. 3, god.12, Rijeka 2006, стр. 65–74.
За категоријата називи на орудија (средстава) за вршење дејства во македонските црковнословенски текстови, Македонски јазик LVII 2006, Скопје 2007, стр. 171–181.
Називи на пијалаци во црковнословенските текстови од македонска редакција, Riječ, časopis za filologiju, g. 15, sv.1, Rijeka 2007, стр. 136–143.
Несловенската лексика во категоријата номина инструменти во македонските црковнословенски ракопис,. Riječ, časopis za filologiju, g. 15, sv.1, Rijeka 2007, стр. 144–150.
Садовите во црковнословенските текстови како дел од материјалната култура, Филолошки студии,  2008, htp://philologicalstudies.org
Именувањата на исцелителите во македонските црковнословенски ракописи; Зборник на трудови, Штип 2008, стр. 253–259.
Ретките лексеми од категоријата номина инструменти во македонските црковнословенски ракописи, Зборник на Филолшкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, стр. 31–38.
Описите на светците во пролозите,  Меѓународен македонистички собир (во рамките на манифестацијата 2008 – Година на македонскиот јазик), Реферати од научниот собир одржан 29–31 август во Охрид, Скопје 2010, стр. 377–383.
Синтагматски именувања на орудијата за измачување во македонските црковнословенски текстови, Кирилометодиевистика 6, Скопје 2009, стр. 81–86.
Категоријата Nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови. Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина, Скопје 2009, стр. 191–196.
За глаголскиот префикс v7- и неговите паралели во македонските црковнословенски ракописи, Македонски јазик г. LX, Скопје 2009, стр. 179–182.
Синтагматски именувања на титули, должности, професии и нивни вршители во црковнословенските ракописи,  Кирилометодиевистика 6, Скопје 2010, стр. 41–45.
За ретките грцизми во категоријата nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи, Riječ, časopis za filologiju, g. 16, sv. 1, Rijeka 2010, стр. 161–166.
Од префиксната глаголска синонимија во македонските црковнословенски ракописи, XXXVI  Научна конференција одржана на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 24–25 август 2009, (коавтор со Н. Андријевска), Скопје 2010, стр. 121–126.
Nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи како дел од материјалната култура, Спектар, кн. 57, Скопје 2011, стр. 26–33.
За глаголската антонимија во македонските црковнословенски ракописи,  XXXVIII  Научна конференција на XLIV меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 14–15 јули 2011, Скопје 2012, стр. 331–337.
За книжевните школи во средновековна Македонија. Историја, г. XLVII, бр. 1., Здружение на историчарите на Република Македонија, (Journal of history, year XLVII, No 1, Association of the Historians of the Republic of Macedonia),  Скопје 2012, стр. 137–143.
Станиславовиот пролог и неговите лексички особености, Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р Македонија и Р Србија, Зборник на трудови, Битола 2012 год., стр. 363–369.
Ретките лексеми од тематското поле „воена лексика“ во македонските црковнословенски текстови, Cutura/Култура, меѓународно списание за културолошки истражувања, г. III, бр. 4, Скопје 2013, стр. 221–226.

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член на редакцијата на списанието Македонски јазик (2010-2014)
Член на Комисијата за полагање испит за лектор (2013–)

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225