Гоце ЦВЕТАНОВСКИ

 • Датум и место на раѓање:
4. II 1971 г., Скопје

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
Научен соработник

 • Посебна област на научноистражувачки интерес:
Дијалектологија на македонскиот јазик

 • Докторска дисертација:
Говорот на Македонците во Мала Преспа (Р Албанија), Скопје 2007, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

 • Постдипломски студии:
Каршијачкиот говор - Скопско (со посебен осврт на синтаксата), Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Група за македонски јазик и јужнословенски јазици со македонска книжевност и јужнословенски книжевности

 • Учество на научноистражувачки проекти:
Македонски дијалектен атлас
Толковен речник на македонскиот јазик
Македонскиот политички дискурс, меѓународен проект, Јагелонски универзитет - Краков (Р Полска), ИМЈ - Скопје (Р Македонија)

 • Главен истражувач:
Дијалектите на македонскиот јазик надвор од границите на Република Македонија (2009- )

 • Студиски престои:
Московски државен универзитет „Михаил Василевич Ломоносов“, Руска Федерација (1996-1998)
Институт за словачки јазик „Људевит Штур“, Р Словачка (2001)

 • Монографии:
Каршијачкиот говор - Скопско (со посебен осврт на синтаксата), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 41, Скопје 2004.

 • Толковен речник на македонскиот јазик, том I (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.:
С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

 • Толковен речник на македонскиот јазик, том II (З-К), гл. редактор:
К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)

 • Толковен речник на македонскиот јазик, том III (Л-О), гл. редактор:
К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

 • Толковен речник на македонскиот јазик, том IV (П), гл. редактор:
К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори).

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Ложные друзя переводчика в польском и македонском языках, (Стенплевски А., Цветановски Г.), Диалог, МГУ, Москва, 1997.
Проблемот на меѓујазичните корелати при изучувањето на сродни јазици, Литературен збор, XLVI, кн. 3-4, Скопје, 1999.

 • Употребата и значењето на плусквамперфектот во говорот на с. Јаболци, Вo:
IV научен собир на млади македонисти, Скопје, 1999.

 • Учебникот по историја за петто одделение од јазичен аспект, Вo:
Јазикот во учебниците за основното образование, Скопје, 1999.

 • Местото на перфектот во темпорално-модалниот систем на каршијачкиот говор, Вo:
Македонскиот глагол: Синхронија и дијахронија, Скопје, 2001.

 • Македонската лексикографија во светлината на дијалектолошките истражувања (со С. Давкова-Ѓоргиева), Вo:
Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001.

 • Глаголите со значење менување влакно кај добитокот во дијалектите на македонскиот јазик, Вo:
Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје, 2001.

 • За граматичката зависност на именската синтагма од глаголската синтагма во каршијачкиот говор, Вo:
Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Јазикот наш денешен кн. 54, Скопје 2003.

 • Општествените промени и дијалектите на македонскиот јазик, Вo:
Општествените промени и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје, 2004.

 • Конститутивниот елемент на именската синтагма во каршијачкиот говор, Вo:
Теории и методи во ареалната лингвистика, МАНУ, Скопје, 2003.
Формална и функционална анализа на сложените глаголски форми (перифрастични конструкции), врз примери од скопскоблатскиот говор, Литературен збор, LII, кн. 4-6, Скопје 2005.
Говорот на Македонците во Мала Преспа, Литературен збор, LVI, kn. 1-3, Скопје, 2008.

 • Албанскиот јазичен елемент во западнопреспанскиот говор, Вo:
Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2008.
Американското културно и јазично влијание на европска почва (врз примери од македонската јазична практика за именување големи бројни вредности во Меѓунароdниот систем на единици), Скопје 2009.

 • Типови plusquaperfectum во скопскоблатскиот и западнопреспанскиот говор (формален и функционален опис), Вo:
XXXV научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2009.

 • Лексичкиот том на Македонскиот дијалектен атлас (МДА) - можност за авторска интерпретација и картографска обработка, Вo:
Меѓународен македонистички собир, по повод 2008 - Година на македонскиот јазик, Скопје 2009.

 • Улогата на Афанасиј Матвеевич Селишчев во развојот на македонската дијалектологија, Вo:
Македонија и Русија/СССР (историја - политика - култура) од Првата светска војна до формирањето на современата македонска државност (1914-1944), Охрид 16-18 септември 2008, Скопје, 2009. • Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член на Извршниот одбор на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија (1999-2002) • Општествени и професионални должности:

Претседател на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија (2002-2004)


 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225