Други изданија

Печати

Реферати на македонските слависти за VIII меѓународен славистички конгрес во Загреб - Љубљана, ред. Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ, Трајко Стаматоски, Скопје 1978, 189 стр.

 

Реферати на македонските слависти за IX меѓународен славистички конгрес во Киев, ред. одбор: Блаже Конески, Георги Сталев-Поповски, Трајко Стаматоски, Скопје 1983, 159 стр.

 

Реферати на македонските слависти за Х меѓународен славистички конгрес во Софија, ред.: Блаже Конески, Александар Спасов, Маринко Митков, Скопје 1988. 132 стр.

 

кн. 1

Малешевски народни песни: Збирка на Станко Костиќ, ред. Т. Димитровски. Скопје 1959, 254 стр.

 

кн. 2

Народни песни од Егејска Македонија, собрал П. Паскалевски, ред. Благоја Корубин, Скопје 1959, 144 стр.

 

кн. 3

Народни пословици и гатанки од Струга и Струшко, собрал Филип Каваев, Скопје 1961, 189 стр.;

 

Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри. Скопје 2-3 јуни 1988 год., Скопје: 1989, 80 стр.

 

Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо, состав-увачи: Илија Велев, Лилјана Макаријоска, Емилија Црвенковска, Скопје 2008.

 

Macedonian Glagolitic and Cyrillic. Contributors: Ilija Velev, Liljana Makarijoska, Emilija Crvenkovska, Skopje 2008.

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225