Македонистика

Печати
подолу може да го преземете последното издание на Македонистика

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 1, Скопје 1977, 180 стр.
Ред.: Трајко Стаматоски (одговорен уредник), Тодор Димитровски, Коста Пеев

Редакцијата, Кон првиот број, Македонистика бр. 1, 3-4 Десподова Вангелија, Лексиката на Добромировото евангелие, Македонистика бр. 1, 5-96
Пеев Коста, Од земјоделската терминологија во македонските народни говори. Називи на деловите на воденицата, Македонистика бр. 1, 97-115 Миовски Мито, Белешки за топонимијата од Костурско, Македонистика бр. 1, 117-134
Георгиевски Георги, Поглед врз морфологијата на Кратовското евангелие (деклинација), Македонистика бр. 1, 135-147
Гигова Мирјана, Црковнословенската лексика во македонските народни приказни, Македонистика бр. 1, 149-180

 

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 2, Скопје 1979, 274 стр.
ред.: Трајко Стаматоски (одговорен уредник), Тодор Димитровски, Коста Пеев

Пеев Коста, Дојранскиот говор, Македонистика бр. 2, 3-191
Димитровски Тодор, Употребата на збирните множински форми на -је во современата македонска поезија. Македонистика бр. 2, 195-245
Андоновска Јелица, Женски лични имиња во македонските народни песни. Македонистика бр. 2, 247-274

МАКЕДОНИСТИКА бр. 3, Скопје 1983, 282 стр.
ред.: Трајко Стаматоски (одговорен уредник), Тодор Димитровски, Коста Пеев

Десподова Вангелија, Македонски писмени споменици во ленинградските библиотеки. Македонистика бр. 3, 5-61
Филиповски Илија, Китановски Илија, Шлеговскиот таен (форнички) говор, Македонистика бр. 3, 65-135
Димитровски Тодор, Писмениот јазик на Страшо Пинџур (1915-1942) Македонистика бр. 3, 139-170
Георгиевски Георги, Микротопонимијата на с. Кронцелево (Воденско), Македонистика бр. 3, 173-186
Поп-Атанасов Ѓорѓи, Апокрифниот зборник на Георги Димович, Македонистика бр. 3, 189-206
Дрвошанов Васил, Дијалектен материјал од с. Ранци (Кајларско), Македонистика бр. 3, 211-225
Соколоски Методија, Личните имиња и називите на населените места и други месности во прилепската нахија во втората половина од ЏВИ век, Македонистика бр. 3, 229-282
 
МАКЕДОНИСТИКА бр. 4, Скопје 1985, 600 стр.
ред.: Трајко Стаматоски (уредник)

Десподова Вангелија, Рибарова Зденка, Методите за обработка на лексичката граѓа, Македонистика бр. 4, 1-20
Аргировски Мито, Бицевска Кита, Георгиевски Георги, Десподова Вангелија (ред.) и Рибарова Зденка (ред.), Индекс кон Речникот на македонските библиски ракописи, Македонистика бр. 4, 21-460
Десподова Вангелија, Синоптички преглед на евангелските четива во четвороевангелијата, Македонистика бр. 4, 461-467
Десподова Вангелија, Синоптички преглед на евангелските четива во апракосите, Македонистика бр. 4, 468-485
Рибарова Зденка, Синоптички преглед на библиските четива во апостолите Македонистика бр. 4, 486-551
Рибарова Зденка, Синоптички преглед на содржината на псалтирите (псалмите, кантиката и коментарот),Македонистика бр. 4, 552-581
Рибарова Зденка, Синоптички преглед на библиските четива во парамејниците Македонистика бр. 4, 582-599
Забелешки кон содржината на ракописите, Македонистика бр. 4, 600

МАКЕДОНИСТИКА бр. 5 Скопје, 1988, 239 стр.
ред.: Љубица Станковска (одговорен уредник), Георги Георгиевски и Димка Митева

Гуржанов Гоце, Безличните реченици во македонскиот јазик во споредба со рускиот, Македонистика бр. 5, 3-67
Аргировски Мито, Словенски лексеми во новогрчкиот јазик, Македонистика бр. 5, 71-134
Марков Борис, Турцизмите кај придавките во македонскиот јазик, Македонистика бр. 5, 135-147
Рибарова Зденка, Видението на апостол Павле од Тиквешкиот зборник и неговиот однос кон сродните текстови од опширната редакција, Македонистика бр. 5, 149-161
Цветковски Владимир, Лингвистички особености на композитите со редупликација во англискиот и македонскиот јазик, Македонистика бр. 5, 163-167
Митева Димка, Суфиксот -ка во топонимијата на Радовишко-струмичкиот регион, Македонистика бр. 5, 169-178
Георгиевски Михајло, Опис на бигорски писмовник од 1841 година на македонски (црковнословенски) јазик, Македонистика бр. 5, 179-184
Бојковска Стојка, Текстови од Мегленско,Македонистика бр. 5, 185-207
Георгиевски Георги, Навраќање кон микротопонимијата на с. Кронцелево (Воденско), Македонистика бр. 5, 209-212
Митева Димка, Библиографија на трудовите на соработниците на Одделението за лексикологија и лексикографија во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје. Македонистика бр. 5, 213-239

МАКЕДОНИСТИКА бр. 6, Скопје, 2000, 145 стр.
ред.: Снежана Велковска (одговорен уредник), Мито Аргировски, Марија Коробар-Белчева

Пандев Димитар, Тиквешкиот зборник - лингвистичка анализа, Македонистика бр. 6, 3-90
Бицевска Кита, Употребата на носовките во ракописите од Северна Македонија, Македонистика бр. 6, 91-143

МАКЕДОНИСТИКА бр. 7, Скопје, 2000, 167 стр.
ред.: Снежана Велковска (одговорен уредник), Мито Аргировски, Марија Коробар-Белчева

Додевска-Михајловска Олгица, Зборообразувачки особености на романите на Коле Чашуле, Македонистика бр. 7, 5-103
Ристујчин Петре, Нерет и неговиот говор, Македонистика бр. 7, 105-165

 

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 8, Скопје, 2002, 175 стр.
ред.: Снежана Велковска (одговорен уредник), Мито Аргировски, Марија Коробар-Белчева

Ризовски Живко, Стилската функција на ономастичката лексика во македонската поезија и проза, Македонистика бр. 8, 3-82
Каранфиловски Максим, Ениџевардарскиот говор - текстови, Македонистика бр. 8, 83-139
Конески Кирил, Основно упатство за изработување на Толковниот речник на македонскиот јазик, Македонистика бр. 8, 141-175

МАКЕДОНИСТИКА бр. 9, Скопје, 2004, 209 стр.
ред.: Снежана Велковска (одговорен уредник), Стоја Поп-Атанасова, Светлана Давкова-Ѓоргиева

Поп-Василева Александра, Одбрани зборови од костурскиот дијалект, Македонистика бр. 9, 3-73
Велковска Снежана, За работата на проектот Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, Македонистика бр. 9, 75-111
Веновска-Антевска Снежана, Структурно семантичка анализа на примерите со но во публицистичкиот функционален стил (печат, радио, телевизија), Македонистика бр. 9, 113-149
Петрова-Џамбазова Снежана, Збороредот во рамките на ИГ во расказите на Иван Точко, Македонистика бр. 9, 151-207

 

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 10, Скопје, 2008. 247 стр.  
преземете овде
ред.: Снежана Велковска (одговорен уредник), Стоја Поп-Атанасова, Светлана Давкова-Ѓоргиева

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 11, Скопје, 2012, 292 стр.
ред: Убавка Гајдова (главен уредник), Симона Груевска-Маџоска, Наталија Андријевска
Виолета Николовска, Современите теории за реченицата и македонската реченица, 1-222
Лилјана Макаријоска, Мери Цубалевска, Лексичкиот фонд на Коментарот на Погодиновиот псалтир, 223-292
Васил Дрвошанов, Националната припадност на Гораните изразени преку јазикот на народните песни, 267-292

 

МАКЕДОНИСТИКА, бр. 12. Скопје, 2013, 155 стр.
ред: Убавка Гајдова (главен уредник), Симона Груевска Маџовска, Наталија Андријевска
Дејан Геговски, Изразување причинска врска меѓу настаните во македонските дијалекти, 3-73
Мери Момировска, Преглед на прекарите во Крушевско, 75-105
Васил Дрвошанов, Топонимите во спевот Јаска од Методија Ст. Тошевски, 107-136
Весна Костовска, Сложените глаголи во македонските црковнословенски текстови, 137-155

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 11, Скопје, 2012, 292 стр.
ред: Убавка Гајдова (главен уредник), Симона Груевска-Маџоска, Наталија Андријевска
Виолета Николовска, Современите теории за реченицата и македонската реченица, 1-222
Лилјана Макаријоска, Мери Цубалевска, Лексичкиот фонд на Коментарот на Погодиновиот псалтир,223-292
Васил Дрвошанов, Националната припадност на Гораните изразени преку јазикот на народните песни, 267-292

МАКЕДОНИСТИКА бр. 12, Скопје, 2013, 184 стр.
ред: Убавка Гајдова (главен уредник),
Симона Груевска-Маџоска,
Наталија Андријевска


МАКЕДОНИСТИКА бр. 13, Скопје, 2014, 250 стр.
ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник), Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

 

МАКЕДОНИСТИКА бр. 14, Скопје, 2015, 184 стр.
ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник),
Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска


МАКЕДОНИСТИКА бр. 15, Скопје, 2016, 172 стр.
ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник),
Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

 

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225