Речници

Печати
Речник на македонскиот јазик: со српскохрватски толкувања, ред. Б. Конески; том I (А-Н), составувачи: Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Скопје 1961. 510 стр.

Речник на македонскиот јазик: со српскохрватски толкувања, ред.: Б. Конески; том II (О-П), составувачи: Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Скопје 1965. 595 стр.

Речник на македонскиот јазик: со српскохрватски толкувања, ред.: Б. Конески; том III (П-Ш), составувачи: Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Скопје 1966. 606 стр.

Обратен речник на македонскиот јазик, ред.: К. Конески и А. Џукески; составувач В. Миличиќ. Скопје 1967. 388 стр.

Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник, ред. одбор: Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска, Скопје 1970, 610 стр.

Речник на македонската народна поезија, том I (А-Г), ред. Т. Димитровски, Скопје 1983. ЏЏИВ+ 452 стр. (група автори)

Речник на македонската народна поезија, том II (Д-Ѕ), ред. Т. Димитровски, Скопје 1987, ВИ + 506 стр. (група автори)

Речник на македонската народна поезија, том III (И-К), ред. Т. Димитровски, Скопје 1993, 529 стр. (група автори)

Синтаксичко-генеративен речник на македонските глаголи, Пробна свеска, Б. Корубин. Скопје 1979, 99 стр.

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том I (А-Ж), ред. Б. Корубин, Скопје 1992, 639 стр. (група автори)

КОН Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи (Анекс), Одделен отпечаток од

Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи: том I (А-Ж), Б. Корубин. Скопје 1992, 571 стр.

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том II (З-К), ред.: Б. Корубин и С. Велковска, Скопје 1997, 476 стр. (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том III (Л-О), ред.: Б. Корубин и С. Велковска, Скопје 2000 (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том IV (П), ред.: Бл. Корубин, С. Велковска, Скопје 2001, 400 стр. (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том V (Р-С), ред.: Бл. Корубин, С. Велковска, Скопје 2001, 456 стр. (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том VI (Т-Ш), ред.: Бл. Корубин, С. Велковска, Скопје, 302 стр. (група автори)

Речник на презимињата кај Македонците, том I (А-Љ) ред.: Т. Стаматоски, Скопје: 1994. ЏЏИИИ + 768 стр. (група автори)

Речник на презимињата кај Македонците, том II (М-Ш) ред.: Т. Стаматоски, Скопје: 1994. ЏЏИИИ + 768 стр. (група автори)

Олга Иванова, Речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница, Скопје: 1996. 778 стр.

Толковен речник на македонскиот јазик, том I (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том II (З-К) гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2005 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том III (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том IV (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (група автори)
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. I (Вовед, а-б), гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, Скопје 2006 (група автори)

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. II, св. 8, св. 9, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, Скопје 2006 (група автори)

Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели, М. Аргировски (ред.), Н. Андријевска, А. Ѓуркова, Скопје 2003

Олга Иванова, Обратен речник на македонските презимиња, Скопје 2006

Марија Коробар-Белчева, Мери Момировска, Весна Миовска, Речник на лични имиња во македонското народно творештво, Скопје 2008

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. II, св. 10, гл. Уредник Зденка Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова Скаловска, Скопје 2009 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том V (Р-С), гл. Редактор Кирил Конески, ред.: Снежана Велковска, Кирил Конески, Живко Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2011 (група автори)

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. II, св. 11, гл. Уредник Зденка Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова Скаловска, Скопје 2013 (група автори)
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225