Krste-Misirkov

Директор

д-р Елена Јованова-Грујовска

Датум и место на раѓање: 02.06.1966 Скопје

Интернет адреса:

elenajovanovagrujovska@yahoo.com

ejgrujovska@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

Виш научен соработник

Потесна област:

Лексикологија, лексикографија,зборообразување, социолингвистика.

Докторска дисертација:

Лексичко-семантичка анализа на именките со субјективна оценка (деминутиви, хипокористици, аугментативи, пејоративи), Скопје 2009, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Постдипломски студии:

Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина, Скопје 1998, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Високо образование:

Филилошки факултет, Група за македонски јазик и јужнословенски книжевности

Учество во научноистражувачки проекти:

Семантичко-деривациски речник на деминутиви, хипокористици, аугментативи и пејоративи во македонскиот јазик (раководител на проектот);

Дигитализација на Картотеката на народна поезија (изработка на индекс на зборови, П-Р) (раководител на проектот);

Толковен речник на македонскиот јазик;

Речник на македонската народна поезија;

Речник на македонската народна проза.

Монографии:

Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина, Скопје 2002.

Толковен речник на македонскиот јазик, том I, Скопје 2003 (група автори);

Толковен речник на македонскиот јазик, том II, Скопје 2005 (група автори);

Толковен речник на македонскиот јазик, том IV, Скопје 2009 (група автори).

Лексичко-семантичка анализа на именките со субјективна оценка во македонскиот јазик, Скопје 2012.

Капка по капка - вирче (македонско-албанкси посливични паралели), Скопје 2013

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

За скратениците во македонскиот јазик од временска перспектива, Зборник од првиот научен собир на млади македонисти, Скопје 1993, стр. 55-62;

Фактори за употреба на колоквијализмите во македонската јазична средина, Зборник од вториот научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, стр. 135-140;

За јазикот во насловите во весникот "Нова Македонија" во 1945 година, Зборник „Македонскиот јазик од 1945 до 1955 година“, Скопје 1995, стр. 107-111;

Ниеден ден без црта, Литературен збор 1-2, Скопје 1997, стр. 57-59;

Типови колоквијална лексика, Литературен збор 45/1-2, Скопје 1998, стр 75-79;

За колоквијалната лексика во Толковниот речник на македонскиот јазик, Зборник од XXV Научна дискусија, 1999, стр. 91-98;

Разговорната лексика во "Пулс", Зборник „Македонскиот јазик во јавното општење“, Скопје 2000, стр. 229-233;

Семантичка анализа на глаголите прави и онади, Зборник „Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија“, Скопје 2001, стр. 143-149;

Начини за изразување на особината "мало животно" во македонскиот јазик, Зборник „Македонската лексикологија и лексикографија“, Скопје 2002, стр. 161-164;

Колоквијалната лексика и нормата, Зборник од научниот собир "Норма и речник", Скопје 2003;

За именките со субјективна оценка во македонскиот јазик, Јубилеен зборник (по повод 50-годишнината од основањето на Институтот) „Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина“, Скопје 2008, стр.125-129;

Местото на украинскиот јазик во животот на Украинците во Дојран, Украинско-македонски научен зборник бр.3, Киев 2008, стр.122-126;

Лексиката со субјективна оценка од областа на животинскиот свет, Зборник во чест на проф. Кирил Конески на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, стр.91-97;

Од семантиката на фитонимската лексика врз моделот на деминутивите иу аугментативите, Зборник во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, стр.291-295;

За именките со субјективна оценка од зборообразувачки и лексичко-семантички аспект, Македонски јазик 60, Скопје 2009, стр.227-230;

Структурна и семантичка анализа на именките со субјективна оценка во македонскиот јазик, Македонски јазик 61, Скопје 2010, стр.188-195;

Лексиката со субјективна оценка во поезијата на Љубомир Груевски, Зборник на трудови од македонско-српска научна конференција, Битола 2012;

Поетите што ги обединуваат световите, Поезија - ревија за уметност, број 3, Битола 2012, стр.15;

Хипокористичноста и пејоративноста во драмите на Јордан Плевнеш,Зборник на трудови од јазичната работилница „Лексиката со субјективна оценка во македонскиот јазик“ (во печат);

За деминутивите и хипокористиците во расказите на А. П. Чехов, Зборник на трудови од V македонско-руска научна конференција (во печат);

Изразување субјективност при именувањето на храната, Македонски јазик 63, Скопје 2012.

Експресивната лексика во препевите на српската поезија на македонски јазик (на примерот на поезијата на Радомир Андриќ), Зборник на трудови од македонско-српска научна конференција, Битола 2013;