Едиција јазикот наш денешен
 Лидија Тантуровска, Јазичен бележник, Јазикот наш денешен кн. 22, Скопје 2013, 248 стр.


 Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик / Јазикот и идентитетот, Зборник на трудови, ред. одбор: Снежана Велковска, Снежана Веновска-Антевска, Олгица Додевска-Михајловска, Елена Јованова-Грујовска, Катица Топлиска-Евроска, Фани Стефановска-Ристеска, Јазикот наш денешен кн. 20, Скопје 2011, 175 стр.

 Симона Груевска-Маџоска, Социолингвистички огледи, Јазикот наш денешен кн. 19, Скопје 2010, 120 стр.

 Балкански јазичен светоглед, Зборник на трудови, ред. одбор: С. Велковска, С. Веновска- Антевска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 18, Скопје 2010, 148 стр.

 Културата и јазикот, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 17, Скопје 2009, 318 стр.


 Јазиците во контакт, некогаш и денес, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 182 стр.

 Кепески Круме, Од нашиот речник, Јазикот наш денешен кн. 15, Скопје 2007, 126 стр.

 Функционалните стилови во македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, Ф. Стефановска-Ристеска, С. Петрова-Џамбазова, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006, 136 стр.

 Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Ј. Корубин, Јазикот наш денешен кн. 13, Скопје 2006, 172 стр.

 Актуелните состојби во македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Ѓорѓиевска-Тантуровска, А. Ѓуркова, К. Топлиска-Евроска, Јазикот наш денешен кн. 12, Скопје 2005, 122 стр.

 Стандардизација на географските имиња во Република Македонија, Зборник на трудови, ред. одбор Љ. Спасов, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, В. Миовска, М. Момировска, Јазикот наш денешен кн. 11, Скопје 2004, 112 стр.

 Општествените промени и јазикот, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Ѓорѓиевска-Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје 2004, 91 стр.

 Норма и речник, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, Л. Тантуровска, С. Груевска-Маџоска, Јазикот наш денешен кн. 9, Скопје 2002, 114 стр.

 Велковска Снежана, Белешки за македонската фразеологија, Јазикот наш денешен кн. 8, Скопје 2002, 183 стр.

 Јованова-Грујовска Елена, Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина, Јазикот наш денешен кн. 7, Скопје 2002, 173 стр.

 Македонската лексикологија и лексикографија, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, О. Додевска-Михајловска, Е. Јованова-Грујовска, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 257 стр.

 Корубин Благоја, Јазикот наш денешен, книга шеста, приредиле С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 5, Скопје 2001, 205 стр.

 Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, К. Топлиска, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2001, 245 стр.

 Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник на трудови, ред. одбор Ж Цветковски, С. Бојковска, М. Коробар-Белчева, С. Велковска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000, 354 стр.

 Студиски ден посветен на Благоја Корубин (13 март 1998), ред. С. Велковска, Јазикот наш денешен, кн. 2, Скопје 2000, 77 стр.

 Корубин Благоја, Јазикот наш денешен, книга петта, приредиле С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен, кн. 1, Скопје 2000, 289 стр.