Други изданија Македонскиот јазик како средство за комуникација, Зборник на трудови, ред. Снежана Велковска, Снежана Веновска – Антевска, Олгица Додевска – Михајловска, Катица Топлиска, Фани Стефановска - Ристеска, Jазикот наш денешен кн. 23, Скопје 2013


 Macedonian Glagolitic and Cyrillic. Contributors: Ilija Velev, Liljana Makarijoska, Emilija Crvenkovska, Skopje 2008.

 Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо, состав-увачи: Илија Велев, Лилјана Макаријоска, Емилија Црвенковска, Скопје 2008.

 Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри. Скопје 2-3 јуни 1988 год., Скопје: 1989, 80 стр.

 кн. 3 Народни пословици и гатанки од Струга и Струшко, собрал Филип Каваев, Скопје 1961, 189 стр.;

 кн. 2 Народни песни од Егејска Македонија, собрал П. Паскалевски, ред. Благоја Корубин, Скопје 1959, 144 стр.

 кн. 1 Малешевски народни песни: Збирка на Станко Костиќ, ред. Т. Димитровски. Скопје 1959, 254 стр.

 Реферати на македонските слависти за Х меѓународен славистички конгрес во Софија, ред.: Блаже Конески, Александар Спасов, Маринко Митков, Скопје 1988. 132 стр.

 Реферати на македонските слависти за IX меѓународен славистички конгрес во Киев, ред. одбор: Блаже Конески, Георги Сталев-Поповски, Трајко Стаматоски, Скопје 1983, 159 стр.

 Реферати на македонските слависти за VIII меѓународен славистички конгрес во Загреб - Љубљана, ред. Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ, Трајко Стаматоски, Скопје 1978, 189 стр.