Директор


д-р Елена Јованова-Грујовска

научен советник/редовен професор

Научноистражувачки кадар


д-р Александра Ѓуркова

научен советник/редовен професор

д-р Борче Арсов

научен соработник/доцент

д-р Веселинка Лаброска

научен советник/редовен професор

д-р Весна Костовска

виш научен соработник/вонреден професор

д-р Весна Миовска

виш научен соработник/вонреден професор

д-р Гоце Цветановски

научен советник/редовен професор

д-р Елка Јачева-Улчар

научен советник/редовен професор

д-р Еленка Стоевска-Денчова

научен советник/редовен професор

д-р Катица Топлиска-Евроска

научен соработник/доцент

д-р Катица Трајкова

научен советник/редовен професор

д-р Лидија Тантуровска

научен советник/редовен професор

д-р Лилјана Макаријоска

научен советник/редовен професор

д-р Мери Јосифовска

виш научен соработник/вонреден професор

д-р Мери Цубалевска

научен советник/редовен професор

д-р Наталија Андријевска

научен советник/редовен професор

д-р Олгица Додевска-Михајловска

научен советник/редовен професор

д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева

научен советник/редовен професор

д-р Симона Груевска-Маџоска

научен советник/редовен професор

д-р Снежана Велковска

научен советник/редовен професор

д-р Снежана Веновска-Антевска

научен советник/редовен професор

д-р Снежана Петрова-Џамбазова

научен соработник / доцент

д-р Фани Стефановска-Ристеска

виш научен соработник/вонреден професор

м-р Христина Андоновска

асистент-истражувачАдминистративно-технички кадар


Марија Ѓошова

секретар

Коста Аргировски

домаќин, шофер, референт по ОНО

Весна Јовчевска

одговорен сметководител

Олга Мицевска

телефонист-портир

Елена Ивановска Стојановска

администратор за постдипломски студии

Тоде Анчов

хигиеничар

Весна Момировска-Катарџиева

библиотекар, коректор,технички уредник

Наце Малков

ноќен чувар

Горица Станишкоска

архивар

Бране Никодиноски

ноќен чувар