Информации од јавен карактер

Службени лица одговорни при остварувањето на правото на слободен пристап до информации oд јавен карактер во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје:

Марија Ѓошова

 

секретар/правник

 

е-пошта: marijag@imj.ukim.edu.mk, marijaluckova@yahoo.com

 

тел: 02 3114 733, 02 3114 225

 

Елена Ивановска-Стојановска

советник за магистерски и докторски студии

е-пошта: elena_ivanovskastojanovska@yahoo.com, kontakt@imj.ukim.edu.mk

 

тел: 02 3114 733, 02 3114 146


Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се поднесе усно, писмено или по електронски пат. Барањето усно може да се поднесе преку контакт на телефонските броеви на службените лица. Писмено барањето се доставува до архивата на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје или по електронски пат на е-маил адресите на службените лица за посредување со правата од слободен пристап до информации од јавен карактер. Како образец за доставување на барањето може да се користи барањето за пристап до информации од јавен карактер достапно на веб страницата на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.