Посебни Изданија Мери Цубалевска, Лилјана Макаријоска, Лексиката на кометарот на Погодиновит псалтир, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков", кн. 76, Скопје, 2013

 Веселинка Лаброска, Убавка Гајдова, Светлана Давкова-Ѓоргиева, Гоце Цветановски, Дарко Томовски, Вратничко-полошките говори, духовна ризница, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков", кн. 74, Скопје 2012

 Елена Јованова-Грујовска, Лексичко-семантичка анализа на именките со субјективна оценка во македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков", кн. 73, Скопје 2012

 Билјана Маленко, Штипскиот говор, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков", кн. 72, Скопје 2012

 Снежана Велковска, Студии од македонската лексикологија и лексиокографија, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков", кн. 71, Скопје 2011

 Лилјана Макаријоска, Лексиката од областа на историјата на медицината, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 70, Скопје 2011

 Маријана Киш, Лексички, зборообразувачки и морфотактички особености на македонските дијалекти, Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 69, Скопје 2010.

 Светлана Давкова-Ѓоргиева, Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик, Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 68, Скопје 2009.

 Лилјана Макаријоска, Студии од историското зборообразување, Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 67, Скопје 2009.

 Гоце Цветановски, Говорот на Македонците во Мала Преспа (западнопреспански говор), Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 66, Скопје 2010.

 Еленка Стоевска-Денчова, Именување на роднинските односи во македонските дијалекти од словенски и балканистички аспект, Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 65, Скопје 2009.

 Наталија Андријевска, Зборообразувањето на Крнинскиот дамаскин, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 64, Скопје 2009.

 Зденка Рибарова, Палеословенистички студии, Посебни изданија, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, кн. 63, Скопје 2009.

 Георги Георгиевски, Да-конструкцијата во македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 61, Скопје 2009.

 Мери Цубалевска, Ваташкиот минеј (со посебен осврт на лексиката), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 60, Скопје 2008.

 Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (по повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија), ред. Лилјана Макаријоска, Убавка Гајдова, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 59, Скопје 2008.

 Лидија Тантуровска, Законодавно-правниот потстил на административниот функционален стил врз примери од македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 58, Скопје 2008.

 Катица Трајкова, Номина инструменти во македонските црковнословенски текстови, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 57, Скопје 2008.

 Симона Груевска-Маџоска, Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 56, Скопје 2008.

 Снежана Петрова-Џамбазова, Збороредот во рамките на именската група во прозата на Славко Јаневски, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 55, Скопје 2008.

 Македонскиот јазик, минатост - сегашност - иднина, Зборник, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008.

 Фани Стефановска-Ристеска, Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 53,Скопје 2008.

 Елизабета Ралповска, Лексичко-семантичката група зборови со значење „овошје“ во македонскиот јазик (семантичка и зборообразувачка анализа), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 52, Скопје 2008.

 Убавка Гајдова, Условниот период во дијалектите на македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 51, Скопје 2008.

 Веселинка Лаброска, Кичевскиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 50, Скопје 2008.

 Александра Ѓуркова, Синтакса на сложената реченица во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 49. Скопје 2008.

 Лилјана Макаријоска, Студии од историската лексикологија, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 48, Скопје 2007.

 Стојка Бојковска, Мегленскиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 47, Скопје 2006.

 Васил Дрвошанов, Анатомската лексика за човекот во македонските говори, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 46, Скопје 2005.

 Маријана Киш, Морфолошката структура на придавките во македонскиот литературен и дијалектен јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 45, Скопје 2005.

 Лидија Тантуровска, Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандарден јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 44, Скопје 2005.

 Светлана Давкова-Георгиева, Лексиката на говорот во с. Чифлиџик-Демирхисарско, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 43, Скопје 2004.

 Еленка Стоевска-Денчова, Кривопаланечкиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 42, Скопје 2004.

 Гоце Цветановски, Каршијачкиот говор - Скопско (со посебен осврт на синтаксата), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 41, Скопје 2004.

 Стојка Бојковска, Радовишкиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 40, Скопје 2003.

 Снежана Веновска-Антевска, Сврзникот НО во македонскиот јазик (синхронија, дијахронија, перспективи), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 39, Скопје 2003.

 Веселинка Лаброска, Говорот на селото Кула - Серско, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 38, Скопје 2003.

 Наталија Андријевска, Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 37, Скопје 2003.

 Александра Ѓуркова, Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 36. Скопје 2002.

 Трајко Стаматоски, На ономастички теми, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 35, Скопје 2002.

 Катица Трајкова, Лексиката на Станиславовиот пролог, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 34, Скопје 2002.

 Убавка Гајдова, Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во југоисточните македонски говори, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 33, Скопје 2002.

 Лилјана Макаријоска, Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 32, Скопје 2002.

 Јашар-Настева О., Турските лексички елементи во македонскиот јазик, Посебни изданија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 31, Скопје 2001.

 Олга Иванова, Студии од топонимијата и антропонимијата, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 30, Скопје 1999.

 Мито Аргировски, Грцизмите во македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 29, Скопје 1998.

 Лидија (Ѓоргиевска) Тантуровска, Директниот и индиректниот објект во јазикот на македонските автори од деветнаесеттиот век, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 28, Скопје 1998.

 Снежана Веновска-Антевска, Спротивната реченица кај македонските автори од ЏИЏ век. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 27, Скопје 1998.

 Снежана Велковска, Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик , Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 26, Скопје 1998.

 Влогот на Ѓорѓи Пулевски во културната историја на македонскиот народ, Реферати од научниот собир (26 декември 1995) ред. одбор: В. Дрвошанов, С. Дојчиновски-Росоклија, М. Коробар-Белчева, С. Велковска, М. Митков, К. Граорковски, Е. Цубалевски, М. Трипуновски, Б. Петковска. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 25, Скопје 1997.

 Снежана Велковска, Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик , Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 26, Скопје 1998.

 Снежана Веновска-Антевска, Спротивната реченица кај македонските автори од ЏИЏ век. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 27, Скопје 1998.

 Снежана Велковска, Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик , Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 26, Скопје 1998.

 Влогот на Ѓорѓи Пулевски во културната историја на македонскиот народ, Реферати од научниот собир (26 декември 1995) ред. одбор: В. Дрвошанов, С. Дојчиновски-Росоклија, М. Коробар-Белчева, С. Велковска, М. Митков, К. Граорковски, Е. Цубалевски, М. Трипуновски, Б. Петковска. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 25, Скопје 1997.

 Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Реферати од Научниот собир (16-17 декември 1993), ред. одбор: Трајко Стаматоски, Божидар Видоески, Лилјана Минова-Ѓуркова, Васил Дрвошанов, Снежана Велковска. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 24, Скопје 1996.

 Стоја Поп-Атанасова. Лингвистичка анализа на Битолскиот триод, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 23, Скопје 1995.

 Маријана Киш, Дијалектната лексика од областа на растителниот свет, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 22, Скопје 1996.

 Васил Дрвошанов, Кајларскиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 21, Скопје 1993.

 Трајко Стаматоски, Македонска ономастика, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 20, Скопје 1990.

 Германија Шокларова-Љоровска. Семантика и синтакса на временските односи во македонскиот јазик во споредба со полскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 19, Скопје 1990.

 Благоја Корубин, На македонско граматички теми. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 18, Скопје 1990.

 Кирил Конески Глаголските конструкции со ќе во македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 17, Скопје 1990.

 Георги Георгиевски Инфинитивот и неговите еквиваленти во македонските текстови од ХИИ до ХИВ век. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 16, Скопје 1990.

 Димка Митева Топонимијата на Струмичко, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, на Институтот за македонски јазик, кн. 15, Скопје 1982.

 Петар Хр. Илиевски Балканолошки лингвистички студии: со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 14, Скопје 1988.

 Олга Иванова. Месните имиња на областа по сливот на Брегалница, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 13, Скопје 1982.

 Крум Тошев Струшкиот говор: (Според некои макетијали од ЏИЏ век) /. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 12, Скопје 1979.

 About the Macedonian Language. Тодор Димитровски, Блазе Конески, Трајко Стаматоски. - Скопје: Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 11, Скопје: 1978.

 O makedonskom Ôzìke Тодор Димитровски, Блаже Конески, ТрŸако Стаматоски. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 11, Скопје 1978.

 За македонскиот јазик / Тодор Димитровски, Блаже Конески, Трајко Стаматоски. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 11, Скопје, 1978.

 Миле Томиќ. Јазикот во литературните дела на Блаже Конески: (Статистичка анализа), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 10, Скопје 1977.

 Крсте П. Мисирков и национално-културниот развој на македонскиот народ до ослободувањето: Реферати на Симпозиумот во Скопје, 22 и 23 април 1975, Иван Катарџиев, Харалампие Поленаковиќ, Трајко Стаматоски. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 9, Скопје 1976.

 Крсте П. Мисирков За македонцките работи. Јубилејно издание по повод на стогодишнината од раѓањето на авторот. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 8, Скопје 1974.

 Влогимјеж Пјанка, Топономастиката на охридск-преспанскиот базен, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 7 Скопје 1970.

 Крсте Мисирков, Научен собир посветен на 40-годишнината од смртта, Скопје, 24-25 јуни 1966/ Редакција: Христо Андонов-Полјански, Блаже Ристовски, Трајко Стаматоски. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 6 Скопје 1966.

 Блаже Ристовски, Вардар: Научно-литературно и општествено-политичко списание на К.П. Мисирков, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 4 Скопје, 1966. Р. П. Усикова, Morfologi® imenisuçestvitelÝnogo i glagola v sovremennom makedonskom literaturnom ®zìke . Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 5 Скопје 1967.

 Божо Видоески, Кумановскиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 3 Скопје 1962.

 Рада Угринова-Скаловска. Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 2, Скопје 1960.

 Божо Видоески, Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 1, Скопје 1953.