Krste-Misirkov

м-р Христина Андоновска

Датум и место на раѓање: 06.01.1973 (Скопје)

Интернет адреса:

andonovska@yahoo.com

hristina.andonovska@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

асистент-истражувач

Потесна област:

современ македонски јазик (синтакса, семантика, стилистика), контрастивна анализа меѓу францускиот и македонскиот јазик

Постдипломски студии:

2008 Магистерски труд Глаголите на чувства во францускиот и во македонскиот јазик - контрастивна семантичко-синтаксичка анализа (Универзитет Нова Сорбона - Париз 3, Париз)

2006-2008 Универзитет Нова Сорбона - Париз 3, Париз

1996-1998 Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје (Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици)

Високо образование:

1991-1996 Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје ( Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици)

Учество во научноистражувачки проекти:

2007 - Речник на синоними во македонскиот јазик (Институт за македонски јазик Крсте Мисирков – Скопје)

1997-2002 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи (Одделение за современ јазик, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков - Скопје)

Студиски престои

1995 Семинар за чешки јазик (Плзењ, Чешка)

1998 Семинар за словенечки јазик (Љубљана, Словенија)

1998 Курс по општа лингвистика Вилем Матезиус (Прага, Чешка)

Монографии

2001 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том V (Р-С), коавтор.

2001 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том VI (Т-Ш), коавтор.

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

1995 Лингвостилистички пристап кон циклусот Мрачи од Јордан Даниловски (Втор научен собир на млади македонисти, Скопје, 86-96).

1996 Издавачката дејност на Филолошкиот факултет од 1946 до 1996 (Литературен збор XLIII, бр. 5-6, Скопје, 131-135).

1997 Стилската функција на категоријата време - врз примери од книгата Забранета одаја од Славко Јаневски (Трет научен собир на млади македонисти, Скопје, 119-128).

1998 Прв научен собир на млади македонисти (Македонски јазик XLV-XLVII, Скопје, 414-422).

2000 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том II (Македонски јазик XLVIII-L, Скопје, 329-335).

2000 Јазикот во упатствата на лековите и во рекламниот материјал посветен на нив, коавторство (Македонскиот јазик во јавното општење, Скопје, 306-323).

2001 Глаголи на страв - обид за интенцијално-синтаксичка анализа (Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Скопје, 73-80).

2001 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том V (Р-С), коавтор.

2001 Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том VI (Т-Ш), коавтор.

2003 Krste Misirkov – vie et oeuvre (VIII Colloque international Journées macédoniennes, Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris).

2006 Continuité et spécificité de la langue macédonienne (IX-X Colloque international Journées macédoniennes, Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris).

2009 Прирокот во текстот на Законот за употребата на македонскиот јазик – од стилска гледна точка (Литературен збор, бр. 1-3, Скопје, 19-24).

Членства во научни и други професионални асоцијации

2003-2007 Conseil des enseignants du Département Europe centrale et orientale - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris

2005-2007 Centre d’études balkaniques - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris

Општествени и професионални должности

2007 - асистент-истражувач на проектот Речник на синоними во македонскиот јазик

2002-2007 лектор по македонски јазик во Институтот за ориентални јазици и цивилизации – ИНАЛКО во Париз (Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris)