Krste-Misirkov

д-р Снежана Веновска-Антевска


Датум и место на раѓање: 2. 07. 1959 Скопје

Интернет адреса:

venovska@jahoo.com

venovskas@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник

Потесна област:

синтакса, текстуална лингвистика, комуникологија, современ македонски јазик

Докторска дисертација:

Сврзникот НО во македонскиот јазик (дијахронија, синхронија, перспективи), Скопје 2001, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Постдипломски студии:

Спротивните реченици кај македонските автори од ЏИЏ век, Скопје 1989, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет, гр. за македонски јазик (еднопредметна)

Учество во научноистражувачки проекти:

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи Современи промени во словенските јазици (Современи промени во македонскиот јазик) (меѓународен)

Толковен речник на македонскиот јазик

Функционална реченична перспектива (врз примери во македонскиот јазик)

Структура и кохезија на текстот во македонскиот и во полскиот јазик (меѓународен)

Критичка анализа на политичкиот дискурс во македонскиот јазик (меѓународен)

Функционална реченична перспектива (врз примери во македонскиот јазик)

Студиски престои:

Полска (Краков и Варшава) 1986, 1990, 2002, 2006.

Монографии

Спротивната реченица кај македонските автори од 19 век, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 27, Скопје 1998.

Македонскиот јазик во јавното општење во Република Македонија, Скопје 1995 (група автори).

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том И, ред.: Б. Корубин, Скопје 1992 (група автори)

Личното име кај Македонците (со С. Велева, С. Саздов), Скопје 1996 .

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИИ, ред.: Б. Корубин, С. Велковска, Скопје 1997 (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИИИ, ред.: С. Велковска, Скопје 2000 (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИВ, ред.: С. Велковска, Скопје 2001 (група автори)

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В, ред.: С. Велковска, Скопје 2001 (група автори)

Сврзникот НО во македонскиот јазик (синхронија, дијахронија, перспективи), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 39, Скопје 2003.

Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)

Научни трудови во списанија, зборници:

Современо лингвистичко осветлување, Литературен збор, 3, Скопје 1986, Кон потеклото и функцијата на иља (илја), иљаким, велаќим, Литературен збор 3-4, Скопје 1989.

Морфосинтаксичка анализа на лексемата АМИ во македонскиот јазик, Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1992

Идентификација и класификација на спротивната реченица, Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура Скопје 1993

Синонимните толкувања во еден учебник од Димитар Македонски, Во: Прв научен собир на млади македонисти, Скопје 1993

Збор - два за спротивните сврзници во македонскиот јазик, Литературен збор, 1-6, Скопје 1993

И и НЕ , Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1994.

Уште едно навраќање кон Граматиките за седмо и осмо одделение, Литературен збор, 1-3, Скопје 1994

Забелешки за јазикот во љубовните рото-романи „Вечер-Венера“, Литертурен збор 1 - 3 , Скопје 1994

АМА и НО, АМИ и ТУКУ во првите македонски романи, Во: Македонскиот јазик 1945 -1955, Скопје 1994

Динамиката и континуитетот на српското влијание врз македонскиот јазик, Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1995

Македонски историо-социолингвистички теми, Литературен збор, Скопје 1995 За (не)употребата на македонскиот стандарден јазик при јавното општење, Во: Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995,

Една турска заемка во македонскиот стандарден јазик, Во: Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1996

Збороредот во македонскиот стандарден јазик, Во: Промени во граматиката, лексиката и системски промени во словенските јазици (Современи промени во словенските јазици), Ополе -Полска, 1995

Промени во граматиката, лексиката и системски промени во словенските јазици, Литературен збор 3-4, Скопје 1995

Збороредот во македонскиот стандарден јазик, Литературен збор 5-6, Скопје 1995

Употребата на спротивните сврзници во текстовите на Григор Прличев, Во: Научен собир по повод стогодишнината од смртта на Григор Прличев, Македонскиот јазик во 19 век, Скопје 1996

Благоја Корубин како основоположник на македонската социолингвистика, Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 1996.

Јазичен клуч "за ̒рѓан", Литературен збор, 1-2, Скопје 1996

Околу две важни прашања, Јазична трибина, Литературен збор, 1-3, ЏЛИВ, Скопје 1997

Системно и постапно збогатување на речничкиот фонд кај учениците во основното образование, Литературен збор, 5-6, ЏЛВ, Скопје 1998

Благоја Корубин и народните говори (со Билјана Маленко), Во: Прилози од Студиски ден посветен на Бл. Корубин, Скопје 2000.

За сложените синтаксички кострукции, Прилози од Студиски ден посветен на Бл. Корубин, Скопје 2000

Јазикот во упатствата на лековите и во рекламниот материјал посветен на нив, Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3 (со Лидија Тантуровска и Христина Андоновска), Скопје 2000.

Современи состојби во македонската синтакса, Во: Македонскиот јазик денес, Тркалезна маса, Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје 2001.

Личното име кај македонските родени говорители кои живеат во Германија, Прва македонско-германска конференција, Скопје 2001.

Влијанието на јазичното планирање врз квалитетот на јазичната норма, Во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Скопје 2002, 61-67

Уште еден прилог кон македонската лексикологија и лексикографија, Литературен збор, 1-2, Скопје 2002.

Некои согледувања околу сврзникот но во македонскиот јазик (дијахронија, синхронија, перспективи), Литературен збор, 3-4, Скопје 2002

Некои јазични особености во Зборникот на Миладиновци, Во: Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2002.

Актуелното реченично расчленување врз примери од македонскиот стандарден јазик, Во: Предавања на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2003.

Изучувањето на македонскиот јазик како странски од аспектот на возраста, Во: Наставата по македонски јазик како странски: состојби и перспективи, Скопје 2003.

100 години "За македонцките работи" од Крсте П. Мисирков, Литературен збор, 1-2, Л, Скопје 2003.

50 години Институт за македонски јазик, Споменица, предговор, Скопје 2003.

Состојби во македонскиот јазик во периодот од 1990 до 2002 година

Северноамериканска-македонска конференција, Охајо, Колубос -САД, мај 2003.

Македонскиот јазик (состојби и перспективи), Местото на Македонија на Балканот, Конференција - Краков, декември 2003.

Структурно-семантичка анализа на приредените врски со А, НО и И во словенските јазици, ЏИИ меѓународен конгрес на славистите, Љубљана, Скопје 2003.

Сврзникот НО во македонскиот јазик(дијахронија, синхронија, перспективи), Во: Предавања на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2004.

Состојбите на македонскиот јазик во странство(со Људмил Спасов и Максим Каранфиловски), Билтен на Советот за македонски јазик, бр. 6, Скопје 2004.

Глобализацијата и македонскиот јазик, Во: Општествените промени и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје 2004.

Структурно семантичка анализа на примерите со но во публицистичкиот функционален стил (печат, радио, телевизија), Македонистика 9, Скопје 2004.

Кон одбележувањето на педесетгодишнината на Институтот за македонски јазик " Крсте Мисирков" Македонски јазик , 2003-2004, ЛИВ - ЛВ, Скопје 2004.

Спротивните сврзници во книгата "За македонцките работи" од Крсте Петков Мисирков, МАНУ, 100 години "За македонцките работи" од Крсте Петков Мисирков, Скопје 2005.

Македонскиот јазичен корпус (со Георги Митревски), Во: Предавања на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2005

Кодификацијата на македонскиот јазик, Во: Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 13, Скопје 2005

Кон граматиката на Круме Кепески, Во: Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2006

Македонскиот јазичен корпус, состојба и перспективи, Во: Предавања на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2006

Крсте Мисирков и јазикот во списанието Вардар, Во: Меѓународен собир, Москва 2006.

Процесот на озаконување на македонскиот јазик како можност за насочување на неговиот развој, Во: Македонија-Полска, историја и култура, Скопје 2006.

100 години од печатењето на списанието "Вардар", Македонски јазик ЛВИ, Скопје 2006.

Кон 80-годишнината од раѓањето на научниот советник Трајко Стаматоски, сп. Македонски јазик, ЛВИ, Скопје 2006.

Граматиката на Круме Кепески како несомнен влог во развојот на македонскиот јазик, Литературен збор , 4-6, ЛИИИ, Скопје 2006.

Кохезивните средства на текстот во научниот стил (во македонскиот јазик), Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006.

Јазиците во контакт, Во: Јазиците во контакт, некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008.

Тенденциите во развитокот на македонскиот јазик, Во: Самобитноста на народите во мултиетничкото општество, Историја-култура-јазик-литература-медиуми во Македонија, Краков (Полска) 2007.

Дискурсот на политичките партии на предвремените парламентарни избор во Република Македонија, Во: Македонија-Полска (историја, култура, наука, јазик), 2008 Скопје.

Кохесијата и кохеренцијата на текстовите на молитвите во православното христијанство во македонскиот стандарден јазик, Меѓународен македонистички собир, Охрид 2008.

Од срцевината на македонскиот јазик, Литературен збор, 1-3, Скопје 2009. 131-138.

Општествени и професионални должности:

Претседател на научен совет - двапати

Претседател на Сојузот на друштвата по македонски јазик и литература

Член на Сенатот на УКИМ.