Krste-Misirkov

д-р Симона Груевска-Маџоска


Датум и место на раѓање: 10.12. 1967, Скопје

Интернет адреса:

simonagrum@yahoo.com

simonagrum@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник / редовен професор

Потесна област:

Лексикологија, лексикографија, социолингвистика, јазична политика и јазично планирање, стилистика.

Докторска дисертација:

Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик. Скопје 2006, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Постдипломски студии:

Лексиката и стилот во делата на Живко Чинго, Скопје 1997. Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование:

Македонски јазик и литература, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 1990

Учество во научноистражувачки проекти:

Толковен речник на македонскиот јазик (Награда Гоце Делчев)

Речник на македонската народна поезија 
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи (Награда 13 Ноември)

Јазичното планирање и јазичните политики во Република Македонија

Правопис на македонскиот јазик

Главен истражувач:

Речник на синоними во македонскиот јазик

Студиски престои:

Краков, Полска; Прага, Чешка.

Монографии

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи (том VI). Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик (том I). Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик (том III). Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006 (група автори)

Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 56, Скопје 2009

Социолингвистички огледи. Едиција „Јазикот наш денешен“, кн. 19, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2010.

Правопис на македонскиот јазик. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2015 (I издание), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“/ АД Култура, Скопје 2017. (член на Редакцијата и автор)

Научни трудови во списанија, зборници:

Груевска-Маџоска, С. (1995) Јазикот на стрипот. Литературен збор 1-2, Скопје, стр. 67‒73;

Груевска-Маџоска, С. (1995) Јазикот на огласите во весникот Нова Македонија од 1945 до 1955. Македонскиот јазик од 1945 до 1955 (зборник), Скопје, стр. 103‒106;

Груевска-Маџоска, С. (1995) Лексиката и фразеологијата на Пасквелија и Нова Пасквелија од Живко Чинго. Втор научен собир на млади македонисти (зборник), Скопје, стр. 81‒86;

Груевска-Маџоска, С. (1997) Јазикот на бизнисмените. Трет научен собир на млади македонисти, Скопје, стр.111‒116;

Груевска-Маџоска, С. (1999) Јазикот и стилот на колумната Сакам да кажам од Горан Михајловски во весникот Вечер. Македонскиот јазик во јавното општење, Скопје, стр.234‒241;

Груевска-Маџоска, С. (2000) Синонимски низи кај глаголите. Македонскиот глагол: синхронија и дијахронија, Скопје, стр.128‒133;

Груевска-Маџоска, С. (2002) Технокултура на говорот. Литературен збор 5-6, Скопје, стр. 29‒35;

Груевска-Маџоска, С. (2002) Повеќезначноста на лексемата глава. Норма и речник (зборник). Скопје, стр. 105‒112;

Груевска-Маџоска, С. (2004) Појавата на синонимија кај некои понови заемки од англискиот јазик од социолингвистички аспект. Општествените промени и јазикот (зборник), Скопје, стр. 72‒77;

Груевска-Маџоска, С. (2005) Мекица, питулица, тиганица, крофна - синоними или не? Литературен збор 4-6, Скопје, стр. 93‒95;

Груевска-Маџоска, С. Причини за појава на синоними во јазикот. Лзб 1-3, Скопје 2006, стр. 51‒56;

Груевска-Маџоска, С. (2006) Синонимите во функционалните стилови. „Функционалните стилови“ (зборник), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, стр. 24‒29;

Груевска-Маџоска, С. (2006) Дали сме изгубени во преводот. Културен живот 3-4, Скопје, стр. 30‒33;

Груевска-Маџоска, С. (2007) Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик. Македонски јазик LVII, Скопје, , стр. 147‒157;

Груевска-Маџоска, С. (2007) За изработката на речник на синоними во македонскиот јазик. XXXIII Научна конференција на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (зборник), Скопје, стр. 261‒269;

Груевска-Маџоска, С. (2007) За јазикот и стилот на Живко Чинго. Синтези, македонски книжевен гласник, Скопје, 7, стр. 74‒76;

Груевска-Маџоска, С. (2007) Општествено-политичката терминологија во Република Македонија – развој и промени. Меѓународна научна конференција: Историја, историографија и настава по историја (зборник), Скопје, стр. 501‒505;

Груевска-Маџоска, С. (2008) Англоамериканскиот јазик како лингва франка на денешницата и неговото влијание врз македонскиот јазик од социолингвистички аспект. Јазиците во контакт – некогаш и денес (зборник), Скопје, стр. 25‒28;

Груевска-Маџоска, С. (2008) Одразот на транзицијата врз лексичкиот систем на македонскиот јазик. Транзициите во историјата и културата (Прилози од Меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 30 и 31 октомври 2006 година во соработка со Етнографскиот институт со музеј при Бугарската академија на науките), Скопје, стр. 695‒700;

Груевска-Маџоска, С. (2008) Лексички и стилски особености на творештвото на Живко Чинго. XXXIV Научна конференција на XL Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, стр. 95‒101;

Груевска-Маџоска, С. (2008) Причини за појава на синоними во јазикот. Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина (зборник), Скопје, стр. 119‒123;

Груевска-Маџоска, С. (2008) Лексички и стилски особености на јазикот и творештвото на Живко Чинго. XXXIV Научна конференција на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (зборник), Скопје, стр. 95‒102;

Груевска-Маџоска, С. (2009) Комуникацијата на младите преку Интернет и СМС-пораки, Зборник во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје, стр.119‒124;

Груевска-Маџоска, С. (2010) Современи случувања во македонскиот јазик од социолингвистички аспект. Меѓународен македонистички собир, Скопје, стр. 83‒88;

 Груевска-Маџоска, С. (2010) За некои проблеми на лексичката синонимија, XXXIII Научна конференција на XXXIX Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, стр. 19‒26;

Груевска-Маџоска, С. (2011) Состојбата со македонскиот и со хрватскиот јазик од социолингвистички аспект.  Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze održanog u Rijeci od 23. do 25. Ožujka 2011. Knjiga III, Rijeka, стр. 303‒308;

 Груевска-Маџоска, С. (2011) Статусот на македонскиот јазик во Република Македонија, „Спектар“ Меѓународно списание на Институтот за македонска литература, Книга II, Скопје, стр. 544‒550;

 Груевска-Маџоска, С. (2011) Јазичната норма и идентитетот, Зборник на трудови од научниот собир „Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик. Јазикот и идентитетот“ одржан на 15 април 2010, Едиција „Јазикот наш денешен“, кн. 20, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“‒Скопје, стр. 57‒62;

Груевска-Маџоска, С.  (2011) За идентитетот, границите и македонскиот јазик, сп. Македоника, г. I, бр. 2, Македоника литера ‒ Скопје, стр. 3‒13;

 Gruevska Madjoska, S. (2012) „Language, Borders, Identity“, Cultural spaces. Identity within / beyond borders. Review of Interstud Interdisciplinary Centre for Studies of Contemporary Discurcive Forms. Alma Mater, Bacau, p. 217‒224. (меѓународно списание со фактор на влијание - ISSN 2065-3204; the scientific journal is ranked as B+ by CNCS in 2012 and  it is also indexed in the Fabula, Index Copernicus, CEEOL databases  http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=1a160f94-b5af-4741-9d80-f2f374261480);

 Груевска-Маџоска, С. (2012) Јазичната политика во Република Македонија – меѓу законската регулатива и практиката. Instytut Slawwistiki Polskiej Akademii Nauk Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Slavia Meridionalis, Studia Slavica et Balcanica, 12, Warszawa, стр. 223‒234;

 Груевска-Маџоска, С. (2012) Актуелната состојба со српскиот и македонскиот јазик од социолингвистички аспект. Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р Македонија и Р Србија, Битола, стр. 103‒107;

 Груевска-Маџоска, С. (2012) За употребата на латиницата во кирилични текстови, Зборник на трудови од научниот собир Современите лингвистички истражувања во македонистиката / Придонесот на македонските лингвисти во стабилизација и во стандардизација на јазичната норма на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, стр. 237‒241;

Груевска-Маџоска, С. (2013) Јазичните политики и јазичното планирање во РМ ‒ законската регулатива сврзана со јазиците во РМ. Култура. Culture. IV број, Ми-Ан, Скопје, стр. 227‒236.

Ѓуркова, А., Груевска-Маџоска, С., (2014) „Актуелни проблеми на јазичното планирање во Република Македонија“. Македонски јазик, година LXV. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, стр. 191‒201.

Груевска-Маџоска, С. Јачева-Улчар, Е., (2015) „Македонскиот правопис од 1945 до 2015 (По повод 70-годишнината од издавањето на првиот Правопис на македонскиот јазик)“. Македонски јазик, година LXVI, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, стр. 7‒16.

Груевска-Маџоска, С. Ташова, В., (2015)„Фоностилемите во прозата на Драги Михајловски“.  Македонски јазик, година LXVI, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, стр. 205‒216.

Груевска-Маџоска, С. Јачева-Улчар, Е., „70 години македонски правопис (1945–2015)“. Литературен збор 4–6, Скопје 2015, стр. 5–10.

Gruevska Madjoska, Simona (2016): Language Through The Prism Of Pop Culture. Popular Culture: Reading From Below. Proceedings of the International Scientific Conference, Institute of Macedonian Literature – Skopje, p. 413–422.

                Груевска-Маџоска, С. (2016). Придонесот на Радмила Угринова-Скаловска за Правописот на македонскиот литературен јазик. Зборник по повод 90 год. од раѓањето на Р. Угринова-Скаловска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, стр. 87–90.

                Груевска-Маџоска, С., Јачева-Улчар, Е. (2016): 70 години македонски правопис. Литературен збор 4 – 6, Скопје.

                Груевска-Маџоска, С. (2016): За некои проблеми со употребата на големата буква. Зборник од XLII меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 27 – 28 јуни 2015.

Груевска-Маџоска, С. (2017): Синонимите во уметничката литература на македонски јазик. Предавања на XLIX Меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 11–26  јуни, Скопје 106–117.

Груевска-Маџоска, С. (2017): „Лексиката и стилот во делата на Живко Чинго“. Македонистика 16, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 167–232.

 Прикази и хроники: 

Груевска-Маџоска, С. (1998) Кон прирачникот Синтаксичка анализа на македонската реченица од Димка Митева (приказ). Литературен збор 1-2, Скопје, стр. 145;

Груевска-Маџоска, С. (1999) IV научен собир на млади македонисти (хроника). Литературен збор 3-4, Скопје, стр. 159;

Груевска-Маџоска, С. (2002) „Норма и речник“. (Научен собир во чест на Благоја Корубин - хроника). Литературен збор 1-2, Скопје, стр. 153;

Груевска-Маџоска, С. (2007) „Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик“. Македонски јазик LVII, Скопје, стр. 269-271.

Груевска-Маџоска, С. „Ново издание од областа на македонистиката“ (Jezik između lingvistike i  politike, Požgaj Hadđi, Vesna) (приказ). Македонски јазик, година LXIV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, 2013, стр. 247‒252.

 Научно-популарни прилози: 

 Груевска-Маџоска, С. (2008) Глумец, актер или артист?“ Јазично катче, весник „Време“, 31 мај – 1 јуни, стр. 20.

 Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Големи и мали (букви)“. Јазично катче, весник „Време“, 7 – 8 јуни, , стр. 25.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Компјутерџија, моторџија, филмаџија, театарџија?“ Јазично катче, весник „Време“, 13 – 15 јуни, стр. 23.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Бенч марк?“. Јазично катче, весник „Време“, 21 – 22 јуни, стр. 21.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Кирилица – латиница“. Јазично катче, весник „Време“, 28 – 29 јуни, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „За некои влијанија од англискиот јазик“. Јазично катче, весник „Време“, 12 – 13 јули, стр. 21. 

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Цртички во јазикот“. Јазично катче, весник „Време“, 19 – 20 јули, стр. 21.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Цртички во јазикот (2)“. Јазично катче, весник „Време“, 26 – 27 јули, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Заедно или посебно“. Јазично катче, весник „Време“, 9 – 10 август, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „'Рже не се држе“.Јазично катче, весник „Време“, 16 – 17 август, стр. 21.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Имаме ли јазичен стандард?“. Јазично катче, весник „Време“, 23 – 24 август, стр. 24.

Груевска-Маџоска, С., (2008)  „Интернационализми или архаизми?“. Јазично катче, весник „Време“, 30 – 31 август, стр. 20. 

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Влечуга или влекач?“. Јазично катче, весник „Време“, 6 – 8 септември, стр. 20. 

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Прирачник за декодирање (или како да ги разберете вашите деца)“. Јазично катче, весник „Време“, 13 – 14 септември, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Прирачник за декодирање (II) (или како да ги разберете вашите деца)“. Јазично катче, весник „Време“, 20 – 21 септември, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Прирачник за декодирање (III) (или како да ги разберете вашите деца)“. Јазично катче, весник „Време“, 27 – 28 септември, стр. 21.

Груевска-Маџоска, С. (2008) „Нејзе или неа?“. Јазично катче, весник „Време“, 4 – 5 октомври, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Пиете ли чај од брусница?“. Јазично катче, весник „Време“, 18 – 19 октомври, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Председател или претседател?“. Јазично катче, весник „Време“, 25 – 26 октомври, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Бесшумно или бешумно?“. Јазично катче, весник „Време“, 1 – 2 ноември, стр. 20.

Груевска-Маџоска, С. (2008)  „Прсиплева и прст и плева“.Јазично катче, весник „Време“, 8 – 9 ноември, стр. 21.  

Учества на научни конференции: 

Груевска-Маџоска, С. (2017) „Турцизмите во синонимски односи во македонскиот јазик“. Меѓународен симпозиум „40 години Катедра за турски јазик и книжевност“ УКИМ, Скопје, 18–19 мај.

Груевска-Маџоска, С. (2017) „Туѓојазичните влијанија во начинот на степенување на придавките во македонскиот јазик“. Меѓународен славистички собир, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – УКИМ, 15–16 јуни.

Груевска-Маџоска, С. (2017) „Јазичната ситуација во Република Македонија“, XLIV Меѓународна научна конференција, УКИМ, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 17–18 јуни.

Груевска-Маџоска, Симона (2016): “Main Problems in Learning Macedonian Language as L2 for Turkish Speaking Students”. Challenges: From Diversity to Synergy. ICSSH 2016, International Conference on Social Sciences and Humanities, 13 – 15 May, Skopje.

Gruevska Madjoska, S. (2014) “Language through the lens of Pop-culture”. Popular Culture: Reading from below. The International Scientific Conference. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of Macedonian Literature, Skopje, 3–4 November.

Груевска-Маџоска, С., (2013) „Јазичните политики и јазичното планирање во РМ – законската регулатива сврзана со јазиците во РМ“. First International CCCS Conference: Cultural Memory, Skopje, 5–7 September.

Груевска-Маџоска, С., (2013) „За намалувањето на статусот на македонскиот јазик во РМ“. Јазична трибина „Јазичното планирање и јазичните политики во РМ – состојби и перспективи“. ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 15. X.

Груевска-Маџоска, С., (2013) „Придонесот на Лилјана Минова-Ѓуркова за науката за македонскиот јазик“. Меѓународна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“ по повод 60 години од основањето на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 20–22. XI.

Груевска-Маџоска, С., (2013) The influence of state borders on national and language identity”. Borders and Identities Conference 2013, March 29-March 30, University of Rijeka, Organized jointly by the University of Rijeka and New York University.

Груевска-Маџоска, С., (2012) „Фејсбук“. Научен собир Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје, 10-11 мај.

Груевска-Маџоска, С., (2011) „За употребата на латиницата во кирилични текстови“, Научен собир Современите лингвистички истражувања во македонистиката / Придонесот на македонските лингвисти во стабилизација и во стандардизација на јазичната норма на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје, 11–12 мај.

Груевска-Маџоска, С., (2011) „Актуелната состојба со српскиот и македонскиот јазик од социолингвистички аспект“. Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р Македонија и Р Србија, Битола, 21–22 октомври.

Груевска-Маџоска, С., (2011) „Состојбата во македонскиот и во хрватскиот јазик од социолингвистички аспект“. III Меѓународен симпозиум Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски. Риека, Хрватска, 23-25 март.

Груевска-Маџоска, С., (2011) Науката за македонскиот јазик – состојби и перспективи. МАНУ, Скопје 18-19 април.

Груевска-Маџоска, С., (2011) „Статусот на македонскиот јазик во Република Македонија“, Меѓународен научен собир „Македонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура“, Институтот за македонска литература, Скопје 7-8 ноември.

Груевска-Маџоска, С., (2010) „Јазичната норма и идентитетот“, Научен собир „Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик. Јазикот и идентитетот“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје, 15 април.

Груевска-Маџоска, С., (2010) „За потребата од дополнување на Правописот на македонскиот литературен јазик“. Научен собир Македонскиот јазик во историски и во современ контекст (што направивме и што треба да направиме во македонската наука за јазикот), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје, 25-26 февруари.

 Груевска-Маџоска, С. (2010) „За употребата на големата буква“, Студиски ден посветен на научниот советник Тодор Димитровски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје, 30 ноември.

 Груевска-Маџоска, С., (2009) „За некои проблеми на лексичката синонимија“, XXXIII Научна конференција на XXXIX Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 24-25 август.

 Груевска-Маџоска, С., (2008) „Современи случувања во македонскиот јазик од социолингвистички аспект“. Меѓународен македонистички собир, Охрид 29-31 август.

 Груевска-Маџоска, С., (2008) „Англоамериканскиот јазик како лингва франка на денешницата и неговото влијание врз македонскиот јазик од социолингвистички аспект“. Јазиците во контакт – некогаш и денес, Скопје 4-5 април.

 Груевска-Маџоска, С., (2008) „Лексички и стилски особености на јазикот и творештвото на Живко Чинго“. XXXIV Научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 13-30 август.

 Груевска-Маџоска, С., (2007) „Причини за појава на синоними во јазикот“. Научен собир Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје.

Груевска-Маџоска, С., (2007) „Општествено-политичката терминологија во Република Македонија – развој и промени“. Меѓународна научна конференција: Историја, историографија и настава по историја, Скопје 21-23 ноември.

 Груевска-Маџоска, С., (2006) „Синонимите во функционалните стилови“. Научен собир „Функционалните стилови“, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 13-14 април.

 Груевска-Маџоска, С., (2006) „Одразот на транзицијата врз лексичкиот систем на македонскиот јазик“. Меѓународна научна конференција: Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31 октомври.

 Груевска-Маџоска, С., (2006) „За класификацијата на синонимите“. Меѓународен симпозиум по повод 60 години постоење на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје и 85 години од раѓањето на акад. Блаже Конески, Скопје, 18 декември.

Груевска-Маџоска, С., (2004) „За проблемот на истокоренската синонимија“. Научен собир Штип град на културата.

Груевска-Маџоска, С. (2003) „Појавата на синонимија кај некои понови заемки од англискиот јазик од социолингвистички аспект“. Општествените промени и јазикот, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје 13. III.

Груевска-Маџоска, С., (2002) „Повеќезначноста на лексемата глава“. Норма и речник, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје 13‒14. III.

Груевска-Маџоска, С., (2000) „Синонимски низи кај глаголите“. Македонскиот глагол: синхронија и дијахронија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје 1‒2. III.

Груевска-Маџоска, С., (1999) „Јазикот и стилот на колумната Сакам да кажам од Горан Михајловски во весникот Вечер“. Македонскиот јазик во јавното општење, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ‒ Скопје, 18‒19. II.

Груевска-Маџоска, С., (1997) „Јазикот на бизнисмените“. Трет научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‒ Скопје 22‒23. V.

Груевска-Маџоска, С., (1995) „Лексиката и фразеологијата на Пасквелија и Нова Пасквелија од Живко Чинго“. Втор научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‒ Скопје 24‒26. V.

Груевска-Маџоска, С., (1994) „Јазикот на огласите во весникот Нова Македонија од 1945 до 1955“. Македонскиот јазик од 1945 до 1955, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за македонски и јужнословенски јазици ‒ Скопје, 8‒9. XII.

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член на редакцијата на „Македонскиот речник на знаковен јазик“ објавен во 2000 година,

Главен уредник на Редакцијата на списанието „Македонистика“,

Член на Редакцијата на Правописот на македонскиот јазик (и еден од изработувачите на Елаборатот за Правописот),

Координатор на проектот Електронски корпус на македонскиот јазик (иницијатива за заеднички проект на МАНУ, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“),

Член на Комисијата за верификација на прашањата за електронско полагање на лекторскиот испит при Министерството за култура на РМ,

Член на Комисијата за развој и афирмирање на знаковниот јазик, негово унапредување од лингвистички, фонолошки и морфолошки аспект, синтакса и негова стандардизација при Министерството за труд и социјална политика на РМ,

Член на Одборот за двогодишни постдипломски студии,

Член на Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.