Krste-Misirkov

д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева


Датум и место на раѓање: 02. 07. 1964, Скопје

Интернет адреса:

davkovas@yahoo.com

Научно звање:

научен соработник/ редовен професор

Потесна област:

дијалектологија на македонскиот јазик, ареална лингвистика, лексикологија, лексикографија

           

Докторска досертација:

Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспект, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2009

Постдипломски студии:

Лексиката на говорот на селото Чифлиџик - Демирхисарско (со краток граматички опис), ИМЈ „Крсте Мисирков, Скопје 2004.

Високо образование:

Македонски јазик со југословенска книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 1986

Учество во научноистражувачки проекти:

Македонски дијалектен атлас

Македонските дијалекти надвор од границите на Република Македонија

Вратничко-полошки говори – духовна ризница

Толковен речник на македонскиот јазик

Монографии:

Лексиката на говорот на селото Чифлиџик - Демирхисарско (со краток граматички опис), ИМЈ „Крсте Мисирков Скопје 2004.

Толковен речник на македонскиот јазик, том III (Л – О), Скопје 2006 (група автори).

Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспецт, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2009.

Македонски дијалектен атлас (пролегомена), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (група автори).

Македонска Енциклопедија т. II,  МАНУ, Скопје 2009 (група автори).

Вратничко-полошките гоори - духовна ризница, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2012 (група автори).

 Банскиот говор, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2014 (група автори).

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

За дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспект, Македонски јазик, Скопје 2006, с. 191–209.

Именувањето на постаката чаша во македонските дијалекти и во другите словенски јазици,  Зборник на трудови од научниот собир:„ Јазиците во контакт некогаш и денес“, Скопје 2008, с. 52–58.

Битовата лексика во македонскиот и украинскиот јазик, Украïнсько-македонськи збıрник, Виспук 4, Национальна академıя наук Украïни, Киïв 2008, с. 83–91.

Културолошкиот фактор во развојот на дијалектната лексика (називи на посатки за обработка на млеко), Зборник на трудови од научниот собир: „Културата и јазикот“, Скопје 2008, с. 161–168.

За говоре села Чифлиджик, Россия и Македония от прошлого к бущему, К 100-летию, журнала Вардарÿ (1905), Москва 2008, с. 168-181.

За некои особености на струмичкиот говор, Зборник на трудови  од научниот собир: „Струмица и струмичко: историја, традија, култура“, Струмица 2008, с. 265–271.

Од дијалектната лексика за садовиоте во македонскиот јазик, Зборник на трудови од научниот собир „Македонскиот јазик минато, сегашност, иднина, по повод 50-годишнина од основањето на Институтот за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, Скопје 2008, с. 291–297.  

Битовата лексика - одраз на народните говори (називи поврзани со покуќнината), Зборник на трудови од XVII Меѓународен симпозиум за балкански фолклор, „Јазикот на иселениците“, Скопје 2008, с. 45–51.

Семантиката на поимот сад во словенски котекст, Меѓународна научна конференција, Македонија – Полска: историја, јазик, култура, Скопје 2009, с. 193–201.

Говорот на село Чифлиџик - Демирхисарско (Егејска Македонија) - како дел од југоисточното македонско наречје, Зборник на трудови „Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (по повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија)“, Скопје 2008, с. 139–149.

Лексичките заемки во македонскиот јазик, Меѓународна научна конференција, Македонија – Полска: „Македонскиот дискурс по осамостојувањето. Историја - култура - литература - јазик – медиум“, Краков 2009, 153–159.

Синонимните врски во лексичко-семантичката група садови и покуќнински предмети во македонските дијалекти, XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик литература и култура, Скопје 2009, 135–144.

За турцизмите во говорот на село Чифлиџик (Демирхисарско) – Егејска Македонија, Зборник трудови од научниот собир „Балкански јазичен светоглед“ Скопје 2009, с. 99-104.

Турското културно и јазично влијание во лексичко-семантичката област покуќнина и посатки на македонскиот дијалектен ареал, Прилози од четвртиот меѓународен конгрес „Исламска цивилизација на Балканот“,  Истанбул 2015, с. 357–369.

За именувањата толчник и сад во кој се толчи лук во македонските дијалекти (од јужнословенски и балканистички аспект), Македонски јазик, Скопје 2010, с. 161–173.

Културно-јазичните влијанија во именувањето на лексичко-семантичката група садови  во македонскиот јазик, Зборник на трудови од VI меѓународна македонско-полска конференција, Историја, култура, јазик, литература, фолклор, Скопје 2015, с. 191–201.

Народниот систем за мерење на времето во македонскиот јазик, Зборник на трудови од меѓународен симпозиум „Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура“, Скопје 2011, с. 231–237.

Словенскиот карактер на именувањата од областа на посатките (македонско-руски паралели), Зборник трудови од меѓународниот симпозиум: V Македонско-руска научна конференција, Скопје 2014, с. 181–190.

Околу етимологијата на поимот сад/посатка, Македонски јазик, Скопје 2012, с. 219–227.

Словенски и несловенски лексички елементи и македонскиот дијалектен ареал (лексичко-семантичка сфера на покуќнински предмети), Зборник на трудови од меѓународниот научен собир „Путеви и домети дијалекатске лексикографије“, Ниш 2013, 87–98.

Од лексиката поврзана со пчеларството во македонскиот јазичен ареал, Зборник на трудови од научниот собир „Значењето низ времето и просторот“,  Скопје 2013, с. 190–200.

Балканскиот лексички слој во една лексичко-семантичка област (македонско-српски паралели), Зборник на трудови од меѓународниот научен собир „Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битола“, Битола 2013, с. 505–513.

Балканските турцизми во една лексичко-семантичка област на македонскиот дијалектен ареал, Македонски јазик, Скопје, 2013, с. 37–47.

Фразеологијата на кумановскиот говор, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција: „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, Скопје 2017, с. 157–165 (коавторство).

За некои називи од сточарската дијалектна лексика, Зборник на трудови од меѓународниот научен собир „Лексикологијата и лексикографијата  – мостови меѓу јазиците“, Скопје 2016, с. 113–119.  

Фразеологијата на кумановскиот говор, Македонски јазик LXIVI, Скопје 2015,  55-63. (коавторство)

За архаичноста на лексемите во едно семантичко поле во македонскиот и српскиот јазик, Зборник на трудови од шестиот меѓународен научен симпозиум  „Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, Битола 2015., 103–111.

Јазичниот дискурс на новинарите во македонските медиуми, Зборник на трудови од IX меѓународна Македонско-северноамериканска конференција /  9th Macedonian-Nort American Conference of Macedonian Studies, November 12-14, 215 / The Universitu of Chikago 2018, с. 123–136) (коавторство).

Називите пена, сапуница, скама на македонскиот дијалектен ареал, Зборник на трудови од меѓународен научен собир „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“ , Скопје 2016 , с. 266–272.

За некои словенски лексеми на македонскиот јазичен ареал, Македонски јазик, Скопје 2017, с. 59-65.

Членства во научни и други општествени должности:

Член на редакцијата Македонски дијалектен атлас (пролегомена), Институт за македонски јазик ,,Крсте мисирков“, Скопје 2009.

Член на редакцијата на списанието Македонистика, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, Скопје ( 2010–2012).

Член на редакцијата на списанието Македонски јазик. Институт за македонски јазик ,,Крсте мисирков“, Скопје (2010–2014).

Член на редакцијата на монографијата Вратничко-полошки говорикултурна ризница, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“, Скопје 2012.

Член на редакцијата на монографијата Банскиот говор, Институт за македонски јазик ,,Крсте мисирков“, Скопје 2014.

Член на редакцијата на преведената монографија Голо Брдо - Албанија (редакција: А. Соболев и А. Новик) кое е резултат на билатералниот договор меѓу Институтот за лингвистички истражувања во Санкт Петербург при РАН и ИМЈ „Крсте Мисирков“– Скопје, Скопје 2018.

Член во рецензентска комисиија на монографијата Народни песни од Малеш со историско-дијалектолошки преглед од Станко Костиќ (Костовски) во редакција на Илија Бетински Малеш, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2017 г.

Член во рецензентска комисиија на монографијата Записи од мојот крај (Долна преспа, Република Албанија), од Крисанта Јанкула, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2017 г.

Член во организацискиот одбор на меѓународниот научен собир „Мисирков – предизвик за нови проучувања во науката“ што се одржа во Струмица 2–3 ноември 2016 г.

Член на Комисијата за втор циклус студии Македонистика со комуникологија (двегодишни студии) (2017), организирани од ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Член и претседател на Советот на ЈНУ ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје (2013–2016 г).

Член на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (од 2016 г.)

Член на Советот на ЈНУ ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје од 2017 г.