Krste-Misirkov

д-р Олгица Додевска-Михајловска


Датум и место на раѓање: 12. 08. 1956год., Скопје

Интернет адреса:

olgicadodo@yahoo.com

olgicadodo@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен соработник

Потесна област:

лексикологија и лексикографија

Докторска дисертација:

Развојни тенденции во лексиката на македонскиот јазик во периодот 1945-1970, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, 2006.

Постдипломски студии:

Јазикот во романите на Коле Чашуле, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, 1996

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, група македонски јазик и историја на книжевностите на СФРЈ

Учество во научноистражувачки проекти:

Речник на македонската народна поезија

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи

Толковен речник на македонскиот јазик

Студиски престои:

Полска, Краков, Варшава, 1982

Монографии

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В (Р-С), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2001 (група автори).

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ВИ (Т-Ш), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2001 (група автори).

Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори).

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2005 (група автори).

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (група автори)

Научни трудови во списанија, зборници:

Повторувањата во јазичните единици во „Белата Долина“ од Симон Дракул, Во: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик кн. 24, Скопје, 321-326.

Графостилемски примери од романескната проза на Коле Чашуле, Литературен збор, кн. 3-4, Скопје 1997, 55-69.

Од речнички заемки до интернационалната (културната) лексика во македонскиот јазик, Литературен збор, кн. 1-2, Скопје 1998, 99-104.

За развојните тенденции во лексичкото заемање врз примери од литературните текстови на Коле Чашуле, Во: Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин, Јазикот наш денешен кн. 2, Скопје 2000, 7-13.

Зборообразувачките особености во романите на Коле Чашуле, Македонистика 7, Скопје 2000, 5-103.

Називите за производите од месо во македонскиот јазик, Во: Јазикот во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000, 289-295 (коавтор).

Улогата на термините во развојот на македонската лексика, Во: Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2000, 112-121.

Интересот на Тодор Димитровски за македонската лексичка проблематика, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2000, 68-74.

За некои тенденции во развојот на лексичко-семантичкиот систем на македонскиот јазик, Во: ЏЏВИИИ Научна конференција на ЏЏЏИВ Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2001, 111-120.

Влијанието на општествените промени врз македонската лексика, Во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје 2002, 93-99.

Улогата на општествените промени во развојот на лексиката на македонскиот јазик, Во: Општествените промени и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје 2004, 65-72.

За развојните тенденции во лексиката на македонскиот јазик во периодот 1945‡1970, Македонски јазик, ЛВИИ (2006), Скопје 2007, 183-190.

Кон особеностите на јазичниот израз во романите на Коле Чашуле, Во: ЏЏЏИИИ научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2007, 73-88.

Интернационалните лексички елементи во македонскиот и украинскиот јазик, Во: Македонско-украинската конференција, Украинско-македонски паралели во историјата и во современоста, Битола, 18-19 септември 2007, МАНУ, Скопје 2008.

Јазиците во контакт врз еден пример од развојот на македонската лексика, Во: Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 45-52.

За варијантноста на фразеологизмите, Македонски јазик ЛВИИИ- ЛИЏ (2007-2008), Скопје 2008, 83-91.

За лексиката во процесот на усвојување и стабилизација, Во: Македонскиот јазик, минато-сегашност-иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 54, Скопје 2008, 113-119.

Народните називи на растенијата од ономазиолошки аспект, Во: Културата и јазикот, Јазикот наш денешен 17 , Скопје 2009, 131-137.

Лексичките и стилските особености во јазикот на народната поезија на иселениците во Република Турција, Во: ЏВИИ меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје 2008,

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“

член (секретар) на Редакцијата на списанието „Македонски јазик“ (2004‡2009)

член на организациски одбори на научни собири и член на редакциски одбори

член на рецензентски комисии.