Krste-Misirkov


д-р Александра Ѓуркова


Датум и место на раѓање: 1971, Скопје

Интернет адреса:

aleksandrag@imj.ukim.edu.mk

agjurkova@outlook.com

Научно звање:

Научен советник/ редовен професор

Потесна област:

Црковнословенска и историска синтакса; социолингвистика; стилистика, уметнички преводи

Докторска дисертација:

Сврзувачките средства во црковнословенските ракописи од македонска редакција, 11.01.2006, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

Постдипломски студии:

Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин, 2001, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

Високо образование:

Класични студии 1996, Философски факултет- Скопје, дипломска работа: Споредба на Арматолос и Сердарот од Григор Прличев

Учество во научноистражувачки проекти:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција;

Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели

Јазичното планирање и јазичните политики во Република Македонија (главен истражувач)

Правопис на македонскиот стандарден јазик

Речник на синоними во македонскиот јазик

Студиски престои:

Лингвистички курс „Вилем Матезиус“ 1998, 2006, 2008

Институт за славистика, Универзитет Виена, Австрија 1999/2000

Институт за славистика, Универзитет Лозана, Швајцарија 2002/2003

Меѓународен семинар за хрватски јазик и литература, Дубровник, Хрватска 2004

Старословенски институт во Загреб, Хрватска, 2010

Монографии

-Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2002.

-Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели, ред. Мито Аргировски, сор. Андријевска Н., Ѓуркова А., Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2003.

-Синтакса на сложената реченица во македонските црквонословенски ракописи, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.

-Поетиката на Григор Прличев: Стилскиот израз во Арматолос и Сердарот, Македонска реч, Скопје 2009.

Научни трудови во списанија, зборници:

Преведувачката постапка на Прличев, во: Втор научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1995, стр.231-236.

Споредба на споредбите, во: Спектар г.14 бр.28, Институт за македонска литература, Скопје, 1996, стр.73-88.

Формулаичноста кај Прличев во: Трет научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1997, стр.257-273.

On the characters in the Odyssey’s translation by Grigor Prlichev, In Spectrum ann.15, Vol.30, Institute for Macedonian Literature, Skopje, 1997, p. 35-44.

Некои карактеристики на јазичниот израз во Библијата (врз примери од македонскиот јазик), Stylistika VIII, Polish Academy of Sciences, Opole, 1999, p. 307-312.

Арматолос наспрема Сердарот, во: XXIV научна дискусија на XXX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1998, стр.257-269.

Еgda(že) во Крнинскиот дамаскин во: Македонски јазик г. XLVIII-L, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 1997-1999, стр.287-310.

Музиката и јазикот, во: Зборник Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен 3, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2000, стр.102-107.

Престижот и јазиците, во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на РМакедонија, Скопје, 2002, стр.109-117.

Речениците со radi da во Крнинскиот дамаскин, во: Македонски јазик г. LI-LII, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2000-2001, стр.163-180.

Предлогот radi во Крнинскиот дамаскин, во: Македонски јазик г. LIII, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2002, стр.101-112.

За македонските состојби: јазичната политика или политика на јазикот, во: Литературен збор г. XLIX, 3-4, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје, 2002, стр.77-80.

Препевот и автопрепевот (на примерот на Скендербеј од Григор С. Прличев), во: Спектар 39-40, Институт за македонска литература, Скопје, 2002, стр.123-135.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција том I- 5, Андријевска Н., Ѓуркова А. (ašte - ašte li), Рибарова Зд.(ур.), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2003.

„Целните зависносложени реченици од дијахрониски аспект“, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2005.

„Адверсативните независносложени реченици во македонските средновековни ракописи“ во: Cyrillo-Methodiana 2005 ad honorem Zd. Ribarova et L. Pacnerová, Slovanský ústav, Euroslavica; / Slavia, 74 (2005) Praha, p. 191-203.

Bilingualism and language policies, Abstracts ISB5 2005: p. 211-212, 5th International Symposium on Bilingualism, Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, March 2005.

Македонскиот јазик и светските јазични тенденции, во: Литературен збор г. LII 1-3, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје 2005 (Македонскиот јазик- минато, сегашност, иднина, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, стр.57-65)

Билингвизмот и јазичната политика, во: Литературен збор г. LIII 1-3, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМакедонија, Скопје 2006, стр.42-50.

„Македонскиот јазик и јазикот на масовната култура“ во: XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2006.

Теориски аспекти на црковнословенската синтаксичка анализа во: Кирилометодиевистика 3, Менора, Скопје, 2006.

„Стилскиот израз на Григор Прличев во беседата ‘Чувај се себеси’“ во: Зборник трудови Денови на Благоја Корубин кн.14 Функционалните стилови во македонскиот јазик Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006, стр.114-125.

„Лексикографска обработка на сврзувачките средства во македонските црковнословенски ракописи“, XXXIII научна конференција на XXXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2007, стр.203-211.

Сврзувачките средства во македонските црковнословенски ракописи, во: Македонски јазик г. LVII, 2006, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2007, стр.121-135.

Прличевите беседи- стилистички аспекти, во: Stylistyka XVI, Polish Academy of Sciences, Opole, 2007, p. 321-330.

„Грчкото влијание во црковнословенската и во македонската синтакса“ во: Зборник трудови Денови на Благоја Корубин кн. 16 „Јазиците во контакт некогаш и денес“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008, стр.114-120.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, том II- 9 (vъ стр.145-150) Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.

„Македонскиот јазик и јазиците на Европа“, во: Реферати на македонските слависти за XIV-от меѓународен славистички конгрес во Охрид, септември 2008, МАНУ, Скопје, 2008, стр.109-122.

„Европската интеграција: перспектива и предизвик за јазиците и културите“, во: Зборник од меѓународната конференција „Историја, историографија и настава по историја“, Сојуз на историчари на РМакедонија, Скопје, 2008.

Социолингвистички аспекти на македонскиот јазик: од стандардизацијата до актуелните тенденции, во: Филолошки студии 2008 том 2, Скопје, Загреб, Перм, Љубљана, www.philologicalstudies.org

„Македонскиот јазик и актуелните јазични тенденции“, во: Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина, Посебни изданија кн.54, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008. стр. 57-66.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, том. II-10 (vъz), Андријевска, Макаријоска, Рибарова, Угринова-Скаловска (ред.), ИМЈ „Крсте Мисирков“-Скопје, 2009.

Актуелните состојби во македонскиот јазик од 1991 год. до денес, во: Med jezikami in kulturami. Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije, ured. V. Požgaj Hadži, T. Balažic Bulc, V. Gorjanc, Filozofska fakulteta, 2009, Ljubljana. p. 97-111.

Стилот и семантиката во македонските црковнословенски ракописи од синтаксички аспект, во: Македонски јазик, год. LX,2009, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2009. стр.147-155.

Англицизмите во македонскиот јазик, во: Литературен збор, год. LVII,4-6, 2009, Сојуз на друштвата на македонски јазик и литература на РМ, Скопје. стр.14-23.

Креативноста и насловот, во: Stylistyka XVIII, 2009. Polish Academy of Sciences, Opole.

„Збор-два за новинарскиот потстил денес“, во: Годишен зборник на Филолошкиот факултет посветен на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2009, стр.149-161.

Аспекти на македонската историска синтакса, во: Филолошки студии 8/2010, 1, Историја и филологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб. стр.205-215.

„Сврзничка синонимија: споредбено-историски аспекти“, Зборник од меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2010. стр. 275-284.

„Прличевите препеви на Хомеровите епови – дел од античкото наследство во словенскиот свет“, Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova 3, Filozofski fakultet, Rijeka, 2011, str. 291-301.

"Upravni i neupravni govor u hrvatskoj i makedonskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezika" (koavtorstvo so Milan Mihaljević), Zbornik u čast akademiku Radoslavu Katičiću u povoda njegova 80. rođendana, 2014, Zagreb. (во печат)

Речениците со директен и индиректен говор во македонските црковнословенски ракописи, во: Македонски јазик, год. LXIII, 2012, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Contemporary Changes in Macedonian language from a sociolinguistic perspective, In: H. Kurek (ed.), Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym; (Slavonic Languages from the Sociolinguistic Perspective), Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, Księgarnia Akademicka, 2012, Kraków. p.23-33.

„Актуелни тенденции во македонскиот публицистички стил“, Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.1. Slavistički komitet, Sarajevo, 2012. стр. 351-360.

„Современи промени во македонскиот стандарден јазик“, во: Филолошки студии 10/2012, том 2, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб. стр.53-61.

„Конјункцијата во уметничколитературната проза на Блаже Конески: лингвостилистички аспекти“, во: Зборник од меѓународната конференција Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите на Блаже Конески во Корпусот Гралис, Тошовиќ Бр. (ур.), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Филолошки факултет „Блаже Конески“, ИМЈ „Крсте Мисирков“-Скопје, 2013.

„Проблеми на збороредот во современиот македонски јазик“, XXXIX научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје,2013. стр.125-135.

Sociolingvistička situacija u Makedoniji od 1991. do danas. Jezik između lingvistike i politike. V. Požgaj Hadži (ur.), Biblioteka XX vek, Beograd, 2013. str.159-181.

„Кохезијата и сврзувачките средства во библиските преводи“, во Зборникот Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2013. стр.255-263.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција том II- 11, Андријевска, Макаријоска, Рибарова, Угринова-Скаловска (ред.), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“,Скопје, 2013.

Кон текстстилистиката на македонскиот јазик, во: Стилистика сегодня и завтра, Кафедра стилистики русского языка, Стилистическа комиссия международного комитета славистов, Факультет журналистики МГУ, Москва, 2014. стр.103-107.

Културни репрезентации и ставови за јазиците во РМ, во: Култура, Ми-Ан, Скопје, 2014.

Актуелните проблеми на јазичното планирање во РМ, (соавторство), во Македонски јазик, год.LXV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2014 .

Реченицата на Блаже Конески од лингвостилистички аспект, во Македонски јазик, год. LXV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2014.

Културни репрезентации и ставови за јазиците во РМ, Културна меморија. Зборник на трудови т.2, Ми-Ан, Центар за култура и културолошки студии, Скопје 2015, 79–90.

Специфичности на комплетивните сврзници во македонскиот и во другите јужнословенски јазици, XLI научна конференција на XLVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2015, 7–18.

Сврзникот да во македонските црковнословенски текстови во споредба со другите јужнословенски редакции на црковнословенскиот, Slovo, 65, Staroslavenski institut, Zagreb, 2015, 1–20.

Стилот и јазикот на македонските интернет-портали, Интеракција на Интернетот и стилистиката, Интернетот и стиловите. Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. B. Tošović, A. Wonisch (Hg.). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2016, 45–54.

Јазичните ставови и јазиците во јавната комуникација во Македонија, Globalizacja a przemiany języków słowianskich, Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, Kurek H., Święcicka M., Peplińska M. (red.), Bydgoszcz, 2016, 56–71.

Латинизмите и транскрипцијата од латински во македонскиот правопис, XLII научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2016, 123–131.

Правопис на македонскиот јазик, I издание Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2015, II издание Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и ИП „Култура“ Скопје 2017.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција II, 12, ред. Н. Андријевска, Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2016.

Експликативните реченици во Радомировото евангелие, Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од раѓањето, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2016, 97–105.

Целните зависносложени реченици од дијахрониски аспект, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, МАНУ, Скопје 2016, 1001–1009.

Prescription and Language Management in Macedonia, Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space. I. Tieken-Boon van Ostade and C. Percy (Eds.). Bristol: Multilingual Matters, 2017, 318–330.

Туѓојазичните влијанија во современиот македонски јазик: нормативни аспекти, 2017 In: Patráš, Vladimír (ed.): Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, 5. – 6. 9. 2016 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017, s. 29 – 35.

Илијада и Одисеја во препев на Григор Прличев: јазични и културолошки аспекти. STUDIA CLASSICA ANNIVERSARIA, 70 години Институт за класични студии. Скопје: Филозофски факултет, 2017, 185–194.

Синтаксичката промена и конструкцијата акузатив со партицип во старословенскиот и во црковнословенскиот јазик од македонска редакција, Македонски јазик, LXVIII, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2017, 39–47.

Сврзниците и сврзничките состави во црковнословенската лексикографија и во македонските средновековни текстови, Filologija, 68, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017, 51–64. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=303434

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција II, 13, З. Рибарова (ур.), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2018, Скопје.

Текстот и когнитивната метафора (со примери од македонскиот јазик), Научные доклады членов стилистической комиссии на XV международном съезде славистов, Белград 19–26.8.2018, http://www.stylistic-mks.com/index.php/publikacii

Јазичната политика во Република Македонија и проблемот на идентитетот во европски контекст, XLV мeѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2019. (во печат)

Language Borrowing and Dialect Elements in the Orations by Grigor Prličev, AIESEE, MANU, Skopje, 2019 (во печат).

Членства во научни и други професионални асоцијации:

-член на редакцијата на сп. Македонски јазик

-Комисија за социолингвистика при Меѓународниот славистички комитет;

-Комисија за стилистика при Меѓународниот славистички комитет;

-Здружение на класични филолози „Антика“