Krste-Misirkov

д-р Лилјана Макаријоска


Датум и место на раѓање: 15. 06. 1963 год., Скопје

Интернет адреса:

makarijoska@yahoo.com

makarijoska@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник

Потесна област:

палеославистика, црковнословенски јазик, историска лексикологија и лексикографија, историско зборообразување

Високо образование: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет – Скопје, група македонски јазик. 

Mагистерски труд: Јазичните особености на Радомировиот псалтир (со посебен акцент врз фонетиката и морфологијата), Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје 1993. 

Докторска дисертација:

Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи од XII-XVI век (образување и семантика), Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје 1999. 

Учество во научноистражувачки проекти:

1. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (главен истражувач)

2. Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски ракописи (главен истражувач)
3. Орбелски триод

4. Лексикон на информатичко-комуникациски термини

5. Византиските културни и јазични модели кај јужните Словени: рецепција и трансформација

6. Дигитализација на текстот на Охридскиот апостол од картотеката на Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција

7. Правопис на македонскиот jазик

 

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

КНИГИ:

1. Радомиров псалтир, Стари текстови кн. V, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1997, 330 стр.

2. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, св. 2, Содржина на текстовите, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (со група автори)

3. Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија, кн. 32, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002, 510 стр.

4. Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски ракописи, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003, 451 стр. + 35.

5. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, св. 6, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004, 375–454 (коавтор, член на редакција)

6. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (гл. уредник). св. 7, (соавтор, член на редакција), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004, 455–532.

7. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А–Б, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, 542 стр. (коавтор, член на редакција)

8. Студии од историската лексикологија, Посебни изданија, кн. 48, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2007, 373 стр.

9. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II, св. 8, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (коавтор, член на редакција)

10. Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2008, 127 стр. (со И. Велев, Е. Црвенковска)

11. Macedonian literary monuments in Glagolitic and Cyrillic script, contributors: I. Velev, L. Makarijoska, E. Crvenkovska, Skopje 2008 p. 126

12. Студии од историското зборообразување, Посебни изданија, кн. 67, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2009, 240 стр.

13. Поимник на македонски зборови од областа на информатичката терминологија, Министерство за информатичко општество, Владата на РМ, Скопје 2009 (група автори).

14. Орбелски триод, Стари текстови, кн. X, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2010, 394 стр. (со Е. Црвенковска).

15. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Н. Андријевска, Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II, св. 10 (соавтор), Скопје 2011.

16. Лексиката од областа на историјата на медицината, Посебни изданија, кн. 70, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2011, 426 стр.

17. Шафариков триодлингвистичка анализа, авторско издание, Скопје 2012, 244 стр. (со Е. Црвенковска)

18. Македонската лексика низ вековите, авторско издание, Скопје 2013, 438 стр. (со Б. Павлеска)

19. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Н. Андријевска, Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II, св. 11, Скопје 2013. (коавтор, член на редакција)

20. Лексиката на коментарот кон Погодиновиот псалтир, Посебни изданија, кн. 76, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2013, 295 стр. (со M. Цубалевска).

21. Називи за лица во македонските средновековни текстови, авторско издание, Скопје 2013, 209 стр. (со Б. Павлеска-Георгиевска).

22. Лексиката на македонската традиционална култура, авторско издание, Скопје 2014, 300 стр.

23. Maкедонскиот јазик во средното образование, авторско издание, Скопје 2015, 289 стр. (со Ж. Ѓорѓиоска)

24. Правопис на македонскиот jазик, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2015 (група автори)

25. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Н. Андријевска, Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II, св. 12, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2016 (коавтор, член на редакција)

26. Речник на македонската традиционална култура, Скопје 2016, 562 стр.

27. Правопис на македонскиот jазик (второ издание), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Друштво за издавачка дејност „Култура“ АД, Скопје 2017.

 

 

СТАТИИ ВО СПИСАНИЈА, ЗБОРНИЦИ ОД НАУЧНИ СОБИРИ:

1989

1. Консонантските секвенци на префиксалната граница, Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1989, 57–65 (со Г. Георгиевски).

1993

2. Кон деназализацијата во македонските ракописи од втората половина на 13 век (врз основа на материјалот од Радомировиот псалтир), Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет, Скопје 1993, 125–135.

1995

3. За префиксираните глаголи во македонските псалтири, XXI научна дискусија на XXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 1995, 35–44.

4. Црковнословенските елементи во лексиката на македонската проза (1945–1955), Македонскиот јазик од 1945 до 1955, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 131–139.

5. Девербативните именки со суфиксот -лo во македонските црковнословенски ракописи, Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 149–159.

6. Индивидуалните особености на Радомировиот псалтир, Литературен збор XLII, кн. 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1995, 27–30.

1997

7. Конкуренцијата на суфиксите -никъ и -тель при образувањето nomina agentis во македонските црковнословенски ракописи, Трет научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997, 179–188.

1998

8. За Радомировиот псалтир, Македонски јазик, XLII–XLIV (1991–1993), Скопје 1998, 359–370.

1999

9. За девербативните именки со суфикс -ьць во македонските црковнословенски ракописи, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје 1999, 173–190.         

10. За називите за деловите од облеката, обувките и накитот во македонските црковнословенски ракописи, Литературен збор, XLVI, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1999, 25–33.

2000

11. За глаголите со префикс въз-/въс- во македонските црковнословенски ракописи, Македонскиот глагол синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000, 214–221.

12. За семантичките категории кај девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Литературен збор XLVII, кн. 3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2000, 43–47.

13. За Светото писмо, 2000 години од Христовото раѓање и појавата на христијанството, Литературен збор XLVII, кн. 4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2000, 9–12.

2001

14. Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи, Македонски јазик, LI–LII Скопје 2001, 137–152.

2002

15. Црковнословенската лексика како одраз на средновековната материјална култура, Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002, 144–153.

16. Семантичката група оружје во македонските средновековни ракописи, XXVIII Научна конференција на XXXIV меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2002, 315–322.

17. Придонесот на Конески во македонската наука за јазикот, Блаже Конески (осумдесет години од раѓањето), МАНУ, Скопје 2002, 43–49.

18. Роднинската терминологија од историски аспект, Литературен збор, XLIX, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2002, 29–37.

19. Црковнословенската лексика од областа на храната, Литературен збор, XLIX, 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2002, 53–67.

2003

20. Блаже Конески за црковнословенската лексика и зборообразување, XXIX научна конференција на XXXV меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2003, 113–124.

21. За некои зборообразувачки тенденции кај придавките во црковнословенската писменост, Кирилометодиевистика, 1/2003, Менора, Скопје 2003, 99–118.

22. 1. Библиографија, Литературен збор 1979–2003, Литературен збор, L, кн. 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2003, 3–127, регистри 129–151 (со В. Тоциновски, Е. Црвенковска).

2004

23. За Лесновскиот паренезис од аспект на преведувачката постапка, Преводите през XIV столетие на Балканите, София 2004, 413–427.

24. Црковнословенската лексика како огледало на материјалната култура, Предавање на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2004, 139–154.

25. Варирањето на грчката и словенската лексика во црковнословенската писменост, XXX научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2004, 347–358.

26. Црковнословенската традиција и делото на Мисирков, Делото на Крсте Мисирков, МАНУ, Скопје 2004, 187–195.

27. Лексиката – сведоштво за јазичното и културното единство низ вековите, Јазикот во практиката, IX, бр. 21, Скопје 2004, 17–23.

28. Кон именувањето на црковниот инвентар, на садовите и предметите со религиозна употреба, Црквене студије, I, бр. 1, Ниш 2004, 227–240.

29. Номинацијата на роднинско-семејните односи во црковнословенските ракописи, Кирилометодиевистика, 2/2004, Менора, Скопје 2004, 47–64.

30. Номинацијата на брачните односи во средновековните ракописи, Литературен збор, LI, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2004, 15–28.

31. Четири децении дејност на Олга Иванова, Македонски јазик LIV–LV (2003–2004) Скопје 2004, 31–38 (со акад. З. Тополињска).

32. Дериватите со суфиксите -ьство, -ьствие во македонските средновековни текстови, Литературен збор, LI, кн. 3–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2004, 25–32.

2005

33. Лексичките особености на Кратовското евангелие, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2005, 145–157.

34. Ретките зборови во Ваташкиот минеј, XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 2005, 415–424 (со М. Цубалевска).

35. Деривацијата на придавките во Орбелскиот триод, Литературен збор, LII, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2005, 3–14 (со Е. Црвенковска).

36. Научната дејност на д-р Зденка Рибарова (по повод 60-годишнината), Македонски јазик LVI, Скопје 2005, 41–48.

2006

37. За именската деривација во македонските црковнословенски ракописи, Slavia roč. 75, seš. 2, Praha 2006, 157–164.

38. Варирањето на грчката и словенската лексика во некои многукратни јужнословенски преводи, Многукратните преводи во јужнославянското Средновековие, София 2006, 189–198.

39. МПЦ и македонскиот јазик, Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 13, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, 107–119.

40. Односот кон заемките во македонските текстови од XIX век, XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2006, 279–285.

41. За структурата на сложенките, Славистички студии, 12, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2006, 149–158.

42. Од средновековната мерна терминологија, Кирилометодиевистика, 3/2006, Менора, Скопје 2006, 51–58.

43. Зборообразувачки особености на Орбелскиот триод (Именска деривација), Кирилометодиевистика, 3/2006, Менора, Скопје 2006, 135–155 (со Е. Црвенковска).

44. Орбелски триод, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, кн. 32, Скопје 2006, 357–385 (со Е. Црвенковска).

45. Јазичниот израз на религиозните текстови, Културен живот, 3–4 Скопје 2006, 34–39

2007

46. Зборообразувањето во текстовите со црковнорелигиозна содржина, Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2007, 104–109.

47. Македонско-чешките врски во проучувањето на старата словенска писменост, Трета македонско-чешка научна конференција, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2007, 91–98.

48. Историјата на медицината во светлината на средновековната писменост, Предавања на XXXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2007, 59–70.

49. Лексичкиот систем на црковнословенскиот јазик во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, XXXIII научна конференција на XXXIX меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2007, 195–202.

50. Глаголската префиксација во Орбелскиот триод, Литературен збор, LIV, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2007, 21–29 (со Е. Црвенковска).

51. Концепцијата на македонскиот грчко-црковнословенски индекс, Slavia roč. 76, seš. 1, Praha 2007, 47–55.

52. Концепцијата на македонскиот грчко-црковнословенски индекс, Církevněslovanská lexikografie, 2006, Akademie věd České Republiky, Praha 2007, 27–35.

53. Антонимијата во македонските средновековни текстови, Македонски јазик, LVII, Скопје 2007, 85–95 (со Б. Павлеска).

54. По повод 80-годишнината на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска. Македонски јазик LVII, Скопје 2007, 15–18 (со. Е. Црвенковска).

55. Јазикот и стилот на текстовите со црковно-религиозна содржина, Croatica et Slavica Iadertina, Zadar 2007, 119–130.

56. За антонимијата од историски аспект, Croatica et Slavica Iadertina, Zadar 2007, 131–141 (со Б. Павлеска).

57. Термини за сродство во средновековната писменост, Црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш 2007, 247–264.

58. Кон именувањето на боите во средновековните текстови, Спектар, год. 25, бр. 49, Институт за македонска литература, Скопје 2007, 39–50.

59. За лексиката на химнографските текстови од македонска редакција, Филолошки студии/Филологические заметки, 5/2007, вол. 1, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб, 2007, 208–221.

60. Языковыe и стилистические особенности религиозных текстов, Стереотипность и творчество в тексте, Перм 2007, 280–292.

61. Македонската народна медицина во балкански контекст, Фолклорот и заедничките културни вредности на Балканот, XVI меѓународен симпозиум за балкански фолклор, (Охрид 18–19 октомври 2006), Македонски фолклор, год. XXXIII, бр. 64, Скопје 2007, 161–166.

2008

62. Несловенските лексички елементи во средновековните текстови, Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, 162–169.

63. За средновековните монети во македонија (од јазичен аспект), Мaкедонија помеѓу Византискиот комонвелт и Европската унија (Денови на Јустинијан I, Скопје 11 и 12.5.2007), Скопје 2008, 69–78.

64. Јазичните особености на македонските црковнословенски ракописи, Предавање на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2008, 65–96.

65. Деривацијата на прилозите во македонските црковнословенски текстови од XIII и XIV век, XXXIV научна конференција на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2008, 243–251.

66. 55-годишен растеж на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (1953–2008), Македонски јазик LVIII–LXIX, Скопје 2008, 7–12.

67. Климентовото творештво и лексиката на химнографските текстови од македонска редакција, Реферати на македонските слависти на XIV меѓународен славистички конгрес во Охрид (10–16.9.2008), Скопје 2008, 165–190.

68. Leksički fond u Rječniku crkvenoslavenskog jezika makedonske i hrvatske redakcije, Zbornik radova Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, Rijeka 2008, 285–298.

69. Именувањето на болестите во средновековните текстови, Трет македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип 2008, 284–307

70. Географската терминологија во македонските средновековни текстови, Кирилометодиевистика, бр. 4/2008, Менора, Скопје 2008, 21–43 (со Б. Павлеска).

71. Зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Научен собир Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, 195–202 (со М. Цубалевска).

72. Структурата на сложенките во македонските средновековни текстови, Научен собир Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, 165–174.

73. Македонскиот јазик во современиот библиски превод и во изданијата на МПЦ, „Македонскиот јазик во современиот превод на Библијата“, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје, Скопје 2008, 23–38.

74. Односот кон облеката низ вековите (во светлината на лингвистичките проучувања), Меѓународна научна конференција „Транзициите во историјата и културата“ (30–31.10.2006), Скопје 2008, 393–403.

75. Македонскиот јазик во богослужбата и изданијата на МПЦ, Меѓународна научна конференција „Македонија – Полска, историја, јазик и култура“, Скопје 2008, 161–174.

76. Црковнословенската писменост – сведоштво за историскиот континуитет на материјалната култура, VI македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика, Скопје 2008, 283–290.

77. Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, Скопје 2008, 9–10.

78. За активностите на Институтот за македонски јазик и на Советот за македонски јазик, Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, Скопје 2008, 43–46.

79. Заемките во јазикот на македонските иселеници, Македонски фолклор, год. XXXIV, бр. 66, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје 2008, 15–26.

80. 2. Библиографија (селективен преглед), Македонскиот јазик во глобалниот свет, Скопје 2008, 96–106 (со Е. Црвенковска).

81. Избор од библиографијата посветена на македонските говори во Егејска Македонија, Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (по повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија), Посебни изданија кн. 59, Скопје 2008, 9–19 (со У. Гајдова)

2009

82. Библиографија, Македонски јазик, Македонски јазик LX, додаток, Скопје 2009, 2–100.

83. Номинацијата на роднинските односи – некогаш и денес, Riječ (časopis za slavensku filologiju), god. 15, sv. 1, Rijeka 2009, 59–75.

84. Именувањето на јадењата од тесто – традиција и иновации, Културата и јазикот, Јазикот наш денешен, кн. 17, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2009, 137–145 (со Б. Павлеска).

85. Влогот на Драганов во одбраната на македонската самобитност, Зборник Петар Драганов и Македонија и Македонците, МАНУ, Скопје 2009, 111–119.

86. Именувањето на небеските тела и природните појави во средновековните текстови, Кирилометодиевистика, бр. 5/2009, Менора, Скопје 2009, 105–130 (со Б. Павлеска)

87. Воената терминологија во македонските средновековни текстови, Кирилометодиевистика, бр. 5/2009, Менора, Скопје 2009, 47–66.

88. Влогот на Блаже Конески во проучувањето на историјата на македонскиот јазик, Литературен збор, год. LVI, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2009, 5–12.

89. Континуитетот на турското влијание врз македонскиот лексички систем, Македонистика 10, Скопје 2009, 189–238.

90. Кон роднинската терминологија (македонско-украински паралели), Украïнсько-македонський науковий збiрник, випуск 4, Киïв 2009, 230–239 / Украинско-македонски научен зборник, бр. 4, Украинско-македонски научен зборник, бр. 4, Киев 2009, 230–239.

91. Глаголската префиксација и збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, Зборник во чест на проф. д-р Кирил Конески по повод 80 години од раѓањето, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, 113–128.

92. Кон современите состојби во македонскиот јазик, Зборник во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, 193–200.

93. Именувањето на болестите во македонските средновековни текстови, Филолошки списки, Филологические заметки, Пермский государственный университет, Россия 2009 (UDC811.163.1’373)

94. Основни карактеристики на Орбелскиот триод, Croatica et Slavica Iadertina, 5/2009, Zadar 2009, 213–233 (со. Е. Црвенковска)

95. За сложенките во македонските средновековни текстови (од структурен и семантички аспект), Slovo, sv. 59 (2009), 1–462, Zagreb 2009, 167–187

96. Кон глаголската префиксација во македонските црковнословенски текстови, Slavia, roč. 78, seš. 3–4, Praha 2009, 397–406.

97. Македонска енциклопедија, (одредници: Македонски јазик, Македонистика, Радомиров псалтир), гл. ред. Ристовски Б., МАНУ, т. 1, т. 2, Скопје 2009.

98. Нови изданија од областа на македонистиката, Opera Slavica, Slavistické rozhledy jazykovědný sešit, Ročnik XIX, 4, Brno 2009, 38–44.

99. Лексичкото варирање во македонските средновековни текстови, Литературен збор, год. LVI, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2009, 29–36.

100. Кон роднинската терминологија (македонско-украински паралели), Славистички студии 13, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, 89–98.

101. Зборообразувањето во македонските и хрватските средновековни текстови, Македонско-хрватски книжевни и културни врски, Зборник на трудови, 2, Скопје 2009, 315–327.

102. Турските заемки во јужнословенските јазици (современи состојби), Балканскиот јазичен светоглед, Јазикот наш денешен, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2009, 73–83 (со Б. Павлеска)

103. Анатомската лексика во македонскиот и во словенечкиот јазик, Трета македонско-словенечка научна конференција, Македонско-словенечки јазични, книжевни и културни врски, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, 59–68.

2010

104. Турските заемки во јужнословенските јазици денес, Riječ, god. 16, sv. 1, Rijeka 2010, 83–97 (со Б. Павлеска)

105. Одразот на глобализацијата врз македонскиот лексички систем, Riječ, god. 16, sv. 1, Rijeka 2010, 72–82.

106. Што има ново во македонската наука за јазикот, Предавања на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2010, 17–25.

107. Лексичката синонимија во средновековните текстови, XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2010, 113–120.

108. Македонските записи како културно–историски извори, Меѓународен научен собир „Македонскиот идентитет низ историјата“, Институт за национална историја, Скопје 2010, 333–344.

109. Списанието „Македонски јазик“ – сведоштво за развојот на македонистиката (по повод шеесетгодишнината на списанието), Литературен збор, LVII, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2010, 5–8.

110. Кон именувањето на атмосферските и природните појави во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Литературен збор, LVII, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2010, 17–27 (со М. Цубалевска)

111. Лексичките подновувања во македонските средновековни текстови, Меѓународен македонистички собир, ред. Велев И., Каранфиловски М., Макаријоска Л., Скопје 2010, 197–210.

112. Називите од областа на растителниот и животинскиот свет во коментарот кон Погодиновиот псалтир, Македонски јазик LXI, Скопје 2010, 117–131 (со М. Цубалевска)

113. Зборообразувачките тенденции во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Кирилометодиевистика, бр. 6/2010, Менора, Скопје 2010, 17–33 (со М. Цубалевска)

114. Лексиката на македонските записи, Кирилометодиевистика, бр. 6/2010, Менора, Скопје 2010, 85–113 (со Б. Павлеска)

115. Турското влијание врз македонскиот и албанскиот лексички систем, Литературен збор, LVII, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2010, 5–18 (со В. Нестор)

116. Кон лексиката на македонските химнографски текстови, p5nie malo gewrgijo Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, Софийски университет Св. Климент Охридски, Богословски факултет, София 2010, 226–237.

117. Охридските традиции во развојот на македонската црковнословенска писменост, Четврта научна средба „Св. Климент Охридски и охридската духовна и книжевна школа“, НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје 2010, 35–50.

2011

118. Обредната лексика како потврда за македонското културно и јазично единство, XXXVII научна конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 5–6. 7. 2010, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2011, 243–257.

119. Лексичките и зборообразувачките особености на Шафариковиот триод, Меѓународен научен собир Св. Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција (организиран по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски) (Охрид 4–7 ноември 2010), ред. Велев И., Гиревски А., Макаријоска Л., Пиперкоски И., Мокрова К., Скопје: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2011, 285–294 (со М. Цубалевска)

120. Дејноста на Охридската книжевна школа и јазикот на црковнословенската писменост во Македонија, Меѓународен научен собир Св. Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција (организиран по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски) (Охрид 4–7 ноември 2010), ред. Велев И., Гиревски А., Макаријоска Л., Пиперкоски, И., Мокрова К., Скопје: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2011, 213–228.

121. Кон развојот на хроматската терминологија, Славистички студии 14, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2011, 59–80.

122. Трансмисијата на библиските содржини во македонската книжевност, Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Развојот на македонската литература“ (25–26. 10.2006), Институт за македонска литература, Скопје 2011, 77–86.

123. Лексиката од областа на медицината во македонските и хрватските црковнословенски текстови, Slovo 61 (2011), Zagreb 2011, 95–122 (со М. Шимиќ)

124. Mакедонските и хрватските црковнословенски текстови како извори за историјата на медицината, Hrvatsko-makedonske književne, jezicne i kulturne veze, Zbornik radova, knj. III, Filozofski fakultet, Rijeka 2011, 333–342 (со М. Шимиќ)

125. Лексиката од областа на македонските традиционални обреди и обичаи, Спектар, бр. 57/2011, Институт за македонска литература, Скопје 2011, 53–64

2012

126. Туѓојазичните влијанија врз македонскиот лексички систем (современи состојби), 7-th Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies, Salt lake Sity, Utah, USA (5–8 XI 2009), Balkanistica 25:2 (Macedonian Matters: Proceedings from the Seventh Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies), Ed.: Victor A. Friedman, Donald L. Dyer. General Ed.: Donald L. Dyer. Published for the South East European Studies Association (SEESA) by The University of Mississippi Printing Services of Oxford, Mississippi, 2012, 107–122.

127. Кон македонската и хрватската историска фитонимија, Peti hrvatski slavistički kongres (7–10. 9. 2010), Zbornik radova, knj. 1, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2012, 41–50.

128. Лексичките слоеви во македонската средновековна писменост, Прилози на МАНУ, XXXVII, 1–2, Прилози посветени на академик Блаже Ристовски по повод неговата 80-годишнина, МАНУ, Скопје 2012, 57–78.

129. За употребата на религиската лексика денес, Современите лингвистички истражувања во македонистиката, Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен, кн. 21, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2012 (со Б. Павлеска), 87–100.

130. Блаже Конески за збогатувањето на лексичкиот фонд на македонскиот стандарден јазик, XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 14–15. 7. 2011, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2012, 23–31 (со Е. Стоевска-Денчова).

131. Именувањето на билките и народните верувања (македонско-српски паралели), Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р. Македонија и Р. Србија, Битола 2012, 391–399.

132. Лексичкиот фонд на коментарот кон Погодиновиот псалтир, Македонистика 11, Скопје 2012, 223–265 (со М. Цубалевска)

133. Лексиката на Вранешничкиот апостол во однос на другите македонски апостоли, Меѓународен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2012, 81–103.

134. Називи за временски мерки во македонските средновековни текстови, Литературен збор, LIX, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2012, 33–43 (со Б. Павлеска)

135. Глаголските форми во македонските црковнословенски текстови од XII до XIV век, Реферати на македонските XV меѓународен славистички конгрес, Минск, Белорусија (август 2013), Context /Koнтекст 10, Review for Comparative Literature and Cultural Research, Списание за компаративна книжевност и културолошко исражување, Скопје 2012, 39–60 (со Е. Црвенковска).

In: XV Мıжнародны з'езд славистаў, тэзıсы дакладаў, Беларуская навука, 2013: Мінск.

136. Фонетско-правописните особености на Шафариковиот триод, Slovo 62 (2012), Zagreb 2012, 1–38.

2013

137. Кон македонската и хрватската ботаничка терминологија, Славистички студии, кн. 15–16 (2012–2013), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2013, 123–140.

138. Влијанието на англискиот јазик врз економската терминологија во македонскиот, српскиот и хрватскиот јазик, Славистички студии, кн. 15–16 (2012–2013), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2013, 141–152 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

139. Кирилометодиевското наследство во македонската писмена традиција (по повод 1150-годишнината од Моравската мисија), Литературен збор, год. LX, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2013, 5–12.

140. Називи за црковни звања, титули, епитети и називи на вршители на црковни дејности, Кирилометодиевистика, бр. 7/2013, Менора, Скопје 2013, 87–111 (со Б. Павлеска).

141. Лексички паралели во хрватскоглаголските псалтири и псалтирите од македонска редакција, Кирилометодиевистика, бр. 7/2013, Менора, Скопје 2013, 23–42 (со М. Шимиќ) http://ukim.academia.edu/20844695

142. За терминологијата од областа на родилната обредност, Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата, Јазикот наш денешен, кн. 23, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2013, 81–88 (со Е. Стоевска-Денчова).

143. Црковнословенизмите во романите на Венко Андоновски, Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата, Јазикот наш денешен, кн. 23, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2013, 115–128 (со Ж. Ѓорѓиоска).

144. Фразеологизмите со кулинарски елементи во медиумска употреба, Спектар, бр. 61/2013, Институт за македонска литература, Скопје 2013, 132–144. (со Б. Павлеска-Георгиевска) http://www.iml.org.mk/images/dokumenti/Spektar_61.pdf

145. Обредната структура раѓање од лексички аспект, Македонски јазик, год. LХIV, Скопје 2013, 19–28 (со Е. Стоевска-Денчова).

146. Македонская православная церковь и македонский язык в богослужении (1945–1991), Россия (СССР) и Македония: история, политика, культура 1944–1991 гг, Российская академия наук Институт славяноведения, ред. Никифоров К. В., Узенева Е. С., Проскурнина М. Б., Ганенкова Т. С., Москва 2013, 247–260.

147. Црковнословенските лексички елементи во романите на Драги Михајловски, Спектар, бр. 62/2013, Институт за македонска литература, Скопје 2013, 49–61. http://www.iml.org.mk/images/dokumenti/Spektar_62.pdf

148. Лексиката на македонската посмртна обредност, Литературен збор, год. LX, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2013, 15–21.

2014

149. Григоровичевиот псалтир и архаичната редакција на псалтирниот текст, Меѓународен научен собир Kирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски (по повод 1150 години од Моравската мисија и од словенската писменост), Охрид, 3–5. 10. 2013, Скопје 2014, 213–223.

150. Македонско-чешките врски во областа на историската лексикографија, Зборник на трудови од V македонско-чешка научна конференција (по повод јубилејот 65 години на студиите по чешки јазик и книжевност), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2014, 277–291.

151. Кон лексиката поврзана со обредната структура раѓање, Петта македонско-руска славистичка научна конференциjаакедонско-руски jазични, литературни и културни врски). Универзитет ,,Св. Кирил и Методиj“ Скопjе, Филолошки факултет ,,Блаже Коне­ски“ (Охрид 17–19. 6. 2012), Скопје 2014, 211–221 (со Е. Стоевска-Денчова).

152. Обредно-обичајната лексика во македонската лексикографија, Значењето низ времето и просторот, Јазикот наш денешен, кн. 24, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2015, 162–178.

153. Кон македонската и српската обредна терминологија, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битола (31. 5.–1. 6. 2013), Битола 2014, 275–283.

154. Кирилометодиевската традиција во јазикот на македонскатa средновековна писменост, Светите Кирил и Методиј и словенската култура низ вековите и денес, XL научна конференција на XLVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2014, 127–142.

155. Влогот на македонските и на хрватските ракописи во збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, Зборник на трудови „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“, кн. 4, уред. М. Јакимовска-Тошиќ, Институт за македонска литература, Скопје 2014, 113–128.

156. Роднинската терминологија во македонските средновековни требници Кирилометодиевистика, бр. 8/2014, Менора, Скопје 2014, 59–75 (со Б. Павлеска).

157. Кон мeѓуредакциските контакти во македонската црковнословенска писменост, Кирилометодиевистика, бр. 8/2014, Менора, Скопје 2014, 27–41.

158. Фонетско-правописните особености на Григоровичевиот псалтир, Македонски јазик, год. LХV, Скопје 2014, 87–102.

159. За наставата по македонски јазик во средното образование, Литературен збор, 1–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2014, 209–217 (со Ж. Ѓорѓиоска).

2015

160. Турското влијание врз балканските јазици, Прилози од Четвртиот меѓународен конгрес Исламската цивилизација на Балканот, Скопје 13−17 октомври 2010, Извори и студии на исламската цивилизација, Punimet е Simpoziumit Të Dytë Ndërkombëta Qytetërimi Islam në Ballkan, Shkup, 13−17 Tetor 2010, Burimet dhe studimet mbi historinë e qytetërimit Islam, num. 32, OIC, IRCICA, Research centre for Islamic history, art and culture, Istanbul 2015, 225−249 (со Б. Павлеска)

161. Кон лексичките слоеви во словенскиот превод на Aпостолот, Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vztahy (Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски), red. Jakimovska-Tošić, Z. Taneski, M. Zajíčková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Nitra 2015, 204–209.

162. Културните традиции во светлината на етнолингвистичките истражувања, Македонија Полска, историја, култура, јазик, литература, медиуми, Институт за национална историја, Скопје 2015, 203–211 (со Е. Стоевска-Денчова).

163. Koн именувањето на обредната храна во македонскиот јазик, XLI научна конференција на XLVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (29–30. 6. 2014), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2015, 171–183.

164. Обредно-обичајната лексика на македонскиот јазик (во споредба со српскиот и бугарскиот јазик), Studia macedonica II, Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ed. Dorovský Ivan, Masarykova univerzita Brno 2015, 132–141.

165. Влијанието на англискиот јазик врз македонската економска терминологија, Литературен збор, год. LX, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2015, 35–48 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

166. Неботo и небесните тела како компоненти во фразеолошки изрази (во јазикот на медиумите), Македонски јазик, год. LХVI, Скопје 2015, 41–53 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

167. Традицијата и подновувањата во македонската кулинарска терминологија, VIII македонско-северноамериканска конференција (Охрид, 7 – 8.7.2012), Скопје 2015, 85–100 (со Б. Павлеска)

168. Од лексиката на воденскиот говор (с. Кронцелево), Македонистика 14, Скопје 2015, 103–183 (со Г. Георгиевски)

169. Македонскиот јазик во средното образование, Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки Образованието во 21 век – состојби и перспективи (Штип, 24–25.9. 2015)

170. Зборообразувачките тенденции во требниците од XV до XVIII век, Кирилометодиевистика бр. 9/2015, Скопје 2015, 71–86. (со Б. Павлеска-Георгиевска) https://ukim.academia.edu/

171. Лексиката на апостолот во македонската писменост од XII дo XIV век, Кирилометодиевистика бр. 9/2015, Скопје 2015, 41–69.

172. Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira u usporedbi s psaltirima makedonske redakcije, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. ur. V. Badurina Stipčević, Sandra Požar, F. Velčić, Staroslavenski institut, Biblioteka Glagolitica Croatica, knj. 2. Zagreb 2015, 631–646 (со М. Šimić).

2016

173. Особеностите на македонската свадбена терминологија, Меѓународeн научен собир Лексикологијата и лексикографијата – мостови меѓу јазиците, Jaзикот наш денешен, кн. 25, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2016, 185–194.

174. Македонскиот јазик во средното образование, Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки „Образованието во 21 век – состојби и перспективи, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 2016, 64–68 (со Ж. Ѓорѓиоска)

175. Охридските традиции и јазикот на македонската црковнословенска писменост, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, ред. акад. Г. Старделов, акад. Ѓ. Поп-Атанасов, Д. Пандев, МАНУ, Скопје 2016, 979–999.

176. За Радомировиот псалтир, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, ред. акад. Г. Старделов, акад. Ѓ. Поп-Атанасов, Д. Пандев, МАНУ, Скопје 2016, 1144–1152.

177. За фразеолошките изрази со турцизми во македонскиот јазик, Литературен збор, год. LXI, кн. 1–3, Скопје 2016, 77–90 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

178. Придонесот на проф. Радмила Угринова-Скаловска во проучувањето на македонската средновековна писменост, Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од раѓањето, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2016, 113–123.

179. Кон хрватската и македонската старо/црковнословенска лексикографија, MEANDRIMA HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ured. T. Kustovic, M. Zagar, Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb 2017, 321–328.

180. За Синајскиот псалтир и македонските псалтирни текстови од XIII вeк (од лексички аспект), II меѓународeн научен собир „Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски“, Скопје 2016, 58–63.

181. Црковнословенските лексички елементи во поезијата на Михаил Ренџов, Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО – филологија, култура и образование, Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (Македонија) и Филолошкиот факултет при Воронешкиот државен универзитет (Воронеж, Русија), Штип 2016, 509–514 (со Ж. Ѓорѓиоска)

182. Македонската и српската свадбена терминологија, Meѓународен научен собир „Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, Битола 2016, 365–373.

183. Фитонимите во македонските и хрватските црковнословенски ракописи, Македонистика, 15, Скопје 2016, 55–84 (со М. Шимиќ)

184. Прилог кон кирилометодиевската библиографија во Македонија (по повод 1100-годишнината од упокојувањето на св. Климент Охридски), Кирилометодиевистика, 10/2016, Скопје 2016, 123–263.

185. За жанровско-структурните особености на средновековните требници, Кирилометодиевистика, 10/2016, Скопје 2016, 13–37 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

186. По повод 90-годишнината од раѓањето на проф. Радмила Угринова-Скаловска, Македонски јазик, LXVII, Скопје 2016, 21–24.

187. Берлинскиот зборник во споредба со ракописите од Кратовско-лесновската школа, Mакедонски јазик, LXVII, Скопје 2016, 43–60.

188. Сеопфатен монографски труд посветен на сесловенските просветители св. Кирил и Методиј (Илија Велев, Свети Кирил и Методиј, рамноапостоли и сесловенски просветители, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2016), Mакедонски јазик, LXVII, Скопје 2016, 261–264.

189. Народни обичаи и верувања поврзани со грижата за здравјето на децата, V конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Зборник на трудови, Битола 2016, 132–144 (со Ж. Ѓорѓиоска).

190. Развојот на говорната комуникација кај децата до предучилишна возраст, V конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Битола 2016, 102–117 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

191. Кон реализацијатa на областа дијалектологија во гимназиското образование, Современото воспитание и образование – состојби, предизвици и перспективи, Општина Штип, Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“, гл. уред. С. Мирасчиева, НУ-УБ „Гоце Делчев“, Штип 2016, 86–90 (со Ж. Ѓорѓиоска).

192. Фразеолошки изрази со архаична лексика, Меѓународна научна конференција Зборот збор отвора, Паралелни фразеолошки корпуси, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2016, 155–169 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

193. Турцизмите во јазикот на колумната, Зборник на трудови од научниот собир Јазичната слика на светот, Јазикот наш денешен, кн. 26, Скопје 2016, 165–174 (со Ж. Ѓорѓиоска).

194. Србизмите во јазикот на средношколската младина, xx меѓународна научна конференција, Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен (Денови на Бл. Корубин, 14–15.4.2016), Јазикот наш денешен, кн. 27, Скопје 2016, 347–354 (со Ж. Ѓорѓиоска)

195. Правописните системи и македонската јазична редакција во писменото културно наследство, Предавања на XLVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Метoдиј“, Скопје 2016, 13–39.

2017

196. Црковнословенизмите во поемата посветена на Азбукословецот – Климент Охридски, Меѓународна научна конференција Климентовото дело, Конференција посветена на 1100-годишнината од Климентовото упокојување, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет, Факултет за образовни науки, 23–24.6.2016, ур. Драгана Кузмановска, Соња Петровска, Штип 2017, 95–102 (со Ж. Ѓорѓиоска)

197. Улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на средновековната писменост, Меѓународна научна конференција Климентовото дело Конференција посветена на 1100-годишнината од Климентовото упокојување, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет, Факултет за образовни науки, 23–24.6.2016, ур. Драгана Кузмановска, Соња Петровска, Штип 2017, 59–67.

198. За употребата на турцизмите во современата македонска литература, LxIII научна конференција нa LxIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 25–26. 6. 2016, Скопје 2017, 183–198 (со М. Цубалевска).

199. Традицијата на Климентовата школа во јазикот на македонската средновековна писменост Климентословие, LxIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2017, 28–43.

200. Називите за природните појави како компоненти во фразеолошките изрази (во јазикот на медиумите), Славистички студии, бр. 17, посветен на проф. д-р Донка Роус по повод 75-годишнината, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2017, 93–107 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

201. Лексичкиот подбор во романите на Паскал Гилевски, Славистички студии, бр. 17, посветен на проф. д-р Донка Роус по повод 75-годишнината, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2017, 43–50.

202. Влогот на химнографската лексика во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција/The contribution of the hymnographical lexis to the Dictionary of the Macedonian Recension of Church Slavonic, Filologija, Časopis razreda za filološke znanosti, HAZU, Zagreb 2017, (во печат)

203. Лексиката во делото на Мисирков од аспект на односот кон традицијата, Мисирковпредизвик за нови проучувања во науката (Струмица 2–3.11.2016), Скопје 2017, (во печат).

204. Методи за збогатување на речникот и јазичниот израз на учениците во средното образование, Современото воспитание и образование – состојби, предизвици и перспективи, Собрание на општина Штип, Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“, со Ж. Ѓорѓиоска (во печат).

205. Лексичкиот подбор во прозата на Владо Малески, Вторая международная научная конференция «ФИЛКО»: филология, культура, образование, Воронежский государственный университет (Россия), Университет им. Гоце Делчева – Штип (Македония), Втора меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ – филологија, култура и образование, Филолошки факултет при Воронешкиот државен универзитет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, , Воронеж 2017, 349–357.

206. За растителниот свет во македонската традиционална култура, Зборник на трудови, 20, Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола, Битола 2017, 109–121.

207. Називи на лица во средновековните молитвеници (XV–XVIII век), Македонистика 16, Скопје 2017, 4–63 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

208. Храната во македонската обредно-обичајна практика (од етнолингвистички аспект), Зборник на трудови по повод 65-годишнината (1952–2017), НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица, Струмица 2017, 231–243.

209. Анатомската лексика во средновековните молитвеници, Кирилометодиевистика 11/2017, Скопје 2017, 79–95 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

210. Зоонимите во македонските и хрватските црковнословенски ракописи, Кирилометодиевистика 11/2017, Скопје 2017, 7–50 (со М. Шимиќ)

211. Временските и просторните определби во средновековните молитвеници, Македонски јазик, LXVIII, Скопје 2017, 23–39 (со Б. Павлеска-Георгиевска)

212. За фразеолошките изрази во јазикот на медиумите, Литературен збор, год. LХIХ, кн. 1–6, Скопје 2017 (со Б. Павлеска-Георгиевска) (во печат)

213. Македонскaтa православна црква и македонскиот јазик во богослужбена употреба (по повод 50-годишнината од прогласувањето автокефалност на МПЦ), Македонски јазик, LXVIII, Скопје 2017, 7–12.

214. Осврт на историската лексикологија на македонскиот јазик, Историческая лексикология славянских языков (проблемы и достижения в области исторической лексикологии македонского языка)/ председатель Комиссии М. И. Чернышева, Москва 2017, 257–277.

215. Народните верувања кај Македонците и Србите низ вековите, Зборник од Седмиот меѓународен научен симпозиум „Врските меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите и денес“ (Битола 19–21.5.2017), Битола 2017 (во печат)

216. Македонската етнокултурна лексика во етнолингвистичкиот речник „Славянские древности“, Седма македонско-руска научна конференција, Меѓународен славистички собир, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2017 (во печат)

217. Ретките зборови во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (во споредба со Прашкиот Речник на старословенскиот јазик), Седма македонско-чешка научна конференција, Меѓународен славистички собир, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Скопје 2017 (во печат)

218. Климентовската традиција вo македонската средновековна писменост (по повод 1100-годишнината од упокојувањето на св. Климент Охридски), Croatica et Slavica Iadertina, 13/2017, Zadar 2017, 321–342.

219. Сложенките со компонента благо- и добро- во црковнословенската лексикографија, «И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию И.И. Срезневского (1812–1880)», Сборник статей Международной научно-практической конференции, 21–23 сентября 2017 г., отв. ред. Е.П. Осипова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А, Есенина, Рязань, 2017, 167174.

220. Лексиката на традиционалната култура во јужнословенски контекст, Balcanoslavica, 46, бр. 12, Прилеп 2017, 8190.

221. Кoн лексиката на македонските средновековни молитвеници, Научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, по повод 60 години на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2017, 281–296 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

2018

222. Фразеолошките изрази со антропоними во медиумска употреба, Имињата и фразеологијата, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2018, 179–194.

223. Аргировиот триод и неговото место меѓу ракописите од Охридската книжевна школа, Милениумското зрачење на св. Климент Охридски, МАНУ, Скопје 2017, (во печат)

224. Географската терминологија во средновековните молитвеници (XV–XVIII век), Славистички студии, бр. 18, посветен на проф. д-р Кита Бицевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2017, (со Б. Павлеска-Георгиевска) (во печат)

225. Придонесот на Кита Бицевска во истражувањето на македонските средновековни текстови, Славистички студии, бр. 18, посветен на проф. д-р Кита Бицевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2017, (во печат)

226. Македонската и хрватската традиционална култура во светлината на етнолингвистичките истражувања, Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 (Rijeka 6 – 7.10.2017), Rijeka 2018 (во печат).

227. „Словото“ во прозното творештво на Славко Јаневски, На почетокот беше збор... (Денови на Благоја Корубин, Струга 910.5.2017), Јазикот наш денешен, кн. 28, Скопје 2017 (во печат)

228. Вегетацијата во обредно-обичајната практика (јужнословенски паралели), Меѓународен научен собир Традиција и современост во фолклорот на балканските народи (Скопје, 24 – 25.11.2017), Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје 2018 (во печат).

 

ПРИКАЗИ, ПОВОДИ И СЛ.

1988

1. Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија, Македонски јазик XXXVIII–XXXIX (1987–1988), Скопје 1988, 393–397.

1990

2. Прилог кон историската синтакса на македонскиот јазик (Георги Георгиевски, Инфинитивот и неговите еквиваленти во македонските текстови од XII–XIV век), Литературен збор XXXVII, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1990, 161–164.

1991

3. Прилог кон афирмацијата на македонското културно наследство (Струмички (Македонски) апостол, кирилски споменик од XIII век), Литературен збор XXXVIII, кн. 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1991, 167–169.

4. Уште еден предизвик за проучувањето на најстарата словенска писменост (Tarnanidis Ј., The Slavonic manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine's monastery on Mount Sinai, Thessaloniki 1988) Литературен збор XXIX, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1991, 173–176.

1995

5. Нова книга во едицијата Посебни изданија на Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков“ – Скопје (Лингвистичка анализа на Битолскиот триод од С. Поп-Атанасова, Скопје 1995), Литературен збор XLII, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1995, 129–131.

1997

6. Значаен прилог кон проучувањето на историјата на македонскиот јазик и култура (М. Миовски, Хлудов паримејник лингвистичка анализа, Скопје 1996) Литературен збор XLIV, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1997, 123–127.

7. Достојно одбележана годишнина, Зборник во чест на Р. Угринова-Скаловска по повод седумдесетгодишнината, Литературен збор XLIV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1997, 91–96.

1998

8. 1100 години од хиротонизирањето на свети Климент во епископ и доаѓањето на свети Наум во Охрид, Зб. Македонска православна црква, Охрид 1996, Македонски јазик, XLV– XLVII (1994–1996), Скопје 1998, 358–361.

1999.

9. Нова книга во едицијата Стари текстови (Красимира Илиевска, Мазуринска крмчија, Стари текстови VI) Литературен збор XLVI, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 1999, 119–123.

2000

10. Нова книга во едицијата Македонски средновековни ракописи (Карпинско евангелие, Македонски средновековни ракописи кн. IV, Прилеп-Скопје 1995) Македонски јазик, XLVIII–L (1997–1998), Скопје 2000, 360–365.

10. Важен извор за најстарата македонска кирилска писменост (Зденка Рибарова и Зое Хауптова, Григоровичев паримејник, I. текст со критички апарат, МАНУ, Скопје 1998) Литературен збор XLVII, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2000, 123–126.

12. Нов научен труд посветен на македонското ракописно наследство (Емилија Црвенковска, Загрепски триод, Стари текстови VII), Литературен збор XLVII, кн. 3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2000, 109–111.

13. Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk ve Skopji (leta 1993–1999), Slavia roč. 69, seš. 4, Praha 2000, 478–484 (со З. Рибарова).

14. Зборник во чест на Радмила Угринова-Скаловска по повод седумдесетгодишнината, Slavia, roč. 69, seš. 4, Praha 2000, 379–383.

2001

15. Прилог кон проучувањето на историјата на македонскиот јазик (Кита Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и XIV век, Скопје 2000) Литературен збор XLVIII, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2001, 117–120.

16. Кон зборникот на трудови од Научниот собир Македонскиот јазик во јавното општење, Литературен збор XLVIII, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2001, 127–130.

17. Ново издание на Институтот за старословенска култура (Љ. Митревски, Дечански псалтир, Македонски средновековни ракописи кн. 5, Прилеп 2000, 224) Литературен збор XLVIII, 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2001, 141–146.

18. Две нови изданија од областа на словенската палеографија (Вл. Мошин Словенска палеографија, прир. С. Голабовски, Менора, Скопје 2000, Ѓ. Поп-Атанасов, Палеографски албум, том I, Менора, Скопје 2000), Литературен збор XLVIII, кн. 3–4, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2001, 131–134.

19. Први свески од Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2001) Литературен збор, XLVIII, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2001, 119–122.

20. Макропроект со меѓународни димензии (Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, св. 1–4), Дневник, 5 ноември 2001, 13.

2002

21. Кон изданието Македонистички студии, Георги Георгиевски, Македонистички студии), Литературен збор XLIX, кн. 1–2, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2002, 131–134.

22. Трескавечки еухологиум (Македонски средновековни ракописи кн. 6, Прилеп 2000), Литературен збор, XLIX, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2002, 109–111.

2003

23. За историското зборообразување и принципите на преведувањето (Н. Андријевска, Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови, Скопје 2003), Литературен збор, L, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2003, 105–107.

2004

24. Законот за судење на луѓето – критичко издание со коментар (К. Илиевска, zakon7 soudn7yi ljod6m7, МАНУ, Скопје 2004), Литературен збор, LI, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2004, 83–85.

25. Значаен прилог кон проучувањето на старозаветните небогослужбени текстови (Златанова Р., Книга на дванадесеттe пророци с тълкования, Старобългарският превод на Стария завет, т. 1, София 1998; Тасева Л., Йовчева М., Илиева Т., Книга на пророк Иезекиил с тълкования, Старобългарският превод на Стария завет, т. 2, София 2003) Македонски јазик LIV–LV 2003–2004, Скопје 2004, 187–190.

2005

26. Кон актуелните состојби во македонскиот јазик (Јазикот наш денешен, кн. 12), Македонски јазик LVI, Скопје 2005, 319–323.

2006

27. Монументално дело, Коста Пеев, Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел,том IV, Незаборав, Скопје 2006.

2007

28. Значаен труд за јазикот и стилот на триодот (Е. Црвенковска, Јазикот и стилот на триодот, Скопје 2006), Литературен збор, LV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2007, 147–152.

29. Значаен труд за јазикот и стилот на триодот (Е. Црвенковска, Јазикот и стилот на триодот, Скопје 2006), Slavia, ročník 76, Praha 2007, 454–458.

30. Значаен прилог кон афирмацијата на македонската средновековна писменост (З. Рибарова, Јазикот на македонските црковнословенски текстови, МАНУ, Скопје 2005) Литературен збор, LIV, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2007, 143–146.

2008

31. Значаен прилог кон ароманистиката и балканската лингвистика, Современост, год. 56, бр. 2, Скопје 2008, 128–130.

32. Харалампие Поленаковиќ, Турските елементи во ароманскиот, МАНУ, Скопје 2007, Документи, год. V, бр. 4(20), окромври–декември 2008, Влашко научно друштво Константин Белемаче, Скопје 2008, 72–73.

33. Нова книга посветена на лексиката од областа на облеката и облекувањето (Фани Стефановска-Ристеска, Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик), Литературен збор, год. LV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2008, 163–166.

2009

34. Прилог кон проучувањето на химнографската лексика (Ваташкиот минеј со посебен осврт врз лексиката од Мери Цубалевска, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 60, Скопје 2009), Македонски јазик LX, Скопје 2009, 327–330.

2010

35. За роднинската терминологија од словенски и балканистички аспект (Е. Стоевска-Денчова, Именувањето на роднинските односи во македонските дијалекти од словенски и балканистички аспект, Посебни изданија, кн. 65, Скопје 2009), Литературен збор, LVII, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2010, 187–190.

2013

36. Значаен прилог кон текстолошките проучувања на средновековната словенска книжевност, Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина од Лора Тасева, Кирилометодиевистика бр. 7/2013, Менора, Скопје 2013, 181–185.

37. Љупчо Митревски (1959–2013), Македонски јазик, Скопје 2013, 273–275.

38. По повод 80-годишнината oд раѓањето на д-р Мито Аргировски, Литературен збор, год. LХ, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2013, 3–5.

2014

39. По повод 80-годишнината oд раѓањето на д-р Георги Георгиевски, Македонски јазик, LXV, Скопје 2014, 21–22.

40. Значаен прилог кон проучувањето на богословската терминологија во старословенскиот јазик, Македонски јазик, LXV, Скопје 2014, 405–413 (со Б. Павлеска-Георгиевска).

41. Втора книга од едицијата за Григоровичевиот паримејник (Зденка Рибарова, Григоровичев паримејник, II. Лексика, Index verborum, МАНУ, 2014), Кирилометодиевистика, 8/2014, Менора, Скопје 2014, 161–165 (со М. Цубалевска).

2015

42. Придонесот на Зденка Рибарова во областа на палеославистиката (по повод 70-годишнината oд раѓањето), Македонски јазик, год. LХVI, Скопје 2015, 21–26.

43. Звонко Танески, Просторите на текстот (по врвиците на критиката и на академското пишување), Литературен збор, год. LХII, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2015, 191–194.

44. Последен том од капиталниот лексикографски труд „Толковен речник на македонскиот јазик“, том VI (Т–Ш), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 2014), Литературен збор, год. LХII, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2015, 181–186.

2016

45. По повод 90-годишнината oд раѓањето на проф. Радмила Угринова-Скаловска, Македонски јазик, год. LХVII, Скопје 2016, 21–24.

46. Значаен прилог кон проучувањето на јазикот на дамаскините, Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска, Киевски дамаскин, МАНУ, Скопје 2015, Литературен збор, 4–6, Скопје 2016.

47. Сеопфатен монографски труд посветен на сесловенските просветители св. Кирил и Методиј (Илија Велев, Свети Кирил и Методиј, рамноапостоли и сесловенски просветители, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2016), Mакедонски јазик, LXVII, 2016, 261–264.

2017

48. Зденка Рибарова, Григоровичев паримејник, II. Лексика, Index verborum, МАНУ, 2014, Slovo 67, Zagreb 2017, 151–156.

49. Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска, Киевски дамаскин, МАНУ, Скопје 2015, Balcanoslavica, 46, бр. 12, Прилеп 2017, 121126.

 

ХРОНИКИ

1988

1. Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри, Македонски јазик, XXXVIII–XXXIX (1987–1988), Скопје 1988, 422–423.

2003

2. Меѓународен конгрес за преводите во четиринаесеттиот век на Балканот, Литературен збор, L, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2003, 121–123.

3. Научен собир Македонскиот јазик, минато сегашност иднина (Скопје, 16–17 октомври 2003), Литературен збор, L, кн. 5–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2003, 147–149.

2004

4. Кон педесетгодишнината на списанието Литературен збор, Македонски јазик LIV–LV (2003–2004), Скопје 2004, 287–289.

2007

5. Меѓународен собир посветен на хрватско-македонските книжевни и културни врски, (Хрватско-македонските книжевни и културни врски, Риека, 27–28 октомври 2006), Литературен збор, LIV, кн. 1–3, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2007, 177–179.

6. VI македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика, (Охрид, 11–13 август 2006), Македонски јазик LVII, Скопје 2007, 303–306.

7. Меѓународен научен собир посветен на Петар Драганов („Петар Драганов и Македонија“, МАНУ, Скопје, 7–8.6.2007), Литературен збор, LIV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2007, 169–171.

2008

8. Кон прогласувањето на Годината на македонскиот јазик, Македонски јазик LVIII–LXIX, Скопје 2008, 315–318.

9. XIII меѓународен славистички собир во Опатија, Литературен збор, LV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2008, 195–199.

10. Значаен меѓународен македонистички собир (Охрид, 29 август–1 септември 2008), Литературен збор, LV, кн. 4–6, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Р Македонија, Скопје 2008, 187–190.

 

Членства во научни и професионални асоцијации и др.

Член на редакцијата на списанието „Литературен збор“ (2000–2003)
Главен и одговорен уредник на списанието „Македонски јазик“ (2003–2010, 2014–2017)
Член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (2000–2010)
Член на Македонскиот национален славистички комитет (2003–2018)

Член на Комисијата за проучување на Библијата при Меѓународниот славистички комитет (2003–2005)

Член на Комисијата за црковнословенски речници при Меѓународниот славистички комитет (2005–)

Член на Комисијата за култура при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ (2004–2007)

Член на Програмско-организацискиот одбор на манифестацијата 2008 – Година на македонскиот јазик (2008)

Член на Организацискиот одбор на XIV меѓународен славистички конгрес (2008).

Член на тимот за изработка на ИКТ-лексикон при Министерството за информатичко општество на Р Македонија (2008–2009)

Претседател на работната група за подготвување на водич за стил (Style Guide), поимник, проверка на поимникот, преведување за Корпорацијата Микрософт (Microsoft Corporation) (2009–2010)

Член на Комисијата за изготвување на бази на прашања за полагање испит за добивање на лекторска лиценца при Министерството за култура на Република Македонија (2015)

Претседател на Комисијата за втор циклус студии по „Македонистика со комуникологија“ при Институтот за македонски јазик (2015–2017).

Член на Комисијата за издавачка дејност за 2017 год., при Министерството за култура на Р Македонија.

 

Општествени и професионални должности

Претседател на Советот на Институтот (2001–2004)

Заменик-претседател на Советот на Институтот, два мандатни периода.

Директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје (2006–2010)

Член на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2006–2010)

Член на Советот за македонски јазик при Министерството за култура (2008–2011, 2016)