Krste-Misirkov

Мери Јосифовска


Датум и место на раѓање: 28. 11.1968, Скопје

Интернет адреса:

merijosifovska@yahoo.com

merimom@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник/редовен професор

Потесна област:

ономастика

Докторска дисертација:

Топонимијата на Крушевско, Скопје 2013, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Постдипломски студии:

Антропонимискиот систем во Крушевско, Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, група македонски јазик со полски јазик и книжевност

Учество во научноистражувачки проекти:

Речник на презимињата кај Македонците

Речник на лични имиња во македонското народно творештво

Речник на топонимите од Воденско.

Студиски престои:

1) Лингвистички камп на тема јазик и фолклор при Здружението за јазична култура, Мазовше, Полска, 1988

2) Летна школа за полски јазик и култура при Јагелонскиот универзитет, Краков, Полска, 1989

3) Курс по лингвистика Матезиус, Прага, Република Чешка, 1996

XXIV ICOS INTERNATIONAL CONGRESS OF ONOMASTIC SCIENCE, Барселона, Шпанија, 2011.

Монографии:

Речник на личните имиња во македонското народно творештво, Проект на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (коавтор).

Топонимијата на Крушевско, МИ-АН, Скопје 2019.

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Сопствените имиња во пограничните етнички и јазични региони во Македонија и во Хрватска. Во: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“, книга IV. Скопје 2014, с. 323-330.

Ојконимијата во Крушевско. Во сп. Македонистика 13, Скопје 2014, с. 211-249.

Лексиката вградена во топонимите од Крушевскиот регион. Во сп. Македонски јазик, година LXV. Скопје 2014, с. 183-190.

 Дијалектолошката перспектива на микротопонимијата претставена преку материјал од Крушевскиот Регион. Во: „Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej (Geographical names in physical space). Łόdz 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łόdzkiego, стр. 167−174.

Македонскиот наспроти српскиот личноименски систем. Во: Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Србија и Македонија“. Битола 2016: стр. 176−183.

Сопствените имиња во делата на Горјан Петревски. Во: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Јазикот наш денешен − јазикот наш насушен“, Скопје 2017: 304–311.

Нови именувања во македонската топонимија. Во: Зборник на трудови од Меѓународната конференција „Минатото на јазичниот свет − денес и утре“, Скопје 2018: с. 129−134.

 Дефинирана научна мисла (Васил Дрвошанов. „Спевот јаска“ на Методија Ст. Тошевски). Во: сп. „Современост“ LXXIV (LXVIII), 2. Скопје, 2018: СЗПМ, с. 164−165.

Топонимијата на селото Постол, Ениџевардарско. Во: Зборникот „Мисирков − предизвик за нови проучувања во науката“. Скопје 2019: 211 − 224.

Прекари настанати по пат на опсцена мотивација во македонскиот јазик. Во: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Опсцена и друга колоквалијална лексика у српском и македонском језику. Ниш 2019: 199–206.

Личното име Георги/-ј,-ја и неговите деривати во македонската топонимија. Во: „Јазикот и културата − состојби и предизвици“, Скопје 2019: с. 129− 134.  

Сопствените имиња во романот за деца „Големи и мали“ од Бошко Смаќоски. Во: Зборникот „Македонскиот јазик − извор на филолошки и на културолошки истражувања“. Скопје 2020, с. 177−182. 

Macedonian Equivalents of  ICOS Key Onomastic Terms. 2021, The International Council of Onomastic Sciences: https://icosweb.net/publications/onomastic-terminology/.

Личното име Георги(-ј,-ја) и неговите деривати во македонскиот јазик. Во: Зборник на трудови од Првиот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 303-312.

Драгоцени податоци. Во: в. Нова Македонија, ЛИК, Скопје 18. 01 1995.

Прекарите во селото Бучин, Крушевско. Во: Зборник на трудови од Вториот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 297-203.

Имиња од животинскиот свет засведочени во презимињата кај Македонците (врз материјал од I том од Речникот на презимињата кај Македонците). Во: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1996, 211-217.

Именувањето на близнаци. Во: Зборник на трудови од Вториот научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997, 307-315.

Личното име и нормата. Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000, 108-118.

Имиња од животинскиот свет засведочени во презимињата кај Македонците (врз материјал од II том од Речникот на презимињата кај Македонците). Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001, 224-230.

Отстапувања од правилото за едначење по звучност кај личните имиња. Во: Норма и речник, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002, 45-49.

Македонските хрематоними од современ аспект. Во: Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn 2003, 556-572 (коавторство).

Преведување на онимите. Во: Стандардизацијата на географските имиња во Република Македонија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004, 59-62.

Антропонимискиот систем во Крушевско (автореферат). Во: Македонски јазик LVI, Скопје 2006, 197-202.

Личните имиња во поезијата на Блаже Конески. Во: Функционалните стилови во македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, 98-104.

За некои пофреквентни лични имиња и нивните деривати во македонскиот и во влашкиот антропонимиски систем (врз материјал од Крушево). Во: Македонски јазик LXI, Скопје 2010, 139-143.

Нови тенденции во именувањето кај Македонците. Во: Литературен збор LVII, Скопје 2010 (4-6), 29-33.

Почитувањето/ непочитувањето на културното наследство во ономастиката. Во: Македонски јазик LXII, Скопје 2011, 181-187.

Ономастиката и стандардизацијата. Во: Современите лингвистички истражувања во македонистиката (Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик), Скопје 2012, 59-66.

Топонимијата на Крушевско (автореферат). Во: Македонски јазик LXIV, Скопје 2013, 85-91.

Преглед на прекарите во Крушевско. Во: Македонистика 12, Скопје 2013, 75-105.

Language Contacts and Names: The Current Situation in Macedonian Onomastics. E-book on: www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011