Krste-Misirkov

д-р Фани Стефановска-Ристеска


Датум и место на раѓање: 29. 3. 1970

Интернет адреса:

fanris.stef@yahoo.com

fanris.stef@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен соработник - вонреден професор

Потесна област:

лексикологија и лексикографија

Постдипломски студии:

Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Учество во научноистражувачки проекти:

Толковен речник на македонскиот јазик

Студиски престои:

септември 1989, на Шљонскиот универзитет, Катовице, Полска и Јагелонскиот универзитет, Краков, Полска

јули 1991, Летна школа по полски јазик на Јагелонскиот Универзитет, Краков, Полска

Монографии:

Лексичко - семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 53, Скопје 2008

Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Глаголската придавка во македонскиот јазик и нејзините полски еквиваленти, Во Трет научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997

Семантичка анализа на глаголот чини, Во Македонскиот глагол синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен, кн. 4, Скопје, 2001

Околу лексичките показатели на модалноста, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен, кн. 6, Скопје 2002

Општествените промени и нивното влијание врз називите за облека, Во Јазикот и општествените промени, Јазикот наш денешен, кн. 10, Скопје, 2004

Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Македонски јазик, ЛВИИ 2006, Скопје 2007

Лексичките заемки во тематското подрачје облека и облекување. Во Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн., Скопје, 2008

Облеката - одраз на духот на времето и културата на една епоха. Во Културата и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 17, Скопје 2009, ---

Околу називите со значење обувки. Во: Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература (2009 - )