Krste-Misirkov

д-р Еленка Стоевска-Денчова


Датум и место на раѓање: 29.9.1962 г., с. Добровница, Крива Паланка

Интернет адреса:

elenkastoevskad@jahoo.com

elenkastoden@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник - редовен професор

Потесна област:

македонска дијалектологија

Докторска дисертација:

Именување на роднинските односи во македонските дијалекти од словенски и балканистички аспект, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Постдипломски студии:

Кривопаланечкиот говор, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет, група Македонски јазик со историја на книжевностите на народите на СФРЈ

Учество во научноистражувачки проекти:

Македонски дијалектен атлас

Толковен речник на македонскиот јазик

Монографии:

Кривопаланечкиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 42, Скопје 2004

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Називите за велосипед во македонските говори, Во: Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 341-349.

За некои аспекти на допирот на два акцентски модели во Кривопаланечко-Кратовско, Во: Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 245-250.

Од роднинската терминологија во македонскиот дијалектен јазик, Во: Ареална лингвистика - теории и методи, МАНУ, Скопје 2005, 297-306.

Некои називи за некрвно сродство во македонските дијалекти, Во: Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008, 277-290.

Традицијата во именувањето на роднинските односи, Во:

ЏВИИ меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Македонски фолклор, Скопје 2009.