Krste-Misirkov

м-р Катица Топлиска-Евроска


Датум и место на раѓање: 6. 08. 1972 год., Штип

Интернет адреса:

katicatopliska@yahoo.com

katicatopliska@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен соработник - доцент 

Потесна област на научноистражувачки интерес:

современ македонски јазик; лексикологија и лексикографија

Постдипломски студии:

Предлогот в(о) во современиот македонски јазик, Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Учество во научноистражувачки проекти:

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи

Толковен речник на македонскиот јазик

Монографии:

Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В (Р-С), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Околу називите на малопродажните објекти, Литературен збор ЏЛИИ (1996), 5-6, Скопје 1996, ---

За употребата на предлозите во административниот функционален стил, Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000

Околу валентноста на глаголот при употребата на предлогот за, Во: Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2001

За семантичкото гнездо во чија основа се глаголите седи-седне-седнува, Во: Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997

Кон прилошките определби во зборникот, Во: Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин, Јазикот наш денешен кн. 2, Скопје 2000

Предлогот в(о) во административниот функционален стил, Во Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006

За вторичните значења на предлогот в(о), Во Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик ,,Крсте Мисирков" кн. 54, Скопје 2009

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература (член 2009-)