Krste-Misirkov

д-р Мери Цубалевска

Датум и место на раѓање: 11. 03. 1962 год.

Интернет адреса:

m.cubalevska@g-mail.com

m.cubalevska@imj.ukim.edu.mk

Научно звање:

научен советник/редовен професор

Потесна област на научноистражувачки интерес:

палеославистика, црковнословенски јазик, историска лексикологија и лексикографија, историско зборообразувањеДокторска дисертација: Ваташкиот минеј (со посебен осврт на лексиката), Скопје 2007, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Постдипломски студии: Лексиката на коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир,  Скопје 1993, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група македонски јазик

Учество во научноистражувачки проекти:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. 1, Скопје 2006, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А-Б, Скопје 2006 (група автори).

Лексиката на поетските творби на Климент Охридски

Византиските културни и јазични модели кај јужните Словени: рецепција и трансформација, (2012-2013) со Р. Бугарија под раководство на д-р Емилија Црвенковска од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

 Дигитализација на текстот на  Охридскиот апостол од картотеката на Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, одобрен и финансиран од Министерството за култура при владата на РМ, (одговорна за реализација).

 

Главен истражувач:

Дигитализација на текстот на  Охридскиот апостол од картотеката на Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, одобрен и финансиран од Министерството за култура при владата на РМ, (одговорна за реализација).

Монографии:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. 1, Скопје 2006, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А-Б, Скопје 2006 (група автори).

Ваташкиот минеј (со посебен осврт на лексиката), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 60, Скопје 2008, 337.

Лексиката на коментарот кон Погодиновиот псалтир, Скопје 2013, 294, (со Л. Макаријоска).

Правопис на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2016 (група автори).

 

Научни трудови во списанија, зборници:

Нормализацијата на еровите во туѓата лексика, Во: Советување за работата врз редакциските речници на југословенските центри, Скопје 1989, 51-55 (со М. Аргировски).

Григоровичевиот псалтир, Културен живот, XXXIV, 1-2, Скопје 1989,   25-26.

Коментарот на псалтирот и зачетоците на средновековната лексикографија, Вo: Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 169-175.

Белешки за Погодиновиот псалтир, Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 169-176.

Лексичкото богатство на коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Македонски јазик, XLII‑XLIV, Скопје 1998, 371‑378

Зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Вo: Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008, 197-204 (со Л. Макаријоска)       

Ретките зборови во Ваташкиот минеј, Вo: XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2005, 415-424 (со Л. Макаријоска)

За Ваташкиот (празничен) минеј од 1453 год., Македонски јазик, LVIII, Скопје 2007,

Пролошките читања во Ваташкиот минеј, Кирилометодиевистика 4, Скопје 2007

Записите во Ваташкиот минеј,  Литературен збор, 4-6, Скопје 2007,  17-24.

Лексичките и зборообразувачките особености во Ваташкиот минеј, Литературен збор, 4-6, Скопје 2007.

Белешки за лексичките слоеви во Ваташкиот минеј, Македонски јазик LX (2009), Скопје 2009, 195-200.

За глаголскиот систем во Ваташкиот минеј, Македонски јазик LXI, 2010, Скопје (во печат).

Лексичките и зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Зборник на реферати од Меѓународниот македонистички собир одржан на 30 август–1 септември 2008 година во Охрид.

Местото на Ваташкиот минеј во македонското ракописно наследство, реферат во печат од научниот собир Македонскиот јазик во историски и во современ контекст, 25-26 февруари, Скопје 2010.

Пролошките читања во Ваташкиот минеј, Кирилометодиевистика 4, Скопје 2008, стр.51-60.

За Ваташкиот (празничен минеј) од 1453 година, Македонски јазик LVIII-LIX  (2007-2008), Скопје 2008, стр.121-137.

Записите во Ваташкиот минеј, Литературен збор LVI, 1-3, Скопје 2008, стр.13-17.

Основните карактеристики на лексичкиот фонд на Ваташкиот минеј, Зборник на реферати од Меѓународниот македонистички собир во рамките на манифестацијата 2008 – Година на македонскиот јазик, Охрид 30 август – 1 септември 2008 година, Скопје 2010, с. 405-410.

За глаголскиот систем во Ваташкиот минеј, Македонски јазик LXI, Скопје 2010, с.173-179.

Називите од областа на растителниот и на животинскиот свет во коментарот кон Погодиновиот псалтир, Македонски јазик LXI, Скопје 2010, с. 117-131,( со Л. Макаријоска).

Јазичните особености на Григоровичевиот псалтир, Литературен збор, 1-3, Скопје 2010,  с.65-70.

Кон именувањето на атмосферските и природните појави во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Литературен збор, 1-3, Скопје 2010, с.17-27, (со Л. Макаријоска).

Зборообразувачките тенденции во коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Кирилометодиевистика 6, Скопје 2010, с.17-33, (со Л. Макаријоска).

Лексичкиот фонд на коментарот кон Погодиновиот псалтир, Македонистика 11, Скопје 2012, с.223-265, (со Л. Макаријоска)

Ваташкиот минеј во македонското ракописно наследство, Зборник на реферати од научниот собир „Македонскиот јазик во историски и во современ контекст“, 25-26 февруари, Скопје 2010, (во печат).

Лексичките и зборообразувачките особености на Шафариковиот триод, Зборник на реферати од Меѓународен научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“, Охрид, 4-7 ноември 2010,  Скопје 2011.

Глаголската префиксација во Ваташкиот минеј, Македонски јазик LXIII, Скопје 2012, с. 187-196.

Глаголската полипрефиксација во Ваташкиот Минеј, Киролометодиевистика 7 , Скопје 2013, 51-58.

Српското јазично влијание во Ваташкиот минеј, Зборник на реферати од Меѓународниот научен собир „Битола- тема за културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р.Србија, Битола, 21-22 октомври 2011, Битола 2012, с.287-290.

Глаголската полипрефиксација во Ваташкиот минеј, Киролометодиевистика 7 , Скопје 2013, 51-58.

Српското јазично влијание врз македонското ракописно наследство, Зборник на реферати од Меѓународниот научен собир „Битола-тема за културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р.Србија“, Битола, 31 мај до 1 јуни 2013, Битола 2014, 497-503.

Кон фонетските и правописните особености на Погодиновиот псалтир, Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски, по повод 1150 години од Моравската мисија и словенскта писменост, Охрид 3-4 октомври 2013, Скопје 2014.

За лексиката на Охридскиот апостол, Македонски јазик LXVI, Скопје 2015, 91-100.

Лексиката на апостолите (со посебен акцент на Охридскиот апостол), Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски, одржан на 2-3 јули, Скопје 2015, Скопје 2016, 81-89.

Српското јазично влијание во тетовскиот говор, Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р. Србија, 30-31 октомври, Битола 2015, Битола 2016.

Придонесот на коментираните псалтири за црковнословенската лексикографија, Зборник на трудови од меѓународниот научен собир „Лексикологијата и лексикографијата – мостови меѓу јазиците, одржан на 28 февруари – 2 март, Битола 2014, Скопје 2016, с. 195-203.

За црковнословенската лексика во македонскиот јазик, Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесеттогодишнината од раѓањето, Скопје 2016, с.301-309.

Аспекти на проучување на старословенската лексика , Прва меѓународна научна конференција „Филологија, култура и образование, 18-19 март, Штип 2016 година, с. 1079-1088.

Архаизирање на јазикот во творештвото на Михаил Ренџов, Зборник на реферати од меѓународната научна конференција „Мисирков – предизвик за нови проучувања во науката, Струмица, 2 и 3 ноември 2016, (во печат).

Јазичните особености кај споредните писци на Ваташкиот минеј, Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“, 14-15 април 2016 година, Скопје 2016, с.286-296.

За употребата на турцизмите во современата македонска литература, Зборник на реферати од XLIII меѓународна научна конференција, 25-26 јуни 2016 година, Охрид, (со Л. Макаријоска), Скопје 2017, с.184-198.

Лексичкото богатство на коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, стр. 1153–1158. Скопје 2016: МАНУ.

За Ваташкиот (празничен) минеј од 1453 година, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), т.2, стр. 1171–1185. Скопје 2016: МАНУ.

Кон лексиката на Охридскиот апостол, Зборник на реферати од меѓународната научна конференција „ Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“ , Скопје, 21-22 ноември2013, (во печат).

Турцизмите во творештвото на Петре М. Анреевски“, Зборник на реферати од меѓународен научен собир „На почетокот бече збор“, Струга, 9-10 мај 2017 година, (во печат).

Македонско-српските јазични врски во XV век (одразени во јазикот на споредните писци на Ваташкиот минеј), Зборник на трудови од VII меѓународниот научен собир „Врските меѓу Република Македонија и Република Србија низ вековите и денес, Битола 19-20 мај 2017. (во печат)

Улогата на молитвите во лекувањето (според македонските црковнословенски текстови“, (со Л.Макаријоска). Зборник на реферати од Историја на медицината со меѓународно учество, Скопје, 18-19 април 1913, (во печат).

 

 

 

 

 

 

 

Учество на научни собири во земјата и во странство:

Prv nau~en sobir na mladi makedonisti, со рефератот "Komentarot na psaltirot i za~etocite na srednovekovnata leksikografija", Skopje maj 1992.

Vtor nau~en sobir na mladi makedonisti, со рефератот "Bele{ki za Pogodinoviot psaltir",Skopje 24-26 maj 1995.

Nau~en sobir Makedonskiot jazik Minato-sega{nost-idnina, со рефератот "Zboroobrazuva~kite osobenosti na Vata{kiot minej", Skopje 2003 ( so L. Makarijoska).  

XXXI  nau~na konferencija na seminarot za makedonski jazik, со рефератот "Retkite zborovi vo Vata{kiot minej, Ohrid 16-17 avgust 2004, (so L. Makarijoska).

Научен собир „Македонскиот јазик во историски и во современ контекст“,со рефератот „Ваташкиот минеј во македонското ракописно наследство“,  25-26 февруари, Скопје 2010.

Меѓународен  македонистички собир во рамките на манифестацијата 2008 – Година на македонскиот јазик, Охрид 30 август – 1 септември 2008 година, со рефератот Лексичките и зборообразувачките особености во Ваташкиот минеј.

Научен собир „Македонскиот јазик во историски и во современ контекст“,со рефератот „Ваташкиот минеј во македонското ракописно наследство“,  25-26 февруари, Скопје 2010.

Меѓународен научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“, Охрид, 4-7 ноември 2010, со рефератот „Лексичките и зборообразувачките особености на Шафариковиот триод“, (со Л. Макаријоска).

Меѓународниот научен собир „Битола- тема за културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р.Србија, Битола, 21-22 октомври 2011, со рефаратот Српското јазично влијание во Ваташкиот минеј.

Научен собир „Македонскиот јазик во историски и во современ контекст“,со рефератот „Ваташкиот минеј во македонското ракописно наследство“,  25-26 февруари, Скопје 2010.

Меѓународен научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“, Охрид, 4-7 ноември 2010, со рефератот „Лексичките и зборообразувачките особености на Шафариковиот триод“, (со Л. Макаријоска).

Меѓународен научен собир „Битола-тема за културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р.Србија“, Битола, 31 мај до 1 јуни 2013, со рефератот „Српското јазично влијание врз македонското ракописно наследство“.

Историја на медицината со меѓународно учество, Скопје, 18-19 април 1913, со рефератот, „Улогата на молитвите во лекувањето (според македонските црковнословенски текстови“, (со Л.Макаријоска).

Меѓународен научен собир „Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски, по повод 1150 години од Моравската мисија и словенскта писменост, Охрид 3-4 октомври 2013, со рефератот, Фонетските промени во коментарот кон Погодиновиот псалтир“.

Меѓународна научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, Скопје, 21-22 ноември 2013, со рефератот „Кон лексиката на Охридксиот апостол).

Прва меѓународна научна конференција „Филологија, култура и образование со рефератот  „Аспекти на проучување на старословенската лексика“, 18-19 март, Штип 2016 година.

Меѓународна научна конференција „Мисирков – предизвик за нови проучувања во науката, Струмица, 2 и 3 ноември 2016 со рефератот „Архаизирање на јазикот во творештвото на Михаил Ренџов“.

Меѓународниот научен собир „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“, 14-15 април 2016 година, Скопје, со рефератот „Јазичните особености кај споредните писци на Ваташкиот минеј“.

Меѓународен научен собир „Битола-тема за културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р.Србија“, Битола, 31 мај до 1 јуни 2013, со рефератот „Српското јазично влијание врз македонското ракописно наследство“.

Историја на медицината со меѓународно учество, Скопје, 18-19 април 2013, со рефератот „Улогата на молитвите во лекувањето (според македонските црковнословенски текстови“, (со Л.Макаријоска).

Меѓународен научен собир „Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски, по повод 1150 години од Моравската мисија и словенскта писменост, Охрид 3-4 октомври 2013, со рефератот „Кон фонетските и правописните особености на Погодиновиот псалтир“.

Меѓународен научен собир „Лексикологијата и лексикографијата - мостови меѓу јазиците“, Битола, 28 февруари-2 март 2014, со рефератот „ Придонесот на коментираните псалтири за црковнословенската лексикографија“.

Меѓународна научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, Скопје, 21-22 ноември 2013, со рефератот „Кон лексиката на Охридскиот апостол“.

Меѓународниот научен собир „Афирмација,продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р. Србија, Битола, 30-31 октомври, со рефератот „Српското јазично влијание во тетовскиот говор“.

Меѓународен научен собир „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“, Скопје, 14-15 април 2016 година, со рефератот „ Јазичните особености кај споредните писци на Ваташкиот минеј“.

Меѓународен научен собир „На почетокот беше збор“, Струга, 9-10 мај 2017 година, со рефератот „Турцизмите во творештвото на Петре М. Анреевски“.

Меѓународен научен собир  „Врските меѓу Република Македонија и Република Србија низ вековите и денес, Битола 19-20 мај 2017 година, со рефератот „Македонско-српските јазични врски во XV век (одразени во јазикот на споредните писци на Ваташкиот минеј)“.

Меѓународната научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“, Скопје, 15-16 ноември 2017 година, со рефератот „Грцизмите во Ваташкиот минеј“.

 

Прикази и хроники:

 

Индекс кон Речникот на македонските библиски ракописи, Културен живот, бр. 9-10, Скопје 1985.

Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета” МЈ, XLII‑XLIV (1991-1993), Скопје 1998, 444-448.

Нов Прилог од историјата на македонскиот јазик (м-р Лилјана Макаријоска, “Радомиров псалтир”), ЛЗб, 5-6, Скопје 1998, 122-125.

Лилјана Макаријоска, Радомиров псалтир“, МЈ, XLVIII-L (1997-1999), Скопје 2000, 373-377.

40 години од донесувањето на македонската азбука и правопис, Универзитетски весник, 5-6, Скопје 1985.

Научен собир “Кирилометодиевскиот (старословенскиот) период и кирилометодиевската традиција во Македонија, Културен живот, 9-10, Скопје 1985.

Емилија Црвенковска, Лилјана Макаријоска, Орбелски триод, Стари текстови, кн. X, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 2010, 394, Кирилометодиевистика 7, Скопје 2013, 187-192.

Нов прилог кон македонската палеославистика, Македонски јазик LXIV, Скопје 2013.

Втора книга од едицијата за Григоровичевиот паримејник, Кирилометодиевистика 8, Скопје 2014, 157-161 (со Лилјана Макаријоска). 

Членство во научни и други професионални асоцијации:

Настава:

Во рамките на вториот циклус  студии Македонистика со комуникологија - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје од учебната 2011-2012 е вклучена во наставата со предметите: Методологија на лингвистичките и антрополошките проучувања, Зборообразување, Историско зборообразување и Споредбено зборообразување на словенските јазици. Во рамките на вториот циклус  студии Македонистика со комуникологија - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје (двегодишни) од учебната 2017/2018 ќе биде вклучена во наставата со предметите: Историја на македонскиот јазик,  Аспекти и методи во проучувањето на старословенската лексика и  Јазикот и лексиката на македонските црковнословенски ракописи.

Во рамките на третиот циклус  студии Македонистика, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје е вклучена во наставата со предметот Методологија на семантиката и историска лексикологија.

Од учебната 2006−2007 на покана од Државниот универзитет во Тетово, Тетово е вклучена во наставата на истиот како предметен професор по предметите: Лингвостилистика на македонскиот јазик, Зборообразувањето во македонскиот јазик и Споредбена граматика на словенските јазици, а од учебната 2013/2014 и со предметите: Психолингвистика и Социолингвистика.

Во рамките на  вториот циклус студии Македонски јазик на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, Тетово е вклучена во наставата со предметите: Македонскиот јазик меѓу балканските јазици, Социолингвистика и Проучување на македонското ракописно наследство.

Општествени и професионални должности: 

Член во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје, два мандата.

Заменик-претседател на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје (2017-

Вршител на должност директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков” –Скопје, од 15.9.2014 година до 23.1.2015 година.

Член е на Организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“, Скопје, 15-16 ноември 2017.

Член е на Редакцискиот одбор на списанието Македонистика, еден мандат.

Член е на Редакцискиот одбор на списанието Македонистика (2017-

Член  на комисијата за изработка на Правилник за издавачка дејност на Институтот.

Член на Комисијата за акредитација на вториот циклус  студии Македонистика со комуникологија - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје (двегодишни).

Член е на комисијата за вториот циклус  студии Македонистика со комуникологија - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје (двегодишни).

Ментор е на повеќе од 20 дипломски трудови и член на повеќе од 30 комисии за одбрана на дипломски трудови на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, Тетово.

Член на повеќе комисии при одбрана на еден докторски труд: м-р Михајло Марковиќ „Прeемственост на лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски“ и неколку магистерски трудови: Жаклина Ѓорѓиоска „Реализацијата на јазичните содржини по предметот македонски јазик и литература во средното образование (состојби и перспективи“,  Ѓоргиоска, Антоанета Богданоска „Интеркултурната комуникација во една мултиетничка средина (Гостивар и Гостиварско), Филип Белчев „Критичка анализа на дискурсот на социјалните мрежи (низ примерите од Фејсбук)“, Софија Радиќ „Критичка анализа на дискурсот на спортските натпревари во Република Македонија“, Михајло Марковиќ „Слепченски патерик (лингвистичка анализа)“, Даниела Филкова „Јазичните особености на средношколската младина во Тетово (со посебен акцент на лексиката“.

На барање на Министерството за образование и наука на Р. Македонија беше ангажирана (во период од една година)  како ментор во изучувањето на македонскиот јазик на м-р Луо Јун од Н. Р. Кина. Била член на рецензентски комисии за избор на наставно-научни звања, рецензент на неколку монографии, како и рецензент на оригинални научни трудови во списанијата Македонски јазик и Македонистика во издание на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

Член на Организацискиот одбор на тркалезната маса „Кон македонските граматики“, како и учесник на истата, Македонско село-Нерези. Била учесник  на неколку јазични работилници во рамките на докторските студии по Македонистика, како и учесник на неколку тркалезни маси и др. Наслов на работилниците: м-р Михајло Марковиќ„Врските меѓу лексиката на македонските (црковно) словенски текстови и народниот писмен јазик во световните текстови од првата половина на XIX век и Oценка и дискусија на анализите и на резултатите од анализите на докторскиот труд на Михајло Марковиќ“; м-р Дијана Петровска „Гласовите /ќ/ и /ѓ/ во градскиот тетовски говор, споредба на состобата во современиот македонски јазик“ и „Лексиката од областа на ткаењето во тетовскиот говор“.