Krste-Misirkov

Катица Трајкова


Датум и место на раѓање: 2. 8. 1966, Скопје

Интернет адреса:

katicatrajkova@yahoo.com

Научно звање:

научен советник/редовен професор

Потесна област:

лексикологија, лексикографија, семантика, старословенски јазик, црковнословенски јазик, македонски јазик

Докторска дисертација:

Nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“

Постдипломски студии:

Лексиката во Станиславовиот пролoг, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“, група македонски јазик и јужнословенски книжевности

Учество во научноистражувачки проекти:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција

Фонетско-фонолошки истражувања во македонскиот и во словенечкиот јазик

Дигитализација на текстот на Радомировото евангелие од Картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (главен истражувач)

Дигитализација на текстот на Верковиќевиот апостол од Картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, стр. 50r – 99v (главен истражувач)

Студиски престои:

март 1998, 2000, 2004, 2005 – Курс по општа лингвистика Vilém Mathesius, Прага, Чешка.

Монографии:

Лексиката на Станиславовиот пролог, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 34, Скопје 2002.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. I, Вовед, A-Б, Скопје 2006 (група автори).

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 8, v - vitanija, св. 9, vitasii - v7ediniti (s3), Скопје 2008 (група автори).

Nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 57, Скопје 2008.

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 11, v7zm7ysliti - v7sklan5ti s3, Скопје 2013 (група автори).

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 12, v7sklasti - v7ysok7, Скопје 2016 (група автори).

Македонска енциклопедија, МАНУ, т. 2, Скопје 2009, стр. 1416.

Правопис на македонскиот стандарден (литературен) јазик

Правопис на македонскиот стандарден (литературен) јазик (второ издание) www.pravopis.mk

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 12, v7sklasti - v7ysok7, Скопје 2016 (група автори).

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник Рибарова З., т. II, св. 13, v7ysok7 - vUs7, Скопје 2018 (група автори).

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

Деривација на именките од категоријата Називи на орудија (средства) за вршење на дејства во македонските црковнословенски ракописи, Кирилометодиевистика 3, Скопје 2006, стр. 127–134.

Кон категоријата nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови, Riječ, časopis za filologiju, s. 3, god.12, Rijeka 2006, стр. 65–74.

За категоријата називи на орудија (средстава) за вршење дејства во македонските црковнословенски текстови, Македонски јазик LVII 2006, Скопје 2007, стр. 171–181.

Називи на пијалаци во црковнословенските текстови од македонска редакција, Riječ, časopis za filologiju, g. 15, sv.1, Rijeka 2009, стр. 136–143.

Несловенската лексика во категоријата nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи, Riječ, časopis za filologiju, g. 15, sv.1, Rijeka 2009, стр. 144–150.

Садовите во црковнословенските текстови како дел од материјалната култура, Филолошки студии, 2008, htp://philologicalstudies.org

Именувањата на исцелителите во македонските црковнословенски ракописи; Зборник на трудови, Штип 2008, стр. 253–259.

Синтагматски именувања на орудијата за измачување во македонските црковнословенски текстови, Кирилометодиевистика 5, Скопје 2009, стр.81–86.

Категоријата Nomina instrumenti во македонските црковнословенски текстови, Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина, Скопје 2008, стр. 191–196.

Ретките лексеми од категоријата nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи, Зборник на филолшкиот факултет посветен на д-р Кирил Конески, Скопје 2009 год. стр. 31–38.

За ретките грцизми во категоријата номина инструменти во македонските црковнословенски ракописи, Riječ, časopis za filologiju, g. 16, sv. 1, Rijeka 2010, стр. 161–166.

За глаголскиот префикс v7- и неговите паралели во македонските црковнословенски ракописи Македонски јазик г. LX, Скопје 2009, стр. 179–182.

Од префиксната глаголска синонимија во македонските црковнословенски ракописи, XXXVI Научна конференција одржана на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 24–25 август 2009, Скопје 2010, стр. 121–126 (коавтор со Н. Андријевска).

Синтагматски именувања на титули, должности, професии и нивни вршители во црковнословенските ракописи, Кирилометодиевистика 6, Скопје 2010, стр. 41–45.

Описите на светците во пролозите, Меѓународен Македонистички собир (во рамките на манифестацијата 2008 – Година на македонскиот јазик), Реферати од научниот собир одржан 29–31 август 2008 г. во Охрид, Скопје 2010, стр. 377–383.

Источнословенското влијание во Станиславовиот пролог, Македонско-украинска научна конференција, 1–3 октомври, Штип 2010.

Nomina instrumenti во македонските црковнословенски ракописи како дел од материјалната култура, Спектар, кн. 57, Скопје 2011, стр. 26–33.

За глаголската антонимија во македонските црковнословенски ракописи, XXXVIII Научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 14–15 јули 2011, Скопје 2012, стр. 331–337. со меѓународен редакциски одбор

За книжевните школи во средновековна Македонија. Историја, г. XLVII, бр. 1., Здружение на историчарите на Република Македонија, (Journal of history, year XLVII, No 1, Association of the Historians of the Republic of Macedonia), Скопје 2012, стр. 137–143.

Станиславовиот пролог и неговите лексички особености, Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Р Македонија и Р Србија, Зборник на трудови, Битола 2012 год., стр. 363–369.

Ретките лексеми од тематското поле „воена лексика“ во македонските црковнословенски текстови, Cutura/Култура, меѓународно списание за културолошки истражувања, г. III, бр. 4, Скопје 2013, стр. 221–226.

Лексиката на Станиславовиот пролог во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, во: Зборник радова: Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, стр. 347–355.

Византиски номинации на титули на должности и функции во македонскит црковнословенски текстови, Македонија и Балканот во византискиот комонвелт, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум „Денови на Јустинијан I“, Скопје 18–19 септември 2013, Скопје 2014, стр. 214–218, достапно на: www.univerzitetevro-balkan/docs/justinijan.

Називи на политички, општествени и воени функции во македонските црковнословенски ракописи, Македонски јазик г. LXVI, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2015, стр. 101–107.

Византиското влијание во орнаментиката на ракописите од Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустинијан I“, уред. Митко Б. Панов, Скопје, 17–18 октомври 2014, Скопје 2015, издавач: Универзитет „Евро-Балкан“, Скопје, стр. 239–250.

За употребата на правописните знаци, XLII меѓународна научна конференција на XLVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13 – 27 јуни 2015 г., Скопје 2016, стр. 55–68. (коавторство)

Кон категоријата Nomina instrumenti (македонски-полски паралели), Осма македонско-полска меѓународна конференција, „Македонија и Полска во модернизациските процеси во XIX – XXI век: историја – политика – јазик – култура – литература“, 26–27 мај 2015, Скопје.

За орнаментиката во Радомировото евангелие, Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од раѓањето, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, Скопје 2016, стр. 276–283.

Лексичките особености на Станиславовиот пролог, Епоха Свети Климент Охридски (јубилејно издание, 916–2016), ред. акад. Георги Старделов (претседател), акад. Ѓорги Поп-Атанасов, проф. д-р Димитар Пандев. т. 1, стр. 1165–1170. Скопје: МАНУ, 2016.

За иницијалите во Радомировото евангелие, Филолошки студии 2016, т. 1, стр. 55–67. www.philologicalstudies.org

Мотивите на иницијалите во Радомировото евангелие, Меѓународна научна конференција „Мисирков – предизвик за нови проучувања во науката“, Струмица, 2 и 3 ноември 2016 г. (во печат).

За орнаментиката во евангелијата во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, собир: „Денови на Благоја Корубин“, тема на конференцијата: На почетокот беше збор (во печат).

За тератолошките мотиви во евангелијата во речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, Славистички студии бр. 18, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ – Скопје, Скопје 2018, 213–222.

За илуминациските стилови во македонските средновековни ракописи, (во печат).

О декорацији Добромировог јеванђеља, Наука без граница 2: Увиди и изазови – Међународни тематски зборник, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2018, 253–262.

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член на редакцијата на списанието Македонски јазик (2010–2014)

Член на Комисијата за полагање испит за лектор (2013–2015)

Член на Комисијата за верификување на лекторскиот испит

Член на редакцијата на списанието Литературен збор (2015–)

Член на МИД (Македонско истражувачко друштво)

Член на Комисијата за полагање испит за лектор (2018–)