д-р Борче Арсов


Датум и место на раѓање: 18.9.1984, Белград, Р Србија

Интернет адреса:

borce_arsov@yahoo.com

Научно звање:

научен соработник/доцент

Потесна област:

историја на македонскиот јазик

aaaaaaaaa

Докторска дисертација:

Постапки на стилизација на морфолошко, зборообразувачко и на лексичко рамниште во Кониковското, Кулакиското и во Бобошчанското евангелие (споредби), Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 2015

Постдипломски студии:

Морфологија на именските зборови во Кониковското евангелие (1852) во споредба со Кулакиското евангелие (1860), Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 2011

Високо образование:

Дипломиран филолог по македонски и словенечки; Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошкиот факултет Блаже Конески – Скопје, 2008.

Учество во домашни и странски научноистражувачки проекти:

• HALS Field trip 2015: Central Balkans (the region around lakes Ohrid and Prespa, in Macedonia, Albania, and Greece. The trip took place from 31 May to 14 June along the itinerary Skopje – Struga – Sveti Naum – Korça – Kastoriá – Flórina – Bitola – Ohrid – Skopje, with field work also in Resen, Asamati, Boboshtica, Voskopoja, and Pustec) – Проект-соработка меѓу Универзитетот во Хелсинки, Финска и Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија - Languages Meet Workshop (1.6.2015, Струга, Р Македонија) - HALS Workshop 4. Language ecologies: The Balkans and beyond” (12–13.3.2015, Хелсинки, Р Финска

• The Konikovo Gospel / Кониковско евангелие Bibl. Patr. Alex. 268, 2007–2008 – Проект-соработка меѓу Универзитетот во Хелсинки, Финска и Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија

• Јазикот на електронските медиуми на национално ниво во Република Македонија, 2010 – Проект на советот за радиодифузија на Р Македонија (учество во проектот: дел од организација, координатор)

• Светски денови на словенечката литература, (Svetovni dnevi slovenske literature), 2016 – Проект на Центарот за словенечки јазик како втор/странски јазик – Љубљана, Р Словенија (на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје) (учество во проектот: дел од организација, преведувач)

• Светски денови на словенечкиот филм (Svetovni dnevi slovenskega filma), 2005 - Проект на Центарот за словенечки јазик како втор/странски јазик – Љубљана, Р Словенија (на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (учество во проектот: дел од организација, преведувач)

• Преведување на словенечки текстови (Prevajanje slovenskih besedil), 2004 – Проект на Центарот за словенечки јазик како втор/странски јазик – Љубљана (на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (учество во проектот: дел од организација, преведувач)

Студиски престои:

• Мастер-студент на размена (преку ЦЕПУС-програмата (CEEPUS)) на Институтот за славистика на Универзитетот „Карл Франц“ во Грац, Р Австрија, 1 април – 1 мај 2011 г.

• Меѓународна летна школа за српски јазик, култура и историја ,,Научимо српски“, Универзитет во Нови Сад, Р Србија, 14 јули – 4 август 2007 г.

• 42 Семинар за словенечки јазик, литература и култура, Универзитет во Љубљана, Р Словенија, 3 – 14 јули 2006 г.

• Студент на размена на Педагошкиот факултет при Универзитетот во Марибор, Р Словенија, октомври – декември 2004 г.

• 40 Семинар за словенечки јазик, литература и култура, Универзитет во Љубљана, Р Словенија, 5 – 16 јули 2004 г.

Монографии:

• Постапки на стилизација на морфолошко, зборообразувачко и на лексичко рамниште во Кониковското, Кулакиското и во Бобошчанското евангелие (споредби) (докторска дисертација). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2015.

• Морфологија на именските зборови во Кониковското еванглеие (1852) во споредба со Кулакиското евангелие (1860) (магистерски труд). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2011.

• The Konikovo Gospel / Кониковско евангелие Bibl. Patr. Alex. 268“ (во коавторство со фински и македонски научници, под редакција на Јоуко Линдстет, Људмил Спасов, Јухани Нуорлуото), Хелсинки, 2008.

Научни трудови во списанија, зборници:

• B. Аrsov 2017: Стилизацијата во насока кон проширување на дијалектната база во Кониковското, Кулакиското и во Бобошчанското евангелие. Во Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika. Marko Jesenšek (ur.), 315–327 Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

• B. Arsov 2016: On some lexical archaisms in the Boboshtica Gospel and the Boboshtica dialect. Во Slavica helsingiensia 49. In Search of the Center and Periphery: Linguistic Attitudes, Minorities, and Landscapes in the Central Balkans. Maxim Makartsec & Max Walström (eds.), 125–136. Helsinki: University of Helsinki.

• Б. Арсов 2016: Бележењето на редукцијата на неакцентираните вокали во Кулакиското и во Трлиското евангелие во споредба со Кониковското евангелие. Во Зборник на трудови од Осмиот научен собир на млади македонисти (16–18 мај, 2013), 13–26. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Б. Арсов 2016: Паралели во однос на удвојувањето на директниот и на индиректниот предмет меѓу словенечкиот резиски дијалект и некои македонски периферни дијалекти. Во Зборник на трудови од Седмиот научен собир на млади македонисти (14–16 октомври, 2010), 11–21. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Љ. Спасов, Б. Арсов, Е. Бандиловска-Ралповска, М. Петрушевска 2016: Јазикот и идентитетот – истражување на современото гледиште спроведено врз примерот на тројца зборувачи на македонскиот јазик од Бобошчица (Boboshticë) и од Шестево (Sidirochori). Во Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од раѓањето, 219–229. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• B. Arsov 2015: A few examples of stylization in the Konikovo, Kulakia and Boboshchica Gospels. Во рамки на Languages Meet Workshop (1.6.2015, Струга, Р Македонија) (предавање).

• Б. Арсов 2015: Постапки на стилизација на морфолошко, зборообразувачко и на лексичко рамниште во Кониковското, Кулакиското и во Бобошчанското евангелие (споредби) (докторска дисертација). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Lj. Spasov, B. Arsov, M. Petrushevska, E. Ralpovska 2015: Language and identity – historical perspectives on a case study of two Macedonian language speakers from Boboshchitsa (Boboshticë) and Kostur (Kastoria). Во рамки на “HALS Workshop 4. Language ecologies: The Balkans and beyond” (12–13.3.2015, Хелсинки, Р Финска) (предавање).

• Б. Арсов 2011: Морфологија на именските зборови во Кониковското еванглеие (1852) во споредба со Кулакиското евангелие (1860) (магистерски труд). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Б. Арсов 2011: Македонската азбука и Кониковското евангелие (1852) / Das mazedonische Alphabet und das "Evangelium von Konikovo" Предавање одржано на 12.4.2011 на Institut für Slawistik a.d. Karl-Franzens-Universität Graz Ästhetik des Stils (B/K/S). Објавено на Интернет: Borce_Arsov.html

• Љ. Спасов, А. Љ. Спасов, Б. Арсов 2011: Македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во Зборник на трудови од научниот собир „Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик. Јазикот и идентитетот“, 27–35. Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“.

• Б. Арсов 2010: Споредба на морфолошки и лексички план на неколку примери од Кониковското и Кулакиското евангелие. Во Зборник на трудови од Шестиот научен собир на млади македонисти (18 – 20 декември, 2008), 105–122. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Љ.Спасов, Б. Арсов, К. Митиќ 2010: Јазикот на електронските медиуми на национално ниво во Република Македонија — Фонетско-фонолошко (функционално) рамниште; правопис и правоговор. Во Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Том 44–46, 61–76. Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“.

• Б. Арсов 2010: Приказ „The Konikovo Gospel / Кониковско евангелие Bibl. Patr. Alex. 268“. Во Годишен зборник, книга 36, 491–494. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Б. Арсов 2010: Хроника „VII научен собир на млади македонисти (14.10. – 16.10.2010)“. Во Годишен зборник, книга 36, 525–524. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• М. Каранфиловски, Љ. Спасов, Б. Арсов 2010: Врски меѓу Кониковското евангелие и ениџевардарскиот говор. Во Реферати од научниот Меѓународен македонистички собир (29–31 август 2008), 167–175. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• К. Јанкула (редакција: Љ. Спасов, Б. Арсов) 2009: „Поезија и проза од мојот крај (Долна Преспа, Република Албанија)“. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

• Љ.Спасов, Б. Арсов 2009: „Јазикот на другиот“ – за почит или за омраза. Во Утрински весник, број 3095. Скопје.

• Lj. Spasov, M. Karanfilovski & B. Arsov 2008: The Dialect of the Konikovo Gospel in Comparison with the Enidže Vardar Dialect. Во The Konikovo Gospel / Кониковско евангелие, 313–324. Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters.

• Lj. Spasov & B. Arsov 2008: Review of Morphology and the Function of Morphological Categories in the Konikovo Gospel. Во The Konikovo Gospel / Кониковско евангелие, 325–362. Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters.

• Љ.Спасов, Б. Арсов, К. Митиќ 2008: Јазикот на електронските медиуми на национално ниво во Република Македонија - Проект на советот за радиодифузија на Р Македонија.

Образовна дејност:

• Лектор по македонски јазик на 51. Летна школа по македонски јазик, литература и култура во Охрид на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје), 16 јуни – 1 јули 2018.

• Лектор по македонски јазик на 50. Летна школа по македонски јазик, литература и култура во Охрид на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура култура (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје), 17 јуни – 2 јули 2017

• Лектор по македонски јазик во Париз, Р Франција (ИНАЛКО - Париз / INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France), октомври 2015 – август 2018.

• Демонстратор по предметите Современ македонски јазик 1, 2 и 3, Македонски јазик и новинарска стилистика и Македонски јазик и стилистика на групите по новинарство и по односи со јавноста (Правен факултет ,,Јустинијан I“ - Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“), декември 2009 – октомври 2015.

• Демонстратор по предметот Фонетика и лингвистика на групата по логопедија (Медицински факултет – Скопје (Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“), февруари 2010 – септември 2011.

• Професор по словенечки јазик („Македонски и славистички јазичен центар“ – Скопје), декември 2008 – јули 2009.

• Лектор по македонски јазик – за група студенти на размена од Р Словенија (Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ – Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“), октомври 2008 – декември 2008.

• Демонстратор по предметите Историска граматика на македонскиот јазик, Историја на македонскиот јазик, Развој на македонскиот писмен јазик, Современ македонски јазик и Граматика на македонскиот јазик (Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ – Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“), октомври, 2007 – октомври, 2010.

• Демонстратор по предметот Современ македонски јазик 2 на групата по новинарство (Правен факултет ,,Јустинијан I“ - Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“), февруари 2007 – јуни 2007.