Krste-Misirkov

д-р Весна Костовска


Датум и место на раѓање: 15. 1. 1963, Скопје

Научно звање:

виш научен соработник/вонреден професор

Потесна област на научноистражувачки интерес:

лексикологија, лексикографија, семантика, зборообразување, старословенски јазик, црковнословенски јазик, македонски јазик

Докторска дисертација:

Сложенките во македонските црковнословенски текстови

Постдипломски студии:

Лингвистичка анализа на Македонското четвороевангелие

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група македонски јазик – еднопредметна

Учество на научноистражувачки проекти:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција

Лексиката во поетските творби на Климент Охридски

Студиски престои:

Курс по општа лингвистика Vilém Mathesius, Прага, Чешка (1997, 2000, 2004, 2005 и 2008)

Прв интернационален семинар Humanitaria, Ловеч, Бугарија 2004.

Меѓународен семинар „COMTOOCI: COMputational TOOls for for the librarian and philological work“, Боровец, Бугарија, 2005.

Меѓународен семинар „Knowlege Transfer for Digitalisation of Cultural and Scientific Heritage in Bulgaria“, Kick-off meeting во Банско, Бугарија 2009.

Монографии:

„Македонското четвороевангелие“- Стари текстови, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2004.

„Лексиката во поетските творби на Климент Охридски“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје, 2005, Стоја Поп-Атанасова, Весна Костовска,

. „Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“, т. 1, Скопје 2013, гл. уредник З. Рибарова

„Правопис на македонскиот јазик“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2016 (група автори).

„Сложенките во македонските црковнословенски текстови“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и „Бата прес, Скопје, 2018.

Научни трудови во списанија, зборници и др.:

За некои сложени прилошки изрази во македонските црковнословенски текстови, Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993.

Заглавијата во Македонското четвороевангелие, Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995.

Лексичките подновувања во Македонското четвороевангелие, Трет научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997.

Реализацијата на граматиката во учебниците pо македонски јазик од I до IV одделение, Научен собир „Јазикот во учебниците за основното образование“ (Скопје, 9–10 декември 1999), Литературен збор, 5–6, Скопје 1999.

Правоpисните и фонетските особености на Македонското четвороевангелие, Македонски јазик (1997–1999), XLVIII–L, Скопје 2000, 273–278.

За именувањето на болестите македонските црковнословенски текстови, Riječ, časopis za filologiju, sv. 2, Rijeka 2001, 56–62.

Лексикографската обработка во Одделението за историја на македонскиот јазик, Зборник на трудови од собирот „Македонската лексикологија и лексикографија“, Скопје 2003, 37–43.

Значењето на лексемата v5k7 во македонските црковнословенски текстови, XXVII Научна конференција на XXXXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 13–14 август 2001 год.), Скопје 2002, стр. 329–333.

Поглед на современата состојба во македонскиот јазик, Riječ, časopis za filologiju, sv. 1, Rijeka 2002, стр. 46–50.

За имињата на фирмите во Реpублика Македонија, Riječ, časopis za filologiju, s. 1, god. 8, Rijeka 2003, стр. 34–39.

Морфосинтаксички особености на Македонското четвороевангелие, Studia linguistica Polono-Meridiano slavica, t. 11, Poznań 2003, стр. 181–207.

Лекувањето и исцелувањето во македонските средновековни текстови, Кирилометодиевистика 1, Скопје 2003, стр. 187–191.

Значењето на v7znesti и v7znositi во македонските црковнословенски текстови, Кирилометодиевистика 2, Скопје 2004, стр. 123–128.

Структурата на евангелските текстови, 1st International seminar „Humanitaria“, Ловеч, 25–31 јули 2004 год.

За сложенките во македонските црковнословенски текстови, Riječ, časopis za filologiju, sv. 3, Rijeka 2006, 36–40.

Лексиката на македонското четвороевангелие, Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина (Скопје, 16–17 октомври 2003 г.), Скопје 2008.

Лековитите билки во Библијата, Зборник на трудови, Штип 2008.

Сложените именки во македонските црковнословенски текстови, Филолошки студии, Скопје – Перм – Љубљана – Загреб 2012, 77–93.

Сложенките во македонските црковнословенски текстови, Македонски јазик 2013, 129-136.

Сложените глаголи во македонските црковнословенски текстови, Македонистика бр. 12, 2013, 161-182

Глаголите со прва компонента благо-во македонските и во хрватските црковнословенски текстови во македонските и во хрватските црковнословенски текстови, Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски, Скопје 2014, 155-160

За Правописните знаци, Зборник на XLIII научна конференцијана VXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 25–26 јуни 2016. (Со К. Трајкова)

Преглед на суфиксите за образување сложени именки во македонските црковнословенски текстови“. Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „На почетокот бече збор“, Струга, 9-10 мај 2017

„За сложенките во Македонското четвороевангелие и нивниот превод во Библијата “, Зборник на реферати од меѓународниот научен собир „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“, Скопје, 15-16 ноември 2017 г.

„Како го читам Конески“,Фондација за македонски јазик „Небрегово“ четвртата книга од својата едиција „Македонски збор“, 2018.