Responsive image


Видеочеститка од научниот кадар на Институтот „Крсте Мисирков“ – СкопјеResponsive image
Responsive image

Конференции


06/11/2018


Меѓународната научна конференција „Jазикот и културата – состојби и предизвици“ - 6 и на 7 ноевмри 2018 година


14/06/2018


Меѓународна научна конференција „Унапредување на статусот и корпусот на македонскиот стандарден јазик – Рацин и македонскиот јазик“ (14 – 15 јуни 2018 г.). Велес: Совет за македонски јазик при Владата на РМ, ИМЈ


17/05/2018


Меѓународен научен собир „Денови на Благоја Корубин“. Фолклор – традиција – јазик (17 – 18 мај 2018 г.). Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“ – Скопје.Изданија


АПСТРАКТИ „ЈАЗИКОТ И КУЛТУРАТА“ 201821/02/2019


Меѓународна научна конференција МИСИРКОВ - ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА17/10/2019


Македонскиот јазик - извор на филолошки и на културолошки истражувања 2019Македонскиот јазик - извор на филолошки и на културолошки истражувања 2019

16/11/2020


Зборник од Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“15/01/2019


МАКЕДОНИСТИКА бр. 15, Скопје, 2016, 172 стр.ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник), Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

13/02/2018


МАКЕДОНИСТИКА бр. 14, Скопје, 2015, 184 стр.ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник), Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

13/02/2018
Edit


Магистерски трудови
Дарко Томовски, ментор Веселинка Лаброска

Благица Ангеловска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2018 г.

Сотир Гулески“ од Мери Тодоровска-Младеновска, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2018 г.

Сашка Грујовска, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2018 г.

Мирјана Вељаноска-Томовска, метор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2017 г.

Митко Димовски, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г.

Маја Ѓорѓиевска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2017 г.

Мариче Стојановска, ментор проф.    д-р Лидија Тантуровска, 2017 г.

Бисерка Велковска-Блажева, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г.

Софија Радиќ-Спасовска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г. 

Доца Цветкоска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2016 г.

Билјана Никовска, ментор проф. д-р Лидија Тантуровска, 2016 г.

Гордана Ацеска, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2015 г.

Слаѓана Цветкоска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Елизабета Кузмановска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2015 г.

Филип Белчев, метор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Соња Христовска, ментор проф.   д-р Снежана Велковска, 2015 г.

Антоанета Богдановска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Александар Јордановски, ментор проф. д-р Убавка Гајдова, проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, 2015 г.

Даниела Такева, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2015 г.

Бојан Груевски, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2014 г.

Милена Николовска, ментор проф. д-р Елка Јачева-Улчар, 2014 г.

Душко Деспотовски, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2014 г.

Влатко Симјановски, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2014 г.